Български пощи
FastPay
00016-2019-0002ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, община Априлци”


Решение № 409 от 14.11.2019 г. на Кмета на Община Априлци за класиране на участниците процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, община Априлци“, гр.Априлци, община Априлци - Публикувано на 15.11.2019 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - Публикувано на 28.10.2019 г.
1. Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
Протокол 1 - от заседание на комисията, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, община Априлци“, изготвен на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП - Публикуван на 01.10.2019 г.
Протокол 2 от заседание на комисията, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, община Априлци“ - Публикуван на 28.10.2019 г.
Протокол 3 от заседание на комисията, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, община Априлци“ - .Публикуван на 15.11.2019 г.
2. Предварително обявление;
НЕ
3. Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за откриване на процедура (ЗОП) - Публикувано на 22.07.2019 г.
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - Публикувано на 22.07.2019 г.
4. Документация за участие в процедура;
Документация за участие - Публикуванa на 22.07.2019 г.
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ - Публикуванa на 22.07.2019 г.
Техническа спецификация - 22.07.2019 г.
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 1;
Техническо предложениеОбразец № 2;
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Образец № 3
Количествено-стойностна сметка - Образец 3.1 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 
Част Геодезия Лист № 1Лист № 2Лист № 3Лист № 4Лист № 5Лист № 6Лист № 7Лист № 8Лист № 9;
Част Пътна Обяснителна запискаЛист № 1Лист № 2Лист №  3Лист №  4Лист № 5Лист № 6Лист № 7Лист №  8Лист №  9Лист № 10Лист № 11Лист № 12Лист № 13Лист № 14Лист № 15Лист № 16;
Част План за безопастност и здраве - Обяснителна запискаЛист № 1Лист № 2Лист №  3Лист №  4Лист № 5Лист № 6Лист № 7;
Част Пожарна безопастност - Обяснителна записка
Част План за управление и здраве - Обяснителна запискаЛист № 1Лист № 2Лист №  3Лист №  4;
5. ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ
Проект на договор - Публикуван на 22.07.2019 г.
6. Решение за промяна и променена документация за участие;
НЯМА
7. Разяснения по документация за участие;
Няма
8. Информация за сключен договор;
Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 07.01.2020 г.
9. Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, община Априлци - Публикуван на 18.12.2019 г.
10. Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
11. Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;
НЯМА
12. Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"