Български пощи
FastPay
00016-2016-0001

/assets/Pictures/LogoApriltsi.png
Периодични доставки по предварителни заявки на  хранителни продукти по обособени позиции до детски и социални заведенията на територията на община Априлци през 2016 – 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.58, АЛ.3 ОТ ППЗОП - 27.09.2016 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
- 19.09.2016 г.
Протокол 1 - 16.09.2016 г.
Протокол 2 - 22.09.2016 г.
Протокол 3 - 05.11.2016 г.
Решение
1. Предварително обявление;

НЕ
2. Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за откриване на процедура (ЗОП) - Публикувано на 28.07.2016 г.
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - Публикувано на 28.07.2016 г.
3. Документация за участие в процедура;
Документация за участие - Публикувано на 28.07.2016 г.
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Образeц № 1 - Техническо предложение;
Образeц № 2 - Ценова оферта; Образeц № 2.1; Образeц № 2.2; Образeц № 2.3; Образeц № 2.4; Образeц № 2.5;
Образeц № 3 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

Проект на договор за доставка на храни и хранителни продукти
Техническа спецификация
4. Решение за промяна и променена документация за участие;
НЯМА
5. Разяснения по документация за участие;
Отговор на поставени въпроси № 1

6. Информация за сключен договор;
Обявление за възложена поръчка по обособена позиция № 1 - Публикувано на 26.04.2017 г.
Обявление за възложена поръчка по обособена позиция № 2, 3, 4 и 5 - Публикувано на 10.05.2017 г.
7. Друга полезна обща информация:

Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg,

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"