Новини и съобщения


05.04.2021
ОБЯВА   Община Априлци ще проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен с начална тръжна цена на дървесината по подотдел, описана в колона 25 /двадесет и пет/ по Опис-Приложение №1.             Тръжната документация ще се закупува в касата на Общински Център за информация и услуги на първи етаж в сградата на Община Априлци срещу 20.00 лв. в брой без ДДС, в срок до...

30.03.2021
Община Априлци съобщава на заинтересованите лица и общественост, че е постъпило Уведомление с вх.№ 577/29.03.2021г. от “ПРЕМИЕР ФОНД” АДСИЦ, гр. Варна, ул. “Цар Асен” № 5, за инвестиционно предложение “Изграждане на Ваканционно селище в поземлени имот с идентификатори 52218.742.1035, местност „Орничето”, землище на гр. Априлци, общ. Априлци, обл.Ловеч” Обява за уведомяване на заинтересованите лица и общественост

16.03.2021
ЗАПОВЕД№ РД-01-57 на РЗИ Ловеч, 15.03.2021г На основание чл. 63, ал.7 във връзка с ал.4 от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс, с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите в област Ловеч, във връзка с увеличената заболяемост от COVD-19 в областта и достигане на 315/100хил.души население за последните две седмици, предвид Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за...

15.03.2021
УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Априлци и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на Община Априлци е публикуван Проект на Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Априлци. Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата. Чрез настоящото публикуване Община Априлци предоставя възможност на заинтересованите лица...

11.03.2021
О Б Я В Л Е Н И Е   Информираме Ви, че Министерството на околната среда и водите съгласно разпоредбите на чл.16, ал.1, т.4 от Закона за биологичното разнообразие, е изготвило проект на заповед за изменение и допълнение на заповедта за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици  BG0000494 „Централен Балкан“, разположена в землищата на на  с. Стоките, с. Кръвеник, община Севлиево, област Габрово, кв. Острец,...

11.03.2021
О Б Я В Л Е Н И Е   Информираме Ви, че Министерството на околната среда и водите е обявило проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001493 „Централен Балкан - буфер“, съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие. Защитената зона е разположена в землищата на  гр. Габрово, с. Гъбене, с. Дебел...

Потърсете в ел.страница

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?


Какво смятате за новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
33 % Complete (success)
Не ми допада :
65 % Complete (success)
Не знам :
2 % Complete (success)