Български пощи
FastPay
Публична покана 00016-2015-0001


ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 А ОТ ЗОП
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за извършване на СМР на обекти „Аварийно-възстановителни работи на мостово съоръжение на ул. "Вълко Йонков", гр.Априлци” и „Изграждане на подпорна стена - Злиевци и нормализиране на достъпа до централната градска част на гр.Априлци”

Част "Конструкции";
Част "Геодезия";
Част "План за безопасност и здраве";
Част "Временна организация на движението"; Част "План за управление на строителните отпадъци"

Технически проект за Подпорна стена на ул."Злиевска", гр.Априлци
Част "Геодезия"; Част "Хидрология"; Част "Конструкции"; Част "Временна организация на движението"; Част "План за безопасност и здраве"; Част "План за управление на строителните отпадъци"
Разяснения по документация за участие;
НЯМА
Писма от председателя на комисията за отстраняване на нередности, липси на документи и/или несъответствия с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка
Писмо до "Пътприбор" ООД, гр.София;
Писмо до "Инжстрой" ООД, гр.Плевен.
Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ № 1 от 07.08.2015 г.- Публикуван на 20.08.2015 г.
ПРОТОКОЛ № 2 от 14.08.2015 г.- Публикуван на 20.08.2015 г.
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на участниците в процедура по реда на глава 8 „А” от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка;
..............
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;

ДОГОВОР за извършване на СМР на обект: … и Приложения;
ДОГОВОР за извършване на СМР на обект: … и Приложения;
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;
.........
Информация за дата и основание за приключване или за прекратяване на договори;
Информация за изпълнението на договор ......
Информация за дати и основание за освобождаване, усвояване или задържане на гаранции за изпълнение на всеки договор;
Информация - Публикувана на ...... .2015
Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg,
Други документи и информация, определени с вътрешните правила на Възложителя по чл. 22г от Закона за обществените поръчки:
Информация за сключен договор за       - Публикуван на ………...2015 г.
Информация за сключен договор за       - Публикуван на ………...2015 г.Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"