Български пощи
Новини и съобщения

Заповед за сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи на територията на с. Велчево, с. Скандало, с. Драшкова поляна, общ. Априлци и град Априлци за стопанската 2018/2019 година
09.08.2018
  Със Заповед № РД-04-184 от 30.07.2018 г. на инж.ДИЯНА  РУСКОВА - Директор ОД ”Земеделие” Ловеч е определена комисия за сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи на територията на с. Велчево, с. Скандало, с. Драшкова поляна, общ. Априлци  и град Априлци за стопанската 2018/2019 година.ТУК можете да се запознаете със Заповед № РД-04-184 от 30.07.2018 г.Г Р А Ф И К за сключване на споразумения по чл.37в,ал1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година

Обява за обществеността на основание чл. 103, ал.4, т.2 от ЗООС, за инвестиционно предложение - "Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци" от "Хидрострой България" ЕООД - гр. Силистра
03.08.2018
Обява за обществеността на основание чл. 103, ал.4, т.2 от ЗООС, за инвестиционно предложение - "Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци" от "Хидрострой България" ЕООД - гр. Силистра

ПОКАНА за консултиране с местната общност по Проект "Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци"
09.07.2018
ПОКАНА за консултиране с местната общност по Проект "Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци" подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,През юли 2018 г. Община Априлци ще кандидатства с Проект "Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на ПРСР 2014-2020 година, в тази връзка Община Априлци кани всички заинтересованите страни, да...

Конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на селскостопанска сграда с идентификатор 52218.984.1.4 и 52218.984.1.6
26.06.2018
ОБЯВА Община Априлци ще проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем  за срок от 10 /десет/ години на:1.1    1 /едно/ етажна паянтова селскостопанска сграда, построена през 1978 г. /едно девет седем осем/, със ЗП 245 кв.м., с идентификатор 52218.984.1.4 /пет две две едно осем точка девет осем четири точка едно точка четири/, в местността „Горен чукар” /Тъжа/, актувана с АЧОС № 219/14.03.2011 г. – ОБЕКТ № 11.2    1 /едно/ етажна паянтова селскостопанска сграда, построена през 1978 г., със ЗП 307 кв.м., с идентификатор 52218.984.1.6  /пет две две едно осем точка девет осем четири точка едно точка шест/, в местността „Горен...

Изготвен проект за изменение на подробен устройствен план –план за регулация и застрояване за ПИ 52218.530.444
19.06.2018
О Б Я В Л Е Н И Е№ 786Априлци 19.06.2018 г. Община Априлци, област Ловеч съобщава на заинтересуваните лица, че на основание, чл.134, ал.1, ал.2, т.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и Заповед №199/14.06.2018 г. на Кмета на община Априлци, е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план –план за регулация и застрояване за ПИ 52218.530.444,  по кадастралната карта на гр.Априлци/, обособен в УПИ VI, с предназначение „За универсална зала” от кв.23, по плана на гр. Априлци, с който от ПИ с идентификатор 52218.530.444  се обособява един урегулиран поземлен имот с предназначение „за парк“ като вътрешните регулационни линии се...

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци
25.05.2018
Община Априлци предтсавя на Вашето внимание нов Проект на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, считано от 25.05.2018 г. до 25.06.2018 г. включително, за предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци на адрес: гр.Априлци, ул.”Васил Левски” № 109, Общински център за информация и услуги на гражданите или на e-mail: os_aprilci@abv.bgТУК можете да се запознаете със самите мотиви...

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"