Български пощи
FastPay
Новини и съобщения

Празник на сланината и греяната ракия АПРИЛЦИ 2020 година
10.12.2019
ПРАЗНИК НА СЛАНИНАТА И ГРЕЯНАТА РАКИЯ АПРИЛЦИ 2020 ГОДИНА    ОБЩИНА АПРИЛЦИ И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА - 1895г.” ОРГАНИЗИРАТ ДЕСЕТОТО ИЗДАНИЕ НА ТРАДИЦИОННИЯ ПРАЗНИК НА СЛАНИНАТА И ГРЕЯНАТА РАКИЯ   Празникът тази година ще се проведе на 22 февруари /събота/ на площада в центъра на града. Той е организиран за първи път през 2011 година с цел опазване на старите български традиции чрез представяне на типичните за района печена сланина и греяна ракия на фона на народни песни, хора и хумор. Събитието през годините намери свои радетели, последователи и съмишленици в цялата страна, които превръщат площада в трибуна на неизчерпаема жизнерадост и неповторимост. Всички посетители имат...

Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение
06.12.2019
Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение: „Основен ремонт и модернизация на сграда за отглеждане на ЕПЖ” в УПИ I-196, кв. „Зла река”, гр. Априлци, представляващ поземлен имот с идентификатор 52218.56.196, с предназначение „за животновъдна ферма” по одобрен ПУП-ПРЗ, с възложител „БМ-ДЕЛФИН 2008” ООД, представлявана от Бончо Стефанов Бонев – гр. Варна, ул. „Света Параскева” № 26.Обява до заинтересованите лица и общественост и информация по чл.4 ал.3 от наредбата за ОВОС

Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение
06.12.2019
Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на земеделска земя в размер на 628 кв.м., представляваща поземлен имот с идетнтификатор 52218.541.392, кв. Острец, гр. Априлци за изграждане на еднофамилна жилищна сграда”, с възложител Любомир Димитров Панайотов – гр. Варна, ул. „Цар Самуил” № 10.Обява до заинтересованите лица и общественост и информация по чл.4 ал.3 от наредбата за ОВОС

Съобщение
04.12.2019
С ъ о б щ е н и е      На вниманието на всички граждани!     Във връзка с обновяването на програмния продукт Данъчна служба няма да работи от 04.12.2019 г. след 13:00 ч. до 06.12.2019 г., до 13 ч.

Община Априлци – гр. Априлци търси да назначи служител на длъжност Специалист „Туризъм, култура и спорт”
03.12.2019
  ОБЯВЛЕНИЕОбщина Априлци – гр. Априлци  Търси да назначи служител на длъжност Специалист „Туризъм, култура и спорт”, при следните условия: Изисквания за заемане на длъжността: образование – висше, магистър (по възможност „Туризъм”); минимален професионален опит – 2 години; вид на правоотношението – трудово Допълнителни квалификации и умения: Кандидатът да познава и прилага действащата законова и подзаконова нормативна уредба. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите: заявление; автобиография; копие от диплома за завършено висше образование и допълнителна квалификация (ако има такава); копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит; Заявлението и документите следва да бъдат представени в Общински център за информация и услуги на гражданите, гр. Априлци, ул. „Васил Левски” № 109, деловодство...

Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение
29.11.2019
Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение: „ Промяна предназначението на земеделска земя в размер на 1581 кв.м., представляваща поземлен имот с идетнтификатор 52218.817.38, в местност „Среден рът”, кв. Острец, гр. Априлци за изграждане на еднофамилна жилищна сграда със застроена площ 250 кв.м.”, с възложител Емил Димитров Петков – гр. Плевен, ул. „Цар Самуил” № 4, вх. Б, ап. 18ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост  и Информация по чл.4 ал.3 от Наредбата за ОВОС

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"