Български пощи
FastPay
00016-2015-0006Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Априлци


1. Предварително обявление;
2. Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за откриване на открита процедура - Публикуван на 02.07.2015 г.
Обявление за обществена поръчка - Публикуван на 02.07.2015 г.
3. Документация за участие в процедура;
СЪДЪРЖАНИЕ
Документация за участие в откритата процедура
  - Публикуван на
02.07.2015 г.
Образeц № 1; Образeц № 2; Образeц № 3; Образeц № 4; Образeц № 5; Образeц № 6; Образeц № 7; Образeц № 8; Образeц № 9; Образeц № 10; Образeц № 11; Образeц № 12 ; Образец № 13; Образец № 14; Образец № 15
; Образец № 16;
4. Решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променена документация за участие;
НЯМА
5. Разяснения по документация за участие;
Разяснения по документацията - Отговори № 1
7. Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ № 1 - Публикуван на
10.08.2015 г.
ПРОТОКОЛ № 2; ПРОТОКОЛ № 3; ПРОТОКОЛ № 4;
ПРОТОКОЛ № 5; ПРОТОКОЛ № 6; ПРОТОКОЛ № 7
8. Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедура;
Решение № 343 от 07.10.2015 г. за класиране и определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка - Публикуван на 12.10.2015 г.
9. Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;

10. Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР
11. Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
13. Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
14. Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;

15. Информация за дата и основание за приключване или за прекратяване на договори;
Информация за изпълнението на договор - Публикувано на 18.01.2018 г.
16. Информация за дати и основание за освобождаване, усвояване или задържане на гаранции за изпълнение на всеки договор;
Информация - Публикувана на ...... .2015
17. Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg,
23. Други документи и информация, определени с вътрешните правила на Възложителя по чл. 22г от Закона за обществените поръчки:
Информация за сключен договор  - Публикуван на 19.11.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - Публикуван на 11.09.2015 г.

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"