Новини и съобщения


13.01.2022
Община Априлци съобщава, че във връзка с годишно облагане на местни  данъци и такси за 2022 г.,  на 13.01.2022 г. след 15 часа и на 14.01.2022 г. няма да могат да бъдат извършвани годишни технически прегледи на МПС-та, няма да могат да се плащат задълженията на касата в Общината, както и чрез посредниците -Изипей, Фаст пей и Български пощи. Отдел Местни данъци и такси също...

13.01.2022
Община Априлци, област Ловеч на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № 4/10.01.2022 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 10567.505.92, 10567.505.93 и 10567.505.94, УПИ I-505.94, II-505.93 и III-505.92, м. „Мачковци“, с. Велчево, общ. Априлци. Съгласно чл. 124б,ал. 4...


12.01.2022
ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК     ОТНОСНО: Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Априлци            Изготвен е проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Априлци. Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението на вносителя за публикуване на проекта за приемане...

06.01.2022
Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение:   Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение: „Изработване проект на Подробен устройствен план – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ за трасе на водопровод към ПИ с идентификатор 52218.139.71, кв. Видима, м. „Лъгът“, гр. Априлци, общ. Априлци във връзка с изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 52218.139.71, 52218.139.7 и 52218.139.11, местност „Лъгът“, кв....


Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: