Новини и съобщения


06.06.2023
Решение № ПН ЕО 14/2023г.  за  преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка за "Частично изменение на ОУП на община Априлци и ПУП-ПРЗ за ПИ №№ 52218.262.29, 52218.812.10, 52218.786.35 и 52218.627.40, кв. Видима, кв. Острец и кв. Център, гр. Априлци." 

29.05.2023
Инструкции за поведениe при среща с Мечка

26.05.2023
Община Априлци съобщава на заинтересованите лица и общественост, има следното инвестиционно предложение: „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда общежитие към СУ "Васил Левски" гр. Априлци", с което Община Априлци ще кандидатства чрез Министерство на образованието и науката за подпомагане по процедура, за подбор на проектни предложения BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование” от Плана за...

26.05.2023
УВЕДОМЛЕНИЕ Община Априлци ще предоставя дърва за огрев на физическите лица подали заявление по реда на чл.111, ал.6 и ал.10 от Закон за горите на цена от 91,56 лева за пространствен куб.м. съгласно чл.3а от Приложение № 2 „Ценоразпис на таксите, които се заплащат за ползвания от горските територии – собственост на Община Априлци и извършените услуги в тях“ към Раздел I от Наредба № 16...

26.05.2023
Община Априлци съобщава на заинтересованите лица и общественост, че е постъпило следното инвестиционно предложение: „Изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 52218.532.33, 52218.532.9 и 52218.665.18 по КККР на гр. Априлци, кв. Център във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за застрояване с еднофамилна жилищна сграда и част от 52218.665.8 по КККР на гр. Априлци за обособяване на път...

19.05.2023
Община Априлци, област Ловеч на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № 190/19.05.2023 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 52218.512.305 и ПИ с идентификатор 52218.512.306 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Априлци,...

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: