Български пощи
Добре дошли!

Райски кът в сърцето на Балкана

Иконата на св. Новоселски мъченици

Фолклорен фестивал в Априлци

Парк Зла река

Тодоров ден в Априлци

Видимско пръскало

Град Априлци се намира в планински район. Разположен е в обширна котловина в подножието на първенеца на Стара планина — връх Ботев, недалеч от връх Марагидик.
До града се достига от запад по шосеен път от град Троян и Орешака. От север - през Граднишкият боаз (до село Кръвеник) по асфалтов път или през Дебневският боаз. И от североизток през Батошевският боаз по новоасфалтираният но тесен и с остри завои път.
Публичен търг за наддаване за продажба на стояща дървесина на корен подотдели 136 "а" и 136 "в"
08.11.2017
На основание чл.35 от ЗОС, чл.23 от НРУГТ – собственост на Община Априлци, Глава ІІІ, чл. 55, чл. 49, ал. 1, т. 1 от НУРВИДГТ...

Допуснато изработване изменение на ПУП - план за регулация и застрояване за пи 52218.541.658
01.11.2017
О Б Я В Л Е Н И Е№ 1370Априлци, 31.10.2017 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията...

Допуснато изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 52218.262.62
01.11.2017
О Б Я В Л Е Н И Е№ 1369Априлци, 31.10.2017 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията...

Допуснато изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ 52218.546.178
24.10.2017
О Б Я В Л Е Н И Е№ 1345гр.Априлци 24.10.2017 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията...

Актуализация на Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Априлци
16.10.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: Актуализация на Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община АприлциПроектът на Актуализирана Общинска...

Публичен търг на 05.10.2017 г. за отдаване под наем на необходими технологични части от ретланслаторна мачта с идентификатор 52218.479.63.2 и части от сграда с идентификатор 52218.479.63.1
26.09.2017
ОБЯВА На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.70, ал.2 от Наредбата...

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
31.05.2017
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ОТНОСНО: Провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на фабрично нов комбиниран багер-товарач за нуждите...

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Ремонт на улица "Стърна река" в кв.Видима на град Априлци
16.10.2016
Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - Ремонт на улица "Стърна река" в кв.Видима на град АприлциИнформация за публикувана в профила на...

Пазарна кйонсултация за Изграждане на подземна мрежа за широколентов интернет, разположена в сервитута на общински път по проект „Рехабилитация на общински път /LOV 1001/III – 607/ Априлци, кв. „Зла река” – кв. „Видима” /LOV 3013/
29.09.2016
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с предстоящо кандидатстване на община Априлци с проектно предложение „Рехабилитация на общински път /LOV 1001/III – 607/ Априлци, кв. „Зла...

ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.58, АЛ.3 ОТ ППЗОП
25.09.2016
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.58, АЛ.3 ОТ ППЗОПОТНОСНО: Провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки...

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2016/2017 г.
19.09.2016
Пъървоначалният срок за получаване на оферти за Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2016/2017 г. е...

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
21.08.2016
СЪОБЩЕНИЕна основание чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки Във връзка с обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от Закона за обществените поръчки с предмет:...

ЗАПОЕД № 190 / 10.05.2017 г. за ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 52218.546.338
10.05.2017
З А П О В Е Д№ 190Априлци, 10.05.2017г. Постъпило е заявление с вх.АУ-03-03-375/31.03.2017г. от„Х.С.С.“ ЕООД чрез Румяна Тодорова Стефанова с пълномощно рег. №5557/26.03.2016 г. на...

Заповед № 185 / 04.05.2017 г. за одобреване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 10567.35.227
04.05.2017
З А П О В Е Д№ 185Априлци, 04,05.2017 г. Постъпило е заявление с вх. №519/10.3 1.2016 г. от Иван Радилов Василев, собственик на поземлен имот...

Забрана на къпането в язовирите и микроязовирите, откритите канали, река „Острешка” и река „Видима”
16.03.2017
Със Заповед № 97 от 17.03.2017 г. ма Кмета на Община Априлци е забранено къпането в язовирите и микроязовирите, откритите канали, река „Острешка” и река...

Заповед № 53 / 17.02.2017 г. на Кмета на Община Априлци
16.02.2017
Със Заповед № 53 / 17.02.2017 г. на Кмета на Община Априлци е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация...

Заповед № РД-12-168 от 30.09.2014 г. на Директора на ОДЗ - Ловеч
06.10.2014
Със Заповед № РД-12-168 от 30.09.2014 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч е прекратена процедурата по сключването на споразумение по чл.37в от...

Заповед № 298 от 24.09.2014 г., за недопускане на нарушения на обществения ред и осигуряване на нормално протичане на изборния процес и въвеждане на временна забрана за провеждане на масови мероприятия и продажба на алкохолни напитки
24.09.2014
ЗАПОВЕД№ 298гр. Априлци, 24.09.2014г. С Указ № 201 от 06.08.2014 г. (обн. ДВ, бр. 65 от 06.08.2014 г.), Президентът на Република България насрочи на 05...

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"