Български пощи
FastPay
Новини и съобщения

Обявление № 1049/07.07.2020 г. за допуснато изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 52218.548.655 по кадастралната карта на гр. Априлци, обособен в УПИ II-655 в кв. 86 с отреждане „За жилищно строителство” по плана на кв. Видима, гр. Априлци, одобрен със Заповед № 912/22.10.1981 г. на Председателя на ИК на ОНС – гр. Ловеч
08.07.2020
Общинска администрация - гр. Априлци, Ловешка област съобщава на заинтересованите граждани, че на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и Заповед № 265/29.06.2020 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за изменение на  подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 52218.548.655 по кадастралната карта на гр. Априлци, обособен в УПИ II-655 в кв. 86 с отреждане „За жилищно строителство” по плана на кв. Видима, гр. Априлци, одобрен със Заповед № 912/22.10.1981 г. на Председателя на ИК на ОНС – гр. Ловеч, с който: В проекта за изменение на...

Обявление № 1048/07.07.2020 г. pd допуснато изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 23621.502.29 по кадастралната карта на с. Драшкова поляна, строителен полигон на махала „Липова могила”, общ. Априлци, област Ловеч
08.07.2020
Общинска администрация - гр. Априлци, Ловешка област съобщава на заинтересованите граждани, че на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и Заповед № 273/06.07.2020 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за   подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 23621.502.29 по кадастралната карта на с. Драшкова поляна, строителен полигон на махала „Липова могила”,  общ. Априлци, област Ловеч, с който: В проекта на плана за регулация да се предвиди урегулиране на поземлен имот с идентификатор 23621.502.29 по имотни граници.  Да се определи предназначението на новообособения урегулиран поземлен имот II-502.29 за ниско...

До СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ОБЕКТИ В НП ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН, относно регистрация па водовземни съоръжения, захранващи и ползващи вода в обекти на физически и юридически лища, на територията на Национален парк "Централен Балкан“
07.07.2020
С писмо Изх.№91 00-7/06.07.2020 г. Министерство на околната среда и водите и Дирекция Национален парк "Централен Балкан" информират всички СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ОБЕКТИ В НП ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН, относно регистрация па водовземни съоръжения, захранващи и ползващи вода в обекти на физически и юридически лища, на територията на Национален парк "Централен Балкан“.писмо Изх.№91 00-7/06.07.2020 г. Министерство на околната среда и водите и Дирекция Национален парк "Централен Балкан"  

Стартира важен екологичен проект АДБФП ИСУН № BG16M1OP002-2.002-0005
06.07.2020
На 08.07.2020 г. от 11:00 часа на местност "Троянското поле", с. Калейца, ще се проведе официална церемония „Първа копка“ и начална пресконференция по проект АДБФП ИСУН № BG16M1OP002-2.002-0005 „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“ - чрез ОП „Околна среда 2014-2020 г.“Общата стойност на проекта е 6 200 343,30 лв., от които: 4 595 576,97 лв. безвъзмездната финансова помощ, в т. ч. 3 906 240,42 лв. от Европейския фонд за регионално развитие на...

ЗАПОВЕД №272 от 06.07.2020 г. на кмета на Община Априлци, относно препоръка на РЗИ-Ловеч всички работодатели да приложат стриктно спазване на противоепидемични мерки в условията на извънредна ситуация
06.07.2020
ЗАПОВЕД №272 Априлци, 6.07.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местно самоуправление и местна администрация/ЗМСМА/ и Предписание на РЗИ-Ловеч с тяхно писмо Изх.№100/03.07.2020 г., относно извънредна епидемична обстановка в страната свързана с разпространението на COVID-19   НАРЕЖДАМ: Всички работодатели следва да организират стриктно спазване и прилагане на противоепидемичните мерки на територията на Община Априлци: Да се създаде организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5м, както на работните места, така и при провеждане на работни срещи; Да не се допускат до работните помещения лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане и др.); При непосредствено обслужване на клиенти,...

ЗАПОВЕД №249 от 25.06.2020 г. на кмета на Община Априлци, относно поставяне на маски и спазване на други противоепидемични мерки в условията на извънредна ситуация
26.06.2020
    На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местно самоуправление и местна администрация/ЗМСМА/, Заповед №РД-01-354/22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19     НАРЕЖДАМ:   Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Априлци: Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и закрито могат да се провеждат в присъствието на публика, при заетост...

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"