Пазарни консултации 00016-2018-0002

Дата на публикуване: 25.06.2018 13:20

 
ПОКАНА
ЗА
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИМ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА чл.44 от ЗОП
„Реконструкция на уличната мрежа - гр.Априлци“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с предстоящо кандидатстване на община Априлци с проектно предложение за „Реконструкция на уличната мрежа - гр.Априлци“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и на основание чл.29, ал.15, ал.16 и ал.17 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2. и раздел 14. 2. „Условия за допустимост на разходите“, т.8 и т.10 от Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), моля да предоставите индикативни оферти за изпълнение на СМР за реконструкция на уличната мрежа - гр.Априлци, съгласно техническа спецификация, неразделна част от настоящата покана.

Условия, на които следва да отговарят оферентите:
1.    Оферентите, които са местни лица следва да са вписани в търговския регистър
2.    Оферентите, които са чуждестранни лица следва да представят документ за правоспособност съгласно местното им законодателство
3.    Оферентите местни и чуждестранни лица, следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи или отделни строителни и монтажни работи от съответната категория, съгласно изискванията на чл.3, ал.2 от закона за Камарата на строителите.
Изисквания към офертите:
1.    Офертата следва да е изготвена на български език;
2.    Офертата следва да е представена в един оригинален екземпляр на адрес:
гр.Априлци - 5641, ул.”Васил Левски” № 109
Офертата следва да е представена на официална бланка на оферента;
3.    Съдържание на офертата:
-    наименование на оферента;
-    адрес на оферента;
-    ЕИК на оферента;
-    срок на валидност на офертата (не по-малко от 120 дни)
-    дата на издаване на офертата;
-    подпис и печат на оферента;
-    техническо предложение;
-    ценово предложение в лева с посочено ДДС

Срок за подаване на офертите:
Оферти могат да бъдат подавани в срок от 10 (десет) работни дни, считано от деня следващ публикуването на настоящата покана в рубриката „Профил на купувача“ на електронната страница на община Априлци:
http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-593-pazarni_konsultacii_00016_2018_0002.html
Начин на подаване на офертите:

Офертите се подават от оферента или надлежно упълномощен представител лично или чрез пощата или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: гр.Априлци – 5641, ул.”Васил Левски” № 109.
Офертите се представят в непрозрачни запечатани пликове с посочване: наименованието на оферента, адрес за кореспонденция, телефон, факс и текста „Оферта за участие в пазарни консултации по реда на чл.44 от закона за обществените поръчки за изпълнение на СМР за реконструкция на уличната мрежа - гр. Априлци.

Приложения:
1. Приложение № 1: Техническа спецификация и
2. КС за реконструкция на уличната мрежа - гр. Априлци;


Примерна индикативна оферта за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за подготовка на обществена поръчка с възложител Кмета на Община Априлци с предмет: Реконструкция на уличната мрежа - гр. Априлци

Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ ……/П/……
Кмет на Община Априлци

Подписите са заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2,ал.2 от ЗЗЛД

 Идикативна оферта от "Трейс Ямбол" АД с предлагана цена 1 766 540.29 лв без ДДС
 Идикативна оферта от "Стройнорм" ЕООД с предлагана цена 1 222 065.70 лв. без ДДС
 Идикативна оферта от "Строителство и монтажи" ООД с предлагана цена 1 150 126.91 лв. без ДДС 

РЕШЕНИЕ за определяне на стойността на разхода за СМР за “Реконструкция на уличната мрежа - гр. Априлци"


 1. Пазарни консултации 00016-2018-0002 - Текуща страница
 2. Обява 00016-2019-0004
 3. Обява 00016-2019-0002
 4. Обява 00016-2020-0004
 5. Обява 00016-2020-0006
 6. Обява 00016-2020-0005
 7. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Изграждане на мостово съоръжение на река Сенковчица в квартал Острец на град Априлци\"
 8. 00016-2020-0011
 9. Обява 00016-2019-0003
 10. Обява 00016-2019-1
 11. 00016-2020-0003
 12. 00016-2020-0014
 13. 00016-2020-0002
 14. 00016-2020-0007
 15. 00016-2020-0005
 16. 00016-2020-0004
 17. 00016-2020-0015
 18. Обява 00016-2020-0007
 19. 00016-2020-0013
 20. Обява 00016-2020-0003
 21. 00016-2020-0006
 22. 00016-2018-0002
 23. 00016-2018-0004
 24. Публична покана 00016-2015-0003
 25. PP-00016-2014-0002
 26. Пазарни консултации 00016-2018-0004
 27. Пазарни консултации 00016-2018-0003
 28. 00016-2018-0001
 29. 00016-2020-0010
 30. 00016-2020-0012
 31. 00016-2020-00101
 32. 00016-2020-0009
 33. Обява 00016-2018-3
 34. Обява 00016-2018-2
 35. Пазарни консултации 00016-2018-0001
 36. Обява 00016-2018-1
 37. Обява 00016-2017-5
 38. Oбява 00016-2017-4
 39. Oбява 00016-2017-3
 40. 00016-2017-0001
 41. 00016-2019-0003
 42. 00016-2019-0004
 43. Обява 00016-2016-4
 44. Обява 00016-2017-2
 45. Обява 00016-2017-1
 46. Обява 00016-2016-5
 47. Пазарни консултации 00016-2016-0001
 48. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, Община Априлци”
 49. Обява 00016-2019-0005
 50. Обява 00016-2016-3
 51. Обява 00016-2016-2
 52. Обява 00016-2016-1
 53. 00016-2016-0001
 54. 00016-2015-0008
 55. 00016-2019-0002
 56. 00016-2015-0007
 57. Публична покана 00016-2015-0002
 58. 00016-2015-0001
 59. 00016-2014-0006
 60. 00016-2014-0004-21.05.2014
 61. PP-00016-2014-0001
 62. 00016-2014-0002-24.02.2014
 63. 00016-2014-0003-24.04.2014
 64. 00016-2014-0005-12.06.2014
 65. 00016-2014-0001-20.01.2014
 66. 00016-2018-0003
 67. Публична покана 00016-2015-0001
 68. 00016-2015-0006
 69. 00016-2015-0005
 70. 00016-2015-0004
 71. 00016-2015-0003
 72. ПП-2013-4
 73. 00016-2015-0002
 74. ПП3-2012
 75. 00016-2015-00022
 76. Предварителни обявления 2015 г.
 77. ПП1-2013
 78. Обява 00016-2020-0002
 79. 00016-2020-0008
 80. 00016-2019-0001
 81. 00016-2020-0001
 82. Обява 00016-2020-0001

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: