Български пощи
FastPay
Новини и съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ
16.10.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ   Във връзка с Указ № 163 на Президента на Република България за насрочване на избори  за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.(Обн., Дв, бр. 56 от 16.07.2019 г.) на 23.10.2019 г. (сряда)  от 13.00 часа в  заседателната зала   на Община  Априлци ще се проведе обучение на членовете на Секционните Избирателни Комисии на територията на Община Априлци.     ОБЩИНА АПРИЛЦИ  

Заповед отностно избирателна Секция № 002
16.10.2019
З А П О В Е Д   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и във връзка с насрочените за 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и за кметове   О П Р Е Д Е Л Я М:   Една от избирателните секции на територията на община Априлци - Секция № 002 – кв. Острец, ул. „Цанко Дюстабанов” № 12 оборудвана със специална рампа, да бъде за гласуване на хора със затруднение в предвижването и увредено зрение. Заявки за помощ при транспортиране до секцията в изборния ден, може да се направи всеки работен ден  до...

Заповед за места за провеждане на информационно - разяснителната кампания
16.10.2019
З А П О В Е Д   На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, насрочени с Решение 1029-МИ от 10.09.2019г. на Централна избирателна комисия, Указ № 163/16.07.2019 г. (Обн., ДВ, бр. 56 от 16.07.2019 г.) на Президента на Република България избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и във връзка със започващата информационно-разяснителна кампания   ОПРЕДЕЛЯМ: 1.Места за провеждане на информационно - разяснителната кампания за насрочените на 26 октомври 2019 година избори за общински съветници и за...

Заповед за места за поставяне на агитационни материали
16.10.2019
       З А П О В Е Д   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с насрочените с Указ № 163/16.07.2019 г. (Обн., ДВ, бр. 56 от 16.07.2019 г.) на Президента на Република България избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.    ОПРЕДЕЛЯМ:   1.Места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Априлци, както следва: Гр. Априлци, кв.Център: в градинката пред читалището Гр. Априлци, кв.Острец в градинката пред читалището. Гр. Априлци, кв.Видима: в градинката пред читалището. Гр. Априлци, кв.Зла река: -  в градинката пред читалището. с. Скандалото:       -табла до...

Публичен търг с явно наддаване на дървесина в подотдели 130"к" и 135"к"
14.10.2019
ОБЯВА Община Априлци ще проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен с начална тръжна цена на дървесината по подотдели, описана в колона 25 /двадесет и пет/ по Опис-Приложение №1.Обява за публичен търгКонкурсна документацияЗаповед за публичен търгОпис-Приложение № 1

Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот
01.10.2019
Обява   Община Априлци ще проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 52218.542.260, с ТПТ “Урбанизирана”, с НТП “Незастроен имот за жилищни нужди”, с площ от 228 кв.м., по действащата КККР на гр.Априлци, община Априлци, област Ловеч актуван с акт за частна общинска собственост с № 2456 от 08.05.2019 г. Начална тръжна цена на описания недвижим имот е в размер на 4220,00 /Четири хиляди двеста и двадесет / лева. Стъпката за наддаване е в размер на 210,00 /Двеста и десет/лева. Тръжната документация ще се закупува от касата на Общински Център за информация и услуги на...

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"