Новини и съобщения


05.07.2022
Община Априлци, област Ловеч на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № 226/04.07.2022 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ / в обхват за ПИ 52218.530.175 по КККР на гр. Априлци, УПИ I-175 и УПИ XIII-175, кв. 7...

04.07.2022
ОБЯВА  На основание чл.35, ал.1 и ал.6 от Закон за общинската собственост, чл.29 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Априлци, Решение № 450 от Протокол №55/30.06.2022 г. на Общински съвет Априлци и Заповед № 229/04.07.2022 г. на Кмета на Община Априлци. Община Априлци ще проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на автомобили съгласно приложения опис: №  по...

04.07.2022
Обява Община Априлци ще проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на: Поземлен имот с идентификатор 52218.703.16, с начин на трайно ползване „Рибарник”, с площ от 1141 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №211 от 10.06.2002г., поземлен имот с идентификатор 52218.704.6, с начин на трайно ползване „Рибарник”, с площ от 2487 кв.м., актуван с акт...

01.07.2022
ОБЯВА конкурс за възлагане добивa на стояща дървесина на корен в в подотдел 139”щ”, собственост на Община Априлци, извоз на дървесината до временен склад, съгласно ОПИС. Конкурсната документация е в размер на 10,00 лева /десет лева и 00 стотинки/ без ДДС, да се внасят по банкова сметка на Община Априлци в Банка „ИНВЕСТБАНК” АД, (IBAN) BG28IORT80488493438200 банков код IORTBGSF, код за вид плащане 44 70 00 или...

01.07.2022
ОБЯВА конкурс за възлагане добивa на стояща дървесина на корен в поземлен имот 52218.546.284, собственост на Община Априлци, извоз на дървесината до временен склад и транспорт до обекти публична общинска собственост, съгласно ОПИС. Конкурсната документация е в размер на 10,00 лева /десет лева и 00 стотинки/ без ДДС, да се внасят по банкова сметка на Община Априлци в Банка „ИНВЕСТБАНК” АД, (IBAN) BG28IORT80488493438200 банков код IORTBGSF, код...

01.07.2022
ОБЯВА конкурс за възлагане добивa на стояща дървесина на корен в поземлени имоти 52218.745.48 и 52218.745.54, собственост на Община Априлци, извоз на дървесината до временен склад и транспорт до обекти публична общинска собственост, съгласно ОПИС.  Конкурсната документация е в размер на 10,00 лева /десет лева и 00 стотинки/ без ДДС, да се внасят по банкова сметка на Община Априлци в Банка „ИНВЕСТБАНК” АД, (IBAN) BG28IORT80488493438200 банков код...

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: