Обявление № 378/24.02.2021 г. за допуснато изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 52218.974.567, местност „Зеленикова поляна“, землище гр. Априлци, кв. Острец

24.02.2021 10:10

Общинска администрация - гр. Априлци, Ловешка област съобщава на заинтересованите граждани, че на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и Заповед  № 67/22.02.2021 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за изменение на  подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 52218.974.567, местност „Зеленикова поляна“, землище   гр. Априлци, кв. Острец.

1. В проекта за план за регулация от поземлен имот с идентификатор 52218.974.567 да се обособи  урегулиран поземлен имот, регулационните граници на които да се поставят в съответствие с имотните му граници съгласно чл.17 от ЗУТ и се определи предназначение „за ферма за отглеждане на риба и други водни животни“.

При обособяването на урегулирания поземлен имот да се спазят изискванията на  чл. 19, ал. 6 от ЗУТ.

  1. В проекта заплан за застрояване да се предвиди начин на свободно разположено в имота застрояване при спазване на изискванията на чл. 35, ал. 2 от ЗУТ.

Характерът на застрояването да бъде ниско - с височина до 10 м.

Режимът на устройство и застрояване да се определи съгласно изискванията на чл.25 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ за територии от разновидност „Предимно производствена устройствена зона “ (Пп), при спазване на следните нормативи : височина на застрояване – 10 м, плътността на застрояване да не надвишава 80%, интензивността на застрояване – 2,5 и площ за озеленяване – минимум 20%.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.

Преписката е изложена в сградата на общината, II-ри етаж, стая № 17.

Потърсете в ел.страница

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?


Какво смятате за новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
33 % Complete (success)
Не ми допада :
65 % Complete (success)
Не знам :
2 % Complete (success)