Проект на програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Априлци

Дата на публикуване: 12.01.2022 16:10

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК

 

 

ОТНОСНО: Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Априлци


           Изготвен е проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Априлци.

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението на вносителя за публикуване на проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, настоящият проект е публикуван на интернет страницата на Община Априлциwww.obshina-apriltsi.com на 12.01.2022 г. В срок от 30 дни, считано от 12.01.2022 г. до 12.02.2022 г. включително, се приемат становища относно така изготвения проект.

Предложения, мнения и препоръки към проекта за Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Априлци се приемат на адрес: гр. Априлци, ул. "Васил Левски" № 109 или на следния електронен адрес: info@obshtina-apriltsi.com .

Пълен текст на проекта на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Априлци”

 

ИНЖ. ТИХОМИР КУКЕНСКИ /п/

Кмет на Община  Априлци


 

МОТИВИ 
КЪМ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЗИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В съответствие с разпоредбите на чл. 26. ал. 3 и чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, към проекта на Програмата прилагам съответните мотиви:

 1. Причини, които налагат приемането на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Априлци:

Причините за разработването на програмата възникват в резултат на изпълнението на чл. 40. ал. 3 и ал. 4 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ), съобразявайки се с Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета, Наредба № 4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, издадена от Министъра на земеделието, храните и горите, Глава Пета от Закона за защита на животните и разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност и изискванията, поставени на Република България и останалите страни членки от Европейския съюз. по отношение на грижата и хуманното отношение към животните и конкретните механизми за овладяване на популацията на безстопанствени кучета в населените места. Доскоро липсващата адекватна нормативна база и отсъствието на съвместни действия между местна власт, организации за защита на животните и граждани бе основната причина за задълбочаване на проблема с безстопанствените кучета и невъзможност за неговото ефективно и трайно решение.

 1. Цели, които се поставят:

Целта, която се поставя с програмата е намаляване на популацията на безстопанствените кучета, чрез прилагане на комплекс от мерки, при който усилията на общинската власт, природозащитните организации, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в една обща посока - намиране на хуманно и съвременно решение на проблема.

 1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Източници на финансиране и материално обезпечаване на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Априлци, съгласно чл. 40 „б“ от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) са:

 1. Държавен бюджет.
 2. Общински бюджет.
 3. Постъпления от такси.
 4. Дарения.
 5. Проекти.
 6. Организации за защита на животните.

 1. Очаквани резултати от прилагането:

Качествени промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките по програмата и обработването на безстопанствените кучета:

 • Повишаване безопасността на гражданите;
 • Регистрация на домашните кучета;
 • Събираемост на таксите за домашни кучета и стимулиране на кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на проблема и овладяване на притока на нежелани животни от дома към улицата;
 • Мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета;
 • Намаляване на социалното напрежение;
 • Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животни;
 1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Програма е в съответствие с нормативните актове от по- висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

ВНОСИТЕЛ:

ИНЖ. ТИХОМИР КУКЕНСКИ

Кмет на Община Априлци

 


Наименование Брой тегления
Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Априлци.docx 201 Изтегли документ с име "Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Априлци.docx"

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: