Български пощи
FastPay
00016-2020-0004ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка на фабрично нов специализиран автомобил за събиране и транспортиране на отпадъци”Решение № 304 от 21.07.2020 г. на Кмета на Община Априлци за класиране на участниците процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на фабрично нов специализиран автомобил за събиране и транспортиране на отпадъци" - Публикувано на 21.07.2020 г.
Съобщение за отваряне ценовите предложения в обществена поръчка с предмет: „Доставка на фабрично нов специализиран автомобил за събиране и транспортиране на отпадъци“ - Публикуван на 10.07.2020 г.
Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
Протокол 1 - от заседание на комисията, назначена със Заповед № 187 / 11.05.2020 г. на Кмета на Община Априлци, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на фабрично нов специализиран автомобил за събиране и транспортиране на отпадъци.“, изготвен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП - Публикуван на 25.05.2020 г.
Протокол 2 от заседание на комисията, назначена със Заповед № 187 / 11.05.2020 г. на Кмета на Община Априлци, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на фабрично нов специализиран автомобил за събиране и транспортиране на отпадъци“ - Публикуван на 10.07.2020 г.
Протокол 3 от заседание на комисията, назначена със Заповед № 187 / 11.05.2020 г. на Кмета на Община Априлци, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на фабрично нов специализиран автомобил за събиране и транспортиране на отпадъци“ - Публикуван на 17.07.2020 г.
Предварително обявление;
НЯМА
Решение и обявление за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП) - Публикуванo на 22.04.2020 г.
Решение за откриване на процедура (ЗОП) - Публикувано на 31.03.2020 г.
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - Публикувано на 31.03.2020 г.
Документация за участие в процедура;
Документация за участие - Публикувана на 31.03.2020 г.

ОБРАЗЦИ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника ;
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – формат Word;
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – формат PDF;
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) формат XML;
Техническо предложение;
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
ДЕКЛАРАЦИЯ за срок на валидност на офертата

ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ
Проект на договор за "Доставка на фабрично нов специализиран автомобил за събиране и транспортиране на отпадъци" - Публикуван на 31.03.2020 г.
Решение за промяна и променена документация за участие;
НЯМА
Разяснения по документация за участие;
НЯМА
Информация за сключен договор;
Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 03.09.2020 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за "Доставка на фабрично нов специализиран автомобил за събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци“ - Публикуван на 20.08.2020 г.
Техническо предложение на ..... - Публикувано на 21.08.2019 г.
Ценово Предложение на ..... - Публикувано на 21.08.2019 г.
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;
Информация - Публикувана на .... .2020 г.
Обявление за приключване на договор
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП) - Публикувано на ... .2020 г.
Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"