Република България
Община Априлци
Официален интернет сайт
Български пощи

Райски кът в сърцето на Балкана

Иконата на св. Новоселски мъченици

Фолклорен фестивал в Априлци

Парк Зла река

Тодоров ден в Априлци

Видимско пръскало


Град Априлци се намира в планински район. Разположен е в обширна котловина в подножието на първенеца на Стара планина — връх Ботев, недалеч от връх Марагидик.

До града се достига от запад по шосеен път от град Троян и Орешака. От север - през Граднишкият боаз (до село Кръвеник) по асфалтов път или през Дебневският боаз. И от североизток през Батошевският боаз по новоасфалтираният но тесен и с остри завои път. 

11.01.2017
Допуснато изработване на проект за изменение на ПУП - план за регулация и изработване на план застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 52218.542.38 и 52218.542.37

О Б Я В Л Е Н И Е№ 32Априлци, 11.01.2017г. Община Априлци, област Ловеч на основание чл.124б,ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/съобщава, че...


11.01.2017
Ддопуснато изработване на проект за ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПРЗ за ПИ 52218.548.80 и ПИ 52218.548.661

О Б Я В Л Е Н И Е№ 28Априлци,11.01.2017 г. Община Априлци, област Ловеч на основание чл.124б,ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/съобщава, че...


11.01.2017
Допуснато изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I - 262.21, местност „Пандуците-брега”, землище гр. Априлци, кв. Видима

15.12.2016
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 35 години на поземлени имоти от общинския поземлен фонд

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.70, ал.2...


14.12.2016
Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Априлци за 2017 г.

П О К А Н А Уважаеми съграждани, На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси Община Априлци отправя покана към местната...


02.12.2016
Допуснато изработване изменение на ПУП-ПРЗ за за ПИ 52218.530.440 и ПИ 52218.531.2 и улична регулация от О.Т. 92 през О.Т. 176, 175, 175А, 174, 173, 172А до О.Т. 172 и от О.Т. 92 през О.Т. 117, 178, 227, 220, 214 до О.Т. 213, кв. Център

О Б Я В Л Е Н И Е№1810гр.Априлци, 02.12.2016 г. Община Априлци, област Ловеч на основание чл.124б,ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/съобщава, че...


Времето в Априлци

Времето в Априлци

 
17.10.2016
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Ремонт на улица "Стърна река" в кв.Видима на град Априлци

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - Ремонт на улица "Стърна река" в кв.Видима на град АприлциИнформация за публикувана в профила на...


30.09.2016
Пазарна кйонсултация за Изграждане на подземна мрежа за широколентов интернет, разположена в сервитута на общински път по проект „Рехабилитация на общински път /LOV 1001/III – 607/ Априлци, кв. „Зла река” – кв. „Видима” /LOV 3013/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с предстоящо кандидатстване на община Априлци с проектно предложение „Рехабилитация на общински път /LOV 1001/III – 607/ Априлци, кв. „Зла...


26.09.2016
ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.58, АЛ.3 ОТ ППЗОП

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.58, АЛ.3 ОТ ППЗОПОТНОСНО: Провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки...


20.09.2016
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2016/2017 г.

Пъървоначалният срок за получаване на оферти за Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2016/2017 г. е...


22.08.2016
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

СЪОБЩЕНИЕна основание чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки Във връзка с обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от Закона за обществените поръчки с предмет:...


20.07.2016
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Ремонт на улична мрежа в град Априлци, Община Априлци 2016 г.

Предмет на поръчкатаРемонт на улична мрежа в град Априлци, Община Априлци 2016 г. Ремонт на улица за гробищен парк с. Велчево ПИ 10567.137.49; ПИ 10567.35.59;...


06.10.2014
Заповед № РД-12-168 от 30.09.2014 г. на Директора на ОДЗ - Ловеч

Със Заповед № РД-12-168 от 30.09.2014 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч е прекратена процедурата по сключването на споразумение по чл.37в от...


24.09.2014
Заповед № 298 от 24.09.2014 г., за недопускане на нарушения на обществения ред и осигуряване на нормално протичане на изборния процес и въвеждане на временна забрана за провеждане на масови мероприятия и продажба на алкохолни напитки

ЗАПОВЕД№ 298гр. Априлци, 24.09.2014г. С Указ № 201 от 06.08.2014 г. (обн. ДВ, бр. 65 от 06.08.2014 г.), Президентът на Република България насрочи на 05...


22.04.2014
Избор на изпълнител на СМР за изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима, създаване на посетителски демонстративен център и изграждане на хеликоптерна площадка на територията на Община Априлци за предотвратяване на пожари


09.04.2014
Заповед № 84 от 08.04.2014 г. за определяне на места за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент

Със Заповед № 84 от 08.04.2014 г. на Кмета на Община Априлци, На основание чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във...


09.04.2014
Заповед № 75 от 31.03.2014 г. за образуване на избирателни секции на територията на община Априлци

Със Заповед № 75 от 31.03.2014г. на Кмета на Община Априлци, на основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и...


16.10.2013
Заповед № 332 от 23.08.2013 г.

Със Заповед № 332 от 23.08.2013 г. на Кмета на Община Априлци са определени границите на районите, честотата на обслужване и видът на предлаганите услуги...


 
Търсачка
 
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България заедно