План за интегрирано развитие на Община Априлци 2021-2027


Наименование Брой тегления
ПИРО-Априлци 2021-2027.docx 400 Изтегли документ с име "ПИРО-Априлци 2021-2027.docx"
  1. План за интегрирано развитие на Община Априлци 2021-2027 - Текуща страница
  2. Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Мярка 7, Под-мярка 7.2, Проект № BG06RDNP001-7.006-0069-C01 \"Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Априлци\"
  3. Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Мярка 7, Под-мярка 7.2, Проект №: BG06RDNP001-7.001-0070-C01 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Априлци“
  4. Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Мярка 7, Под-мярка 7.2, Проект №: BG06RDNP001-7.002-0018-C01 „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище \"Васил Левски\" гр. Априлци“
  5. Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет
  6. Независим живот
  7. Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
  8. Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: