Български пощи
FastPay
00016-2018-0002ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Периодични доставки на хранителни продукти до детски и социални заведенията на територията на община Априлци за период от две години - 2018 г.”

Решение № 19 от 28.01.2019 г. на Кмета на Община Априлци за класирането на участниците процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти до детски и социални заведенията на територията на община Априлци за период от две години - 2018 г.” – Публикувано на 30.01.2019 г.
Протокол 1 - Публикуван на 10.10.2018 г.
Протокол 2
Протокол 3
Промяна на датата, часа на отваряне на офертите подадени по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти до детски и социални заведенията на територията на община Априлци за период от две години - 2018 г.” - Публикувано на 12.09.2018 г.
Поправка в Срока за получаване на оферти - Публикувано на 23.08.2018 г.

1. Предварително обявление;
НЕ
2. Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за откриване на процедура (ЗОП) - Публикувано на 23.08.2018 г.
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - Публикувано на 23.08.2018 г.
3. Документация за участие в процедура;
Документация за участие - Публикуванa на 23.08.2018 г.
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
Образeц № 1 - Техническо предложение;
Образeц № 2 - Ценова оферта;
Образeц № 2.1; Образeц № 2.2; Образeц № 2.3; Образeц № 2.4; Образeц № 2.5;
Образeц № 3 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
Проект на договор за доставка на храни и хранителни продукти
Техническа спецификация
4. Решение за промяна и променена документация за участие;
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Публикувано на 24.08.2018 г.
5. Разяснения по документация за участие;
Отговор на зададени въпроси изх.№ 1158 - 07.09.2018 г.
6. Информация за сключен договор;
Обявление за възложена поръчка по обособена позиция № 1 - Публикувано на ...............2018 г.
Обявление за възложена поръчка по обособена позиция № 2, 3, 4 и 5 - Публикувано на ...............2018 г.
7. Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg,

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"