Публичен търг с явно наддаване за продажба на автомобили

ОБЯВА

 

На основание чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС, чл.29 от НРПУРОИ на Общински съвет Априлци, Решение № 112 от Протокол №12/28.05.2020 г. на Общински съвет Априлци и Заповед № 223/10.06.2020 г. и Заповед №291/14.07.2020г. на Кмета на Община Априлци.

 

Община Априлци ще проведе повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на автомобили съгласно приложен опис. 

Повторния публичния търг ще се проведе на 24.07.2020 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Априлци.

Тръжната документация ще се закупува в касата на Общинския Център за информация и услуги на първия етаж в сградата на Община Априлци срещу 20 лв. без ДДС до 12.00 часа, огледа на обектите на публичния търг ще се извършва до 15.30 часа, внасянето на депозита за участие в публичния търг до 16,00 часа, а  подаването на предложенията за участие в публичния търг до 16.30 часа на 23.07.2020 г., включително.

Заповед за търг
Заповед за отмяна на Заповед №223 в частта и т.11
Заповед изменение на Заповед №223 
Обява за търг 
Обява за повторен търг
Тръжна документация
Тръжна документация за повторен търг

Потърсете в ел.страница

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?


Какво смятате за новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
33 % Complete (success)
Не ми допада :
65 % Complete (success)
Не знам :
2 % Complete (success)