Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет

Дата на публикуване: 27.08.2013 21:00

„Възстановяване на три броя водостоци по пътя гр. Априлци, махала "Свинова поляна",обект " Укрепване на ската над имот № 52 на ул. "Русалийскипроход" и обект "Аварийно възстановителни работи  по укрепване на отсечка от ул."Русалийски проход" в гр. Априлци, община Априлци

Проектът е финансиран от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

Одобрен проект:" Укрепване на ската над имот № 52 на ул."Русалийски проход", гр. Априлци

Основната цел на проекта е предприемане на дейности за предотвратяване на активиране на свлачищни процеси на ул. „Русалийски проход“,гр. Априлци.

Дейностите по проекта включват:

1Изкоп с багер и ръчен по скат;

 1. Прехвърляне на земни почви;
 2. Направа на кофраж за армиран бетон;
 3. Полагане бетон кл. В15, филцов подложен, на армиран бетон,кл. В20 за фундамент и на армиран филцов бетон, кл. В20 за стени;
 4. Обратен насип на чакъл и земни маси;
 5. Уплътняване на земни маси и чакъл

Бюджет на проекта:208 007.52 лв. с вкл. ДДС.

Продължителност на проекта: 2014 г.

Изпълнението на проектите ще доведе до укрепване на пътното платно с изграждане на стоманобетонова подпорна стена.

„Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения от притоци на р. Видима в урбанизирана територия на кв. Видима, гр. Априлци”

Проектът е финансиран от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

Основната цел на проекта е предотвратяване на вредното въздействие на водите на р. Видима. Изпълнението на проекта ще доведе до почистване на речното корито на реките Стърна река и Габровница от наноси и замърсявания и изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения.

Терени: гр. Априлци, кв. Видима, р. Габровница – след моста на ІV – то класен път LOV 1001 до детска градина и р. Стърна река – след моста на   ІV – то класен път LOV 1001.

Дейностите по проекта включват:

 1. Река Стърна река:
 • Почистване и профилиране на речното корито преди и след съоръжението;
 • Изграждане на укрепителна стена от габиони ;
 • тводняване на бреговата зона чрез отвеждане на повърхностни води и свободно оттичане на подпочвени води;
 • Изграждане на предпазен стоманобетонов праг;
 1. Река Габровница:
 • Изграждане на укрепителна конструкция, състояща се от габиони;
 • Отводняване на бреговата зона чрез отвеждане на повърхностни води и създаване на възможност за свободно оттичане на подпочвени води;

Бюджет на проекта: 212 748.35 лв. с вкл. ДДС.

Продължителност на проекта: 2013 г.

С реализацията на проекта ще се укрепи онази част от реката, която засяга прилежащите имоти и сервитутната ивица на ІV – то класен път LOV 1001 и гарантира нормалната му експлоатация. 1. Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет - Текуща страница
 2. План за интегрирано развитие на Община Априлци 2021-2027
 3. Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Мярка 7, Под-мярка 7.2, Проект № BG06RDNP001-7.006-0069-C01 \"Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Априлци\"
 4. Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Мярка 7, Под-мярка 7.2, Проект №: BG06RDNP001-7.001-0070-C01 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Априлци“
 5. Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Мярка 7, Под-мярка 7.2, Проект №: BG06RDNP001-7.002-0018-C01 „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище \"Васил Левски\" гр. Априлци“
 6. Независим живот
 7. Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
 8. Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: