Български пощи
Публична покана 00016-2015-0003

ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 А ОТ ЗОП
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2015/2016 г.”

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8 "а" от ЗОП - Публикувана на 18.09.2015 г.
Документация за участие в процедура;
Документация и Указания към участниците за в процедурата  - Публикуван на 18.09.2015 г.
Образeц № 1; Образeц № 2; Образeц № 3; Образeц № 4; Образeц № 5;Образeц № 6; Образeц № 7; Образeц № 8; Образeц № 9; Образeц № 10;Образeц № 11; Образeц № 12
Проект на договор за ОП 1; Проект на договор за ОП 2; Проект на договор за ОП 3; Проект на договор за ОП 4;
Решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променена документация за участие;

НЯМА
Разяснения по документация за участие;
НЯМА
Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ от ... ... .2015 г. - Публикуван на ... .10.2015 г.
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за и Приложения;
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;

Информация за дата и основание за приключване или за прекратяване на договори;
Информация за изпълнението на договор ...... 
Информация за дати и основание за освобождаване, усвояване или задържане на гаранции за изпълнение на всеки договор;
Информация - Публикувана на ...... .2015
Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109 
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg,
Други документи и информация, определени с вътрешните правила на Възложителя по чл. 22г от Закона за обществените поръчки:
Информация за сключен договор за  - Публикуван на ... .10.2015 г.

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"