Български пощи
FastPay
Обява 00016-2017-5ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
"Строителни и монтажни работи за саниране на сградата на СУ „Васил Левски” – гр.Априлци - 2"

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "СМР за саниране на сградата на СУ „Васил Левски” – гр.Априлци“ - Публикувана на 15.09.2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП - Публикувана на 15.09.2017 г.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИРАНЕТО НА ОФЕРТИ:
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
Образец № 1 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ;
Образец № 2 - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ;
Образец № 3 - ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие като подизпълнител;
Образец № 4 - Количествено - стойностна сметка
ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ
Проект на договор за СМР - Публикуван на 15.09.2017 г.
Разяснения по документация за участие;

Уважаеми потенциални участници,

В първоначално публикуваният образец № 1 на Техническото предложение поради допусната техническа грешка е посочено, че участниците следва да оферират срок за изпълнение календарна дата, която не може да бъде по - късна от 30.11.2017 г. Правилно е участниците да предложат срок за изпълнение на СМР в календарни дни.
Публикуваме коригиран образец № 1 на Техническото предложение
   
Тук можете да получите коригирания Образец № 1 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ;

Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;

ПРОТОКОЛ по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет “СМР за саниране на сградата на СУ „Васил Левски” – гр.Априлци”  - Публикуван на 10.10.2018 г.
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;
НЯМА
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ - Публикуван на 17.10.2018 г.
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;


Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg


Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"