Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закон за водите

Дата на публикуване: 01.04.2022 16:40

Съобщение

за открита процедура по издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел – изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за регулиране на оттока и за защита от вредното въздействие на водите – изграждане на подпорна стена по десния бряг на река Острешка в гр. Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч.


В Басейнова дирекция за управление на водите в „Дунавски район” - гр. Плевен,  по повод Заявление с вх. № РР-0
4-73/15.12.2021г. от Община Априлци, е започнала процедура  по издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел – изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за регулиране на оттока и за защита от вредното въздействие на водите – изграждане на подпорна стена по десния бряг на река Острешка в гр. Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч. /"АВАРИЙНО УКРЕПВАНЕ НА ИМОТ № 52218.542.62 ПО КК НА ГР. АПРИЛЦИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЧАСТНИ ЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА УЛ.”РУСАЛИЙСКИ ПРОХОД” ОТ № 40А ДО №50 ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА" В УПИ VII, КВ. 62, ПИ № 52218.542.399 ПО КККР НА ГР. АПРИЛЦИ, КВ. ОСТРЕЦ, ОБЩ. АПРИЛЦИ/

 

 Заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешително или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.


Тук може да видите пълният на Съобщението от Басейнова дирекция „Дунавски район” – гр. Плевен


Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция „Дунавски район” – гр. Плевен, ул."Чаталджа" № 60


Наименование Брой тегления
Съобщение съгласно чл.62а от ЗВ.pdf 116 Изтегли документ с име "Съобщение съгласно чл.62а от ЗВ.pdf"

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: