Регистри

Дата на публикуване: 31.05.2014 08:12
 
РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АПРИЛЦИ ЗА 2018 Г. - ВСТЪПИТЕЛНИ
 РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АПРИЛЦИ ЗА 2018 Г.
 РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АПРИЛЦИ ЗА 2019 Г.
 РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АПРИЛЦИ ЗА 2020 Г.

Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци
 Регистър на разпоредителни сделки с недвижими имоти общинска собственост - актуален към 18.02.2022г.
Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение
Разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване - актуален към 22.02.2022г.
Регистър на търговските дружества с общинско участие на Община Априлци - актуален към 01.01.2022г.
Регистър  на рекламни елементи
Регистър за ненормирано работно време на търговските обекти
Регистър на "Mеста за настаняване и заведения за хранене и развлечения"
Регистър на военните паметници на територията на община Априлци
Регистър на даренията
Регистър на домашни и безстопанствени кучета
Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП
Регистър на заявленията за достъп до информация
Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води
Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им
Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания
Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници
Регистър на категоризираните туристически обекти
Регистър на концесиите
Регистър на културните институти
Регистър на лекарските практики
Регистър на недвижимите културни ценности
Регистър на обществените поръчки
 Главен регистър на частната общинска собственост - актуален към 01.01.2022г.
 Главен регистър на публична общинска собственост - актуален към 01.01.2022г.
 Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем- актуален към 22.02.2022г.
Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон
Регистър на пчелини и пчелни семейства
Регистър на разрешителни за водовземане
Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
Регистър на социални институти и услуги
Регистър на спортните клубове
Регистър на търговските обекти
Регистър на язовирите (когато има наличен)
Регистър по приватизация
Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети
Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
Списък на издадените общи административни актове
Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Регистър на решения/разрешения и заповеди за изработване на ПУП и на измененията им - към 29.06.2022 г.
Регистър на издадени разрешения за строеж - към 29.06.2022 г.
Регистър на въведени в експлоатация строежи - към 29.06.2022 г.
Регистър на решения/ разрешения и заповеди за изработване на ПУП и на измененията им - 1980-2016 г.


Наименование Брой тегления
Допуснати и одобрени ПУП-ПРЗ - 1980-2016 г..xlsx 3 Изтегли документ с име "Допуснати и одобрени ПУП-ПРЗ - 1980-2016 г..xlsx"
Въведени в експлоатация - 2003-2022 г..xlsx 15 Изтегли документ с име "Въведени в експлоатация - 2003-2022 г..xlsx"
Одобрени проекти и разр. за стр. - 1988-2022 г..xlsx 18 Изтегли документ с име "Одобрени проекти и разр. за стр. - 1988-2022 г..xlsx"
Допуснати и одобрени ПУП-ПРЗ - 2017-2022 г..xlsx 24 Изтегли документ с име "Допуснати и одобрени ПУП-ПРЗ - 2017-2022 г..xlsx"
Разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване.pdf 350 Изтегли документ с име "Разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване.pdf"
Регистър на земи-общинска собственост,отдадени под аренда или наем.pdf 341 Изтегли документ с име "Регистър на земи-общинска собственост,отдадени под аренда или наем.pdf"
Регистър ЧОС-Актуален към 01.01.2022г..pdf 407 Изтегли документ с име "Регистър ЧОС-Актуален към 01.01.2022г..pdf"
Регистър Разпоредителни сделки-Актуален към 18.02.2022г..pdf 467 Изтегли документ с име "Регистър Разпоредителни сделки-Актуален към 18.02.2022г..pdf"
Регистър ПОС-Актуален към 01.01.2022г..pdf 404 Изтегли документ с име "Регистър ПОС-Актуален към 01.01.2022г..pdf"
Регистър Дружества-Актуален към 01.01.2022г..pdf 416 Изтегли документ с име "Регистър Дружества-Актуален към 01.01.2022г..pdf"
Reg-35-1-2-2019.pdf 864 Изтегли документ с име "Reg-35-1-2-2019.pdf"
Reg-35-1-2-2020.pdf 777 Изтегли документ с име "Reg-35-1-2-2020.pdf"
Reg-35-1-2-2018.pdf 835 Изтегли документ с име "Reg-35-1-2-2018.pdf"
Reg-35-1-2-2018-1.pdf 884 Изтегли документ с име "Reg-35-1-2-2018-1.pdf"

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: