Български пощи
FastPay
Новини и съобщения

ЗАПОВЕД №212 от 29.05.2020 г. на кмета на Община Априлци, във връзка промяна разписанието на обществения транспорт, считано от 1 юни 2020 г.
29.05.2020
На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местно самоуправление и местна администрация/ЗМСМА/, чл.65, ал.1, т.3 от Закон за защита при бедствия   НАРЕЖДАМ:   Изменям, считано от 01.06.2020 г. Заповед №171/27.05.2020 г., както следва: „Превозвачът на обществен транспорт на пътници, който има сключен договор с Община Априлци по маршрутната линия Априлци - Троян да редуцира транспортните връзки както следва: От понеделник до петък включително: Априлци - Троян: 7:00 ч.; 11:00 ч.; 16:00 ч. Троян - Априлци: 8:00 ч.; 13:10 ч.; 17:10 ч. Събота и неделя: Априлци - Троян: 7:00 ч.; 18:00 ч. Троян - Априлци: 8:00 ч.; 19:00 ч.    Копие от настоящата заповед да бъде връчена срещу подпис...

ОБЯВЛЕНИЕ № 797/27.05.2020 г. за допуснато изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 52218.899.6, кв. Острец, гр Априлци
27.05.2020
Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №200/21.05.2020г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на проект за  изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.899.6, кв. Острец, гр. Априлци, с който: 1.1. От поземлен имот с идентификатор 52218.899.6 да се обособят два урегулирани поземлени имота - УПИ I-899.6 и УПИ II-899.6 съгласно приложената скица-проект към предварителния договор за доброволна делба. За двата новообразувани урегулирани поземлени имоти да се запази предназначението по действащ ПУП-ПРЗ за „ниско жилищно застрояване“ при спазване на...

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. В СУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ГР. АПРИЛЦИ
20.05.2020
ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. В СУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ГР. АПРИЛЦИ

З А П О В Е Д № 194/19.04.2020 г. на кмета на община Априлци, относно възобновяваване  посещенията на деца в ДГ“Априлце“ от 26 май 2020 г.
19.05.2020
На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местно самоуправление и местна администрация/ЗМСМА/, чл.65, ал.1, т.3 от Закон за защита при бедствия и чл. 63, ал. 4 и 6 от Закон за здравето, във връзка с Решение №235/14.05.2020 г.  на Министерски съвет, Заповед № РД-01-270/15.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването и прилежащите към нея Указания за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца   Н А Р Е Ж Д А М : На територията на община Априлци:   Възобновяват се посещенията на децата в ДГ“Априлце“ от 26 май 2020 г. при спазване на...

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок 10 години
18.05.2020
ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок 10 /Десет/ години на: едноетажна полумасивна селскостопанска сграда / Коларо железарска работилница и склад/ с идентификатор 52218.513.260.1, със ЗП 133 кв.м. и едноетажна полумасивна селскостопанска сграда / мелница / с идентификатор 52218.513.260.3 със ЗП 59 кв.м., находящи се в УПИ ХХІ, кв. 38, с идентификатор 52218.513.260, с ТПТ “Урбанизирана”, с НТП “За складова база”, с площ от 1670 кв.м.  по КККР на гр.Априлци, обл.Ловеч, актувани с акт за частна общинска собственост с № 355 от 16.10.2013 г. Определената от Общински съвет Априлци начална тръжна месечна наемна цена е в размер...

Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение
15.05.2020
Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение: „Развитие на земеделско стопанство за отглеждане на дребни преживни животни и трайни насаждения от сливи в землището на гр. Априлци, обл. Ловеч”, с възложител Ивайло Младенов Колев – гр. Априлци, кв. „Видима”, ул. „Вилна” № 17.Обява до заинтересованите лица и общественост

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"