Обявление № 357/22.02.2021 г. за допуснато изработване на проект за за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 23621.501.46, 23621.501.404 и 23621.501.145, УПИ X-36 и IX-35, кв.5, с. Драшкова поляна, общ. Априлци

22.02.2021 14:15

Община Априлци, област Ловеч на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № 59/19.02.2021 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на проект за за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 23621.501.46, 23621.501.404 и 23621.501.145, УПИ X-36 и IX-35, кв.5, с. Драшкова поляна, общ. Априлци, с който:

  1. С изменение на плана за регулация от поземлени имоти с идентификатори 23621.501.46 и 23621.501.404 да се обособят самостоятелни урегулирани поземлени имоти – УПИ X-46 и IX-404 от кв.5 по плана на с. Драшкова поляна като вътрешните регулационните граници се поставят в съответствие с имотните им граници. За ново обособените урегулирани поземлени имоти X-46 и IX-404 от кв.5 да се  определи предназначение „за ниско жилищно застрояване“.
  2. С плана за изменение на застрояването да се установи начин на свързано застрояване по границата между урегулирани поземлени имоти X-46 и IX-404 от кв.5 при спазване на изискванията на чл.29 от ЗУТ и се запази характера на застрояване - ниско застрояване с височина до 10м.
  3. Да се определи режим на устройство и застрояване съобразно предназначението на имота съгласно чл.19 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ за територии от разновидност „жилищна устройствена зона с малка височина“ /Жм/, при спазване на следните нормативи: плътност на застрояване - до 60%, интензивност на застрояване /Кинт/ - до 1,2 и минимална озеленена площ – 40%, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.

Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.

Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.

Потърсете в ел.страница

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?


Какво смятате за новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
33 % Complete (success)
Не ми допада :
65 % Complete (success)
Не знам :
2 % Complete (success)