Български пощи
FastPay
Новини и съобщения

Обявление за допуснато  изменение на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 52218.141.38
20.01.2020
О Б Я В Л Е Н И Е № 162 Априлци, 20.01.2020г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №20/17.01.2020г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на проект за подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот идентификатор 52218.141.38 по кадастралната карта на  гр. Априлци, кв. Видима, обл. Ловеч, от който: От поземлен имот с идентификатор 52218.141.38 да се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имота - УПИ XV-755 за поземлен имот с проектeн идентификатор 52218.141.755 и УПИ XVI-756 за поземлен имот с проектeн идентификатор...

Съобщение от отдел „Местни данъци и такси“
16.01.2020
Във връзка с извършване на Годишното облагане за 2020г. отдел „Местни данъци и такси“ при Община Априлци няма да работи с граждани на 20.01.2020 година.С оглед на това посредниците и пунктовете за годишен технически преглед няма да достъпват главния сървър /гражданите няма да могат да минават преглед на своите МПС-та, както и да плащат задълженията си на касите на Изипей/.

Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение
15.01.2020
Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение: „Въвеждане на иновации при управление на ливадите и пасищата в района на Централна Стара планина и Предбалкана при условията на настъпващи климатични промени”, с възложител Оперативна група „Централен Балкан” – гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 113.Обява до заинтересованите лица и общественост и информация по чл.4 , ал.3 от Наредбата за ОВОС

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАЗНИКА НА СЛАНИНАТА И ГРЕЯНАТА РАКИЯ
13.01.2020
  ПРАЗНИК НА СЛАНИНАТА И ГРЕЯНАТА РАКИЯАПРИЛЦИ 2020 ГОДИНАОБЩИНА АПРИЛЦИ И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА - 1895г.” ОРГАНИЗИРАТ ДЕСЕТОТО ИЗДАНИЕ НА ТРАДИЦИОННИЯ ПРАЗНИК НА СЛАНИНАТА И ГРЕЯНАТА РАКИЯ Организаторите на празника информират всички желаещите да получат търговска площ, че поради запълване на територията предназначена за провеждане на празника, прекратяват записването на нови търговски площи.

Обявление за допуснато  изменение на ПУП-ПР на поземлен имот с идентификатор 10567.501.48
10.01.2020
O Б Я В Л Е Н И Е№ 53Априлци, 10.01.2020г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №04/03.01.2020г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изменение на подробен устройствен план-план за регулация на поземлен имот с идентификатор 10567.501.48, с което вътрешните регулационни линии на урегулирания поземлен имот да бъдат поставени в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатор 10567.501.48 по кадастралната карта на  с. Велчево, община Априлци.Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая...

Обявление за обществено обсъждане на Проект за изменение границите на Общ устройствен план на община АприлциОбявление за обществено обсъждане на Проект за изменение границите на Общ устройствен план на община Априлци
03.01.2020
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.69, ал.1, т.1 и 4 и ал.2 от Административно процесуалния кодекс, Община Априлци уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че e изработен и e предмет на обществено обсъждане Проект за изменение границите на Общ устройствен план на община Априлци.Проекта за изменение границите на Общ устройствен план на община Априлци, заедно със всички приложения към него са публикувани на интернет страницата на Община Априлци на електронен адрес: http://www.obshtina-apriltsi.com/Проектът за изменение границите на Общ устройствен план на община Априлци и Решението за преценяване на необходимостта от извършване...

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"