Регистри


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията за отнемане на незаконно придобитото имущество на Община Априлци
 РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АПРИЛЦИ
Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци
 Регистър на разпоредителни сделки с недвижими имоти общинска собственост - актуален към 01.01.2021г.
Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение
Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване
Регистър на търговските дружества с общинско участие на Община Априлци - актуален към 01.01.2021г.
Регистър  на рекламни елементи
Регистър за ненормирано работно време на търговските обекти
Регистър на "Mеста за настаняване и заведения за хранене и развлечения"
Регистър на военните паметници на територията на община Априлци
Регистър на даренията
Регистър на домашни и безстопанствени кучета
Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП
Регистър на заявленията за достъп до информация
Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води
Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им
Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания
Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници
Регистър на категоризираните туристически обекти
Регистър на концесиите
Регистър на културните институти
Регистър на лекарските практики
Регистър на недвижимите културни ценности
Регистър на обществените поръчки
 Главен регистър на частната общинска собственост - актуален към 01.01.2021г.
 Главен регистър на публична общинска собственост - актуален към 01.01.2021г.

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон
Регистър на пчелини и пчелни семейства
Регистър на разрешителни за водовземане
Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
Регистър на социални институти и услуги
Регистър на спортните клубове
Регистър на търговските обекти
Регистър на язовирите (когато има наличен)
Регистър по приватизация
Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети
Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
Списък на издадените общи административни актове
Списък на училища, детски градини и обслужващи звена


Наименование Брой тегления
Главен регистър ПОС - 01.01.2021г.pdf 41 Изтегли
Главен регистър ЧОС - 01.01.2021г.pdf 50 Изтегли
Регистър дружества - 01.01.2021г.pdf 43 Изтегли
Регистър на разпоредителни сделки - 01.01.2021г.pdf 40 Изтегли

Потърсете в ел.страница

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?


Какво смятате за новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
33 % Complete (success)
Не ми допада :
65 % Complete (success)
Не знам :
2 % Complete (success)