Обявление № 356/22.02.2021 г. за допуснато изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за улична регулация /ПУП-ПУР/ на улица от о.т. 897 през о.т. 898 до о.т.175 обособена върху ПИ с идентификатори 52218.546.144 и 52218.546.545, по кадастралната карта на гр. Априлци и улица между о.т. 175 през о.т. 904 до о.т. 903 по плана за регулация на кв. Острец, гр. Априлци

22.02.2021 14:15

Община Априлци, област Ловеч на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № 61/19.02.2021 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за  улична регулация /ПУП-ПУР/ на улица от о.т. 897 през о.т. 898 до о.т.175 обособена върху ПИ с идентификатори 52218.546.144 и 52218.546.545, по кадастралната карта на гр. Априлци и улица между о.т. 175 през о.т. 904 до о.т. 903 по плана за регулация на кв. Острец, гр. Априлци, с който:

  1. Да се измени улична регулация между о.т.897 през о.т. 898 до о.т.175, обособени върху ПИ – публична общинска собственост с идентификатори 52218.546.144 и 52218.546.545 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв. Острец, като същата се урегулира по имотната граница на поземлен имот с идентификатор 52218.546.128 с профил 8,0 м, установен за обслужващите улици по регулационния план на кв. Острец, за сметка на ПИ 52218.546.517 и ПИ 52218.546.544 от кв.23 по кадастралната карта на гр. Априлци,      кв. Острец;
  2. Да се измени уличната регулация за част от улица „Цанко Дюстабанов“ между о.т. 175 през о.т. 904 до о.т. 903, като същата бъде изменена, така че пътното платно да съвпада със съществуващото и уличната регулация да се проведе като продължение на уличната регулация между о.т. 893 и о.т. 903 по плана за регулация на кв. Острец,           гр. Априлци.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.

Преписката е изложена в сградата на общината, II-ри етаж , стая № 17.

 

Потърсете в ел.страница

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?


Какво смятате за новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
33 % Complete (success)
Не ми допада :
65 % Complete (success)
Не знам :
2 % Complete (success)