Български пощи
Пожарна безопасност
УЧАСТЪК
“ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”–АПРИЛЦИ
Във връзка с понижаване на средноденонощните температури и необходимостта от отопление на сградите през есенно-зимния сезон 2018/2019, значително се увеличават предпоставките за възникване на пожари особено в бита и обществения сектор.
За да намалим риска е необходима  сериозна подготовка, както на самите отоплителни уреди, така и на инсталациите в домовете и помещенията, в които се съхраняват горива.
Правилният избор, компетентният монтаж и внимателната експлоатация на отоплителните уреди са гаранция за пожаро- обезопасеността на нашия дом.
За да предотвратите пожар в дома си - не ползвайте нестандартни отоплителни уреди, не ги оставяйте без наблюдение и спазвайте противопожарните изисквания и указанията за безопасна експлоатация:
Ако използвате печка с твърдо гориво или камина
Тя трябва да бъде инсталирана на 50 от горими материали.
Преди настъпване на отоплителния сезон да проверяват и почистват комините.
Да не се използва лесно запалима течност /бензин, спирт, нафта/ за разпалване на печки с твърдо гориво.
Не се допуска почистването на комини чрез запалване.
Абсолютно се забранява съхраняването на твърдо и течно гориво в подпокривните пространства, техническите помещения на етажите и стълбищните клетки в жилищните сгради.
Ако използвате електрически отоплителни уреди
Те трябва да са стандартни и изправни, и да не са с мощност, която би могла да претовари ел. инсталация в жилището.
Уредът трябва да стои на не по-малко от 50 см. от горими материали и предмети и да не се доближава до леглата преди лягане – нощем завивките могат да паднат от леглото и да  се запалят.
Не се допуска подсилване на предпазителите или използване на нестандартни такива в ел.таблата.
Ако използвате пропан-бутан за отопление
За да не възникне експлозия, бутилката с газ  трябва да не бъде поставяна  в близост до нагревателен уред или под пряко въздействие на топлина. Важното е редуцир-вентила да бъде стандартен и изправен, а газопроводът – стабилно закрепен чрез скоби към бутилката и редуцир-вентила. Маркучите за газ трябва да са специални - от синтетичен каучук. В никакъв случай не извършвайте некомпетентен ремонт за газови уреди и особено - на газови бутилки.
Преди да включите газовия уред, проветрявайте помещението. Проверете за пропускане на газ от маркуча, съединенията, редуцир-вентила. Никога не проверявайте херметичността на газовата бутилка с пламък, а само с обоняние или с пенообразуващи вещества. При констатиране на теч, изнесете уреда на открито – двор, тераса.
Пропан-бутанът е газ по-тежък от въздуха и се наслоява ниско  по пода, лесно образува взривоопасни концетрации с въздуха в помещението и се възпламенява от маломощни източници на запалване (цигари, искри от контактни ключове, дори искра при включване на осветлението).  Поради това е забранено е използването съхраняването на бутилки и уреди за пропан-бутан в помещения без вентилация и такива, намиращи се под  нивото на терена (сутерени,  избени помещения и подземни гаражи).
При възникване на пожар в резултат на изтичане на газ, не предприемайте гасителни действия, преди да е изключен притока на газта.
Ако сте очевидци на нарушения на противопожарните правила сигнализирайте компетентните органи на тел. 112 или директно на тел. 06958 3239. На тези телефони търсете помощ и при възникване на пожар или друга аварийна ситуация. За повече информация посетете сайта http://pojarna.com/

Мл.експерт Богдан Мешев
УПБЗН гр.Априлци
 
УПБЗН – АПРИЛЦИ ПРЕДУПРЕЖДАВА ЗА ОПАСНОСТ ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ГОРСКИ ПОЖАРИ
Във връзка с продължителното засушаване и високите температури УПБЗН - Априлци обръща внимание за повишената пожарна опасност в горите и земеделският фонд.
Основните правила за недопускане на пожари в горски и земеделски площи са:
-    Не палете огън в гората, извън обособените и обозначени за целта места;
-    След използване на огън, задължително се загася, чрез обилно заливане с вода и зариване с почва;
-    Не хвърляйте незагасени цигари и кибритени клечки;
-    Не палете сухи треви, стърнища, крайпътни ивици и отпадъци;
-    Не изхвърляйте битови отпадъци и стъклени бутилки в горите и земеделски площи;
-    Не позволявайте на децата да играят с огън, кибрити, запалки  и др. и не ги оставяйте без наблюдение!
За пожарите в горите трябва да знаете:
-    Огънят се разпространява по-бързо отколкото изглежда, особено по стръмни терени;
-    Вятърът е особено опасен и можете да се окажете в смъртоносен капан
Действия при пожар:
-    При забелязване на признаци за пожар / дим, пламъци/ е необходимо бързо да оцените обстановката и да прецените къде е безопасно;
-    Своевременно да сигнализирате на телефон 112, като предадете информация за мястото и имате ли информация за застрашени хора;
-    Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с вода, пръст, пясък и тупалки от зелени клони.
Не забравяйте – предизвикването на пожар носи административно-наказателна отговорност. При пожари със значителна стойност нарушителят се наказва с лишаване от свобода от 1 до 10 години.

Началник УПБЗН – мл. експ. Богдан Мешев
 
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"