Новини и съобщения


17.09.2021
  Община Априлци, област Ловеч на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № 468/17.09.2021 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ  с идентификатор 52218.540.16, УПИ I-540.16 и ПИ 52218.540.17, стр. пол. „Татарлиите“, кв. Център, гр. Априлци. Съгласно чл. 124б, ал....

17.09.2021
  На основание чл.129, ал. 2 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че със Заповед № 469/17.09.2021г. е одобрен Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 23621.501.39 и 23621.501.40, УПИ I-26, II-26 и III-27, кв. 5, с.Драшкова поляна,  общ. Априлци.   Възложител: Андрей Панов Йоновски и Христина Николова Цонева   Заповедта подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал. 1...

17.09.2021
Община Априлци, област Ловеч на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № 466/17.09.2021 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ  с идентификатор 52218.546.50 по КККР на гр. Априлци. Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване. Преписката...

17.09.2021
  Община Априлци, област Ловеч на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № 467/17.09.2021 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ  с идентификатори 52218.541.276, 52218.541.279, 52218.541.280 и 52218.541.659, УПИ V-659 и УПИ IV от кв. 80 по плана на...

08.09.2021
Заповед №426/17.08.2021 г. на кмета на Община Априлци, относно границите на районите, чистотата на обслужване и вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, за 2022 г.

08.09.2021
Община Априлци съобщава на заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение: "Подобряване на енергийната ефективност на външно изкуствено осветление на 4 населени места в община Априлци", финансиран по Програма Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ към ФМ на ЕИП 2014.2021г.Информация относно инвестиционното предложение

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: