Български пощи
Документи

  Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност 2016 г.

Предварителен проект на Общ устройствен план на община Априлци
Резюме на предварителна оценка на Общинския план за развитие 2014-2020 на община Априлци
 Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на ОПР 2014-2020
 ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ Период на действие: 2015 г. – 2020 г.
  Програма за развитието на туризма в Община Априлци през периода 2014 г. - 2020 г.
ПРОЕКТ на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2014 – 2024 г.
ПРОЕКТ на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2014 – 2017 г.
План за енергийна ефективност на Община Априлци за периода 2014 - 2014 г.
Устройствен правилник
Структура на общинска администрация - Априлци
План за развитие на социалните услуги на Община Априлци за 2014 година
ХАРТА НА КЛИЕНТА
Етичен кодекс
 
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България заедно