Български пощи
FastPay
Новини и съобщения

Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение: изграждане на обект „Едноетажна селскостоп. постройка за съхранение на селскостоп. продукция и инвентар, в това число и помещение за обитавате в нея” в ПИ 52218.839.3
18.06.2019
Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение: изграждане на обект „Едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за обитавате в нея” с общата застроена площ на сградата 42 кв.м. в ПИ 52218.839.3, целия с площ 3103 кв.м. с инвеститор Митко Минков Йонков.

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Априлци за 2018 г.
21.05.2019
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2018 ГОДИНА На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващи три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Априлци КАНЯ Всички граждани и заинтересовани лица на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Априлци за 2018 г., което ще се проведе на 28.05.2019 г./вторник/...

Съобщение за избирателите със затруднение в предвижването и увредено зрение
16.05.2019
Съобщение   Във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., Ви уведомяваме, че за избирателите със затруднение в предвижването и увредено зрение, които желаят да упражнят своя глас е осигурен специализиран автомобил за транспортиране от дома им до изборната секция от 07,00 до 20,00 ч. в деня на произвеждане на изборите. Заявки за помощ при транспортиране до секциите в избoрния ден, както и в рамките на работното време всеки работен ден до 23.05.2019 г. включително, ще се приемат в „Общински център за административно обслужване на гражданите“ в сградата на Община Априлци, както и на телефон...

Допуснато изменение наПУП-ПРЗ за ПИ 52218.548.55, УПИ III и IV, кв.81, кв. Видима
15.05.2019
О Б Я В Л Е Н И Е№ 546Априлци, 15.05.2019 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №160/13.05.2019г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.548.55, УПИ III и IV, кв.81, кв. Видима, гр. Априлци, изменение на плана за регулация за улица между о.т. 216 до о.т. 218 и промяна предназначението на част от имот с идентификатор 52218.548.55, предвиден в подробния устройствен план за озеленени площи, които не са реализирани, с което:1. ПИ с идентификатор...

Допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.547.309, УПИ VII-418, VIII-417, X-418, XI-420 и IV-419 от кв. 79, кв. Видима
15.05.2019
О Б Я В Л Е Н И Е№ 547Априлци, 15.05.2019 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №159/13.05.2019г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.547.309, УПИ VII-418, VIII-417, X-418, XI-420 и IV-419 от кв. 79, кв. Видима, изменение на подробен устройствен план – план за регулация  между осови точки 142 през о.т.150, 152, 158 до о.т. 159 и отпадане на  предвидената през имота пешеходна улица, с което:1. ПИ с идентификатор 52218.547.309 да се обособи...

Допуснато изработване на ПУП - ПРЗ за за част от ПИ 52218.545.2 ,с проектен ПИ 52218.545.182
08.05.2019
О Б Я В Л Е Н И Е№521Априлци 08.05.2019г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №139/07.05.2019г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/ за част от поземлен имот с идентификатор 52218.545.24, с проектен идентификатор 52218.545.182 и обособяване на самостоятелен урегулиран поземлен имот УПИ I-182. Останалата част от имота с проектен идентификатор 52218.545.183 и целия поземлен имот с идентификатор 52218.545.25 да се обособи друг самостоятелен урегулиран поземлен имот–УПИ II-183,25. За новообразувания УПИ I-182 и II-183,25...

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"