Български пощи
FastPay
00016-2020-0012ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА КВ. ОСТРЕЦ, ГР. АПРИЛЦИ“


РЕШЕНИЕ № 346 от 20.08.2020г. на Кмета на Община Априлц, за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА КВ. ОСТРЕЦ, ГР. АПРИЛЦИ“ - Публикувано на 20.08.2020 г.
Съобщение за Промяна на датата и часа на отваряне на офертите подадени по процедура за възлагане на обществена поръчка „ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА КВ. ОСТРЕЦ, ГР. АПРИЛЦИ“

Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
НЯМА
Предварително обявление;
НЯМА
Решение и Обявление за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за откриване на процедура (ЗОП) - Публикувано на 12.06.2020 г.
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - Публикувано на 12.06.2020 г.
Документация за участие в процедура и методика за оценка;
Документация за участие - Публикуванa на 12.06.2020 г.
ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ - Публикувано на 12.06.2020 г.
ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯПубликувани на 12.06.2020 г.
КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАTA ПОРЪЧКА - Публикувани на 12.06.2020 г.
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОППубликувани на 12.06.2020 г.
Образци към документацията за участие
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - PDF документ
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - XML документ
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - /PDF и XML/ ZIP документ
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА;
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ;
СПОРАЗУМЕНИЕ - Образец № 4.1;

ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ
Проект на договор - Публикуван на 12.06.2020 г.
Решение за промяна и променена документация за участие;
НЯМА
Разяснения по документация за участие;
Отговор на зададени въпроси № 1 - Публикувани на ....... 2020 г.
Комбинирани скици от действащ РП и КК на град Априлци, кв.Острец
Специализирана карта кв.Острец - DXF файл

Отговор на зададени въпроси № 2 - Публикувани на ........2020 г.
Информация за сключен договор;
Обявление за възложена поръчка - Публикувано на ........2020 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за ............................. - Публикуван на ........2020 г.
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции;
НЯМА
Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"