Български пощи
Обява 00016-2018-1Доставка на автомобилни горива (бензин - А-95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за нуждите на общинска администрация през 2018 г.

  
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИРАНЕТО НА ОФЕРТИ:
Образец № 1 - Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощен от него представител;
Образец № 2 - Представяне на участника;
Образец № 3 - Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП;
Образец № 4 - Декларация за участие/неучастие на подизпълнители;
Образец № 5 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;
Образец № 6 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
Образец № 7 - Списък на търговските обекти /бензиностанции, газстанции/ определени за изпълнение на поръчката;
Образец № 8 - Техническо предложение;
Образец № 9 - Ценово предложение
ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"