Български пощи
FastPay
00016-2019-0004


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„СМР за обновяване на площи за широко обществено ползване предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение – Парк в ПИ 52218.530.444 и Площад ПИ 52218..530.411 в гр.Априлци, Община Априлци”

Съобщение за Промяна на датата и часа на отваряне на офертите подадени по процедура за възлагане на обществена поръчка „СМР за обновяване на площи за широко обществено ползване предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение – Парк в ПИ 52218.530.444 и Площад ПИ 52218..530.411 в гр.Априлци, Община Априлци“
Решение № 65 от 02.03.2020 г. на Кмета на Община Априлци за прекратяване на класиране на участниците процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР за обновяване на площи за широко обществено ползване предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение – Парк в ПИ 52218.530.444 и Площад ПИ 52218..530.411 в гр.Априлци, Община Априлци“ - Публикувано на 02.03.2020 г.

1. Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
Протокол 1 - от заседание на комисията, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР за обновяване на площи за широко обществено ползване предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение – Парк в ПИ 52218.530.444 и Площад ПИ 52218..530.411 в гр.Априлци, Община Априлци“ - Публикуван на 02.03.2020 г.

2. Предварително обявление;
НЕ
3. Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за откриване на процедура (ЗОП) - Публикувано на 18.10.2019 г.
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - Публикувано на 18.10.2019 г.
4. Документация за участие в процедура;
Документация за участие - Публикуванa на 08.10.2019 г.
Образци към документацията за участие
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - PDF документ
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - XML документ
Количествено-стойностна сметка
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
Техническа спецификаци за оборудване и обзавеждане; Архитектура Обяснителна записка; Детайл пейки и перголи; Дендрологичен проект; Детайли осветление; Гео-снимка Площад; Геодези - текст; Надл.профил и ситуация - Площад; Паркоустро и благоустройство - Текст; Ситуация, геомретрично решение, план СМР - Площад; Пътна - Текс;   
5. ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ
Проект на договор - Публикуван на 22.07.2019 г.
6. Решение за промяна и променена документация за участие;
НЯМА
7. Разяснения по документация за участие;
Няма
8. Информация за сключен договор;
Обявление за възложена поръчка - Публикувано на ........2019 г.
9. Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за ............................. - Публикуван на ........2019 г.
10. Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
11. Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;
НЯМА
12. Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"