Български пощи
FastPay
Бланки

 Актуален образец на Регистъра за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки, по чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма
Актуален образец на Справката-декларация за броя на реализираните нощувки по чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма
 Декларация по чл.117 от Закона за местни данъци и такси
Декларация за освобождаване от такса за притежаване на куче на самотно живеещи хора
 Декларация по чл.54,ал. 1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили
 Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
 Декларация по чл. 54, ал. 1  от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек автомобил
 Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък
 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък
 Декларация за броя на леглата в туристическия обект
 Декларация - отписване МПС

 Декларация за използвани съдове за битови отпадъци
 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 71, Т. 1 ОТ ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
 Списък на необходими документи при регистрация
 Заявление - данъчна оценка
 Заявление за отписване на недвижим имот
 Заявление - издаване на документ
 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 32, ал. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ОБЛАГАНЕ  С  ДАНЪК  ВЪРХУ  НАСЛЕДСТВАТА
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"