Български пощи
FastPay
Новини и съобщения

Инвестиционно предложение на Община Априлци: „Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа на кв. Острец, гр. Априлци”
14.08.2020
Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение на Община Априлци: „Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа на кв. Острец, гр. Априлци”Обява до заинтересованите лица и общественост и информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС

Внимание! Пожароопасен сезон - превенция и действия, информация от Главна Дирекция и Регионална дирекция"Пожарна безопасност и защита на населението"
12.08.2020
Пожароопасен сезон - превенция и действия, информация от Главна Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и и Регионална дирекция"Пожарна безопасност и защита на населението" - Ловеч с писмо 1560/11.08.2020 г. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

Открит конкурс за възлагане добив на дървесина в подотдели 123"х" и 130"г"
04.08.2020
ОБЯВА Община Априлци провежда открит конкурс за възлагане добив на дървесина в подотдели 123”х” и 130"г" от горските територии, собственост на Община Априлци, извоз до временен склад и транспорт на добитата дървена до обекти публична общинска собственост.Конкурсна документация за открития конкурс 

Община Априлци организира НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО ИЗВОЗВАНЕ ОТ ДОМОВЕТЕ на електрическо и електронно оборудване излязло от употреба
30.07.2020
НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО ИЗВОЗВАНЕ ОТ ДОМОВЕТЕ на електрическо и електронно оборудване излязло от употреба   Община Априлци организира НА 25 АВГУСТ 2020Г. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване излязло от употреба (ИУЕЕО) от населението във всички населени места на територията на Общината. Мобилен екип, ще събира излязло от употреба електрическо и електронно оборудване С НЕНАРУШЕНА ЦЯЛОСТ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ДО 21 АВГУСТ 2020Г. ЗАЯВКИ ОТ ГРАЖДАНИ. Сбогувайте се по най-добрия и практичен начин - лесно, удобно и бързо със стари: ДОМАКИНСКИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ ИНФОРМАЦИОННО И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ УРЕДИ (радиоприемници, телевизори, видеокамери, видеокасетофони, музикални инструменти и др.); ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ ИНСТРУМЕНТИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ ИГРАЧКИ,...

Община Априлци търси да назначи служител на длъжността СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ”
23.07.2020
Основна цел на длъжността: Извършва дейности свързани с обслужването на данъкоплатците, приемане /обработка на данъчни декларации и регистрация/ дерегистрация на данъчни субекти. Изготвяне и работа с данъчни досиета, съгласно утвърдените процедури. Оказва методическа и практическа помощ на данъкоплатците по прилагане на данъчното законодателство. Изисквания за заемане на длъжността: Образование - Виеше икономическо; Минимален професионален опит - 2 /две/ години Познаване на нормативната уредба, свързана с изпълнение на задълженията; Компютърна грамотност Вид на правоотношението - трудово. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите: заявление; автобиография; копие от диплома за завършено образование и допълнителна квалификация. Заявлението и документите следва да бъдат представени в Общински център за информация и услуги на гражданите- гр. Априлци,...

ЗАПОВЕД №299/21.07.2020 г. на кмета на Община Априлци за утвърждаване на Устройствен правилник на общинска администрация Априлци
21.07.2020
ЗАПОВЕД №299/21.07.2020 г. на кмета на Община Априлци за утвърждаване на Устройствен правилник на Община Априлци и Устройствен правилник на общинска администрация  Априлци 2020 г.

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"