Български пощи
FastPay
00016-2019-0003ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„СМР за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях”

Съобщение за Промяна на датата и часа на отваряне на офертите подадени по процедура за възлагане на обществена поръчка „СМР за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“
Решение № 97 от 12.03.2020 г. на Кмета на Община Априлци за класиране на участниците процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „СМР за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ - Публикувано на 13.03.2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯПубликувано на 02.03.2020 г.
1. Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
Протокол 1 - от заседание на комисията, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, изготвен на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП - Публикуван на 30.01.2020 г.
Протокол 2 от заседание на комисията, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ - 04.03.2020 г.
Протокол 3 от заседание на комисията, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ - 13.03.2020 г.
2. Предварително обявление;
НЕ
3. Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за откриване на процедура (ЗОП) - Публикувано на 08.10.2019 г.
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - Публикувано на 08.10.2019 г.
4. Документация за участие в процедура;
Документация за участие - Публикуванa на 08.10.2019 г.
Образци към документацията за участие
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - PDF документ
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - XML документ
Количествено-стойностна сметка

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 
Част Геодезия Обяснителна запискаЛист № 1Лист № 2Лист № 3Лист № 4Лист № 5Лист № 6Лист № 7Лист № 8Лист № 9Лист № 10;
Част Пътна ОЗ - 1; ОЗ - 2Лист № 1Лист № 2Лист №  3; Лист №  4Лист № 5Лист № 6Лист № 7Лист №  8Лист №  9Лист № 10Лист № 11Лист № 12Лист № 13Лист № 14Лист № 15Лист № 16Лист № 17Лист № 18; Лист № 19Лист № 19a;
Част Организация на движението - Временна организация и безопастност на движението - Обяснителна запискаЛист № 1Лист № 2Лист №  3Лист №  4Лист № 5Лист № 6Лист № 7Лист № 8Лист № 9;Лист № 10;
Част План за безопастност и здраве - 
Обяснителна запискаЛист № 1Лист № 2Лист №  3Лист №  4Лист № 5Лист № 6Лист № 7;
Част Пожарна безопастност - Обяснителна записка; Лист № 1Лист № 2
5. ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ
Проект на договор - Публикуван на 08.10.2019 г.
Техническо предложение:
6. Решение за промяна и променена документация за участие;
Решение № 361 от 14.10.2019 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информацияПубликувано на 15.10.2019 г.
7. Разяснения по документация за участие;
Няма
8. Информация за сключен договор;
Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 11.06.2020 г.
9. Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за СМР - Публикуван на 28.05.2020 г.
10. Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
11. Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;
НЯМА
12. Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"