Български пощи
FastPay
Екология

 ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2018г.
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ Период на действие: 2015 г. – 2020 г.
Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Априлци - Актуализирана през 2017 г.
Окончателен доклад “Анализ на морфологичния състав на битовите отпадъци, генерирани на територията на Община Априлци“
 НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ
 Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - общинска собственост
Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Фирми събиращи масово разпространени отпадъци на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците Троян – АприлциПроект за проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура за развитие на регионалната система за управление на отпадъците

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"