Български пощи
FastPay
00016-2020-0005ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„СМР за обновяване на площи за широко обществено ползване предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение – Парк в ПИ 52218.530.444 и Площад ПИ 52218..530.411 в гр.Априлци, Община Априлци”

Решение № 329 от 07.08.2020 г. за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка
  
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
- Публикувано на 27.07.2020 г.

Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
Протокол 1 - от заседание на комисията, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР за обновяване на площи за широко обществено ползване предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение – Парк в ПИ 52218.530.444 и Площад ПИ 52218..530.411 в гр.Априлци, Община Априлци“ - Публикуван на 04.06.2020 г.

Протокол 2 - от заседание на комисията, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР за обновяване на площи за широко обществено ползване предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение – Парк в ПИ 52218.530.444 и Площад ПИ 52218..530.411 в гр.Априлци, Община Априлци“ - Публикуван на 27.07.2020 г.

Протокол 3 - от заседание на комисията, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР за обновяване на площи за широко обществено ползване предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение – Парк в ПИ 52218.530.444 и Площад ПИ 52218..530.411 в гр.Априлци, Община Априлци“ - Публикуван на 06.08.2020 г.

Протокол 1.1 - от заседание на комисията, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР за обновяване на площи за широко обществено ползване предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение – Парк в ПИ 52218.530.444 и Площад ПИ 52218..530.411 в гр.Априлци, Община Априлци“ - Публикуван на 07.08.2020 г.
Предварително обявление;
НЕ
Решение и Обявление за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП) - Публикуванo на 22.04.2020 г.
Решение за откриване на процедура (ЗОП) - Публикувано на 01.04.2020 г.
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - Публикувано на 01.04.2020 г.
Документация за участие в процедура;
Документация за участие - Публикуванa на 08.10.2019 г.
Образци към документацията за участие
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - PDF документ
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - XML документ
Количествено-стойностна сметка
Образци към докуменстацията
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
Техническ проект - Парк
част "Архитектура"; част "Геодезия"част "Електро"част "Паркоустро и благоустройство"част "Пътна"
Техническо проект - Площад
част "Архитектура"част "Геодезия"част "Електро"част "Паркоустро и благоустройство"част "Пътна"

ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ
Проект на договор - Публикуван на 01.04.2020 г.
Решение за промяна и променена документация за участие;
НЯМА
Разяснения по документация за участие;
Няма
Информация за сключен договор;
Обявление за възложена поръчка - Публикувано на ........2020 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за ............................. - Публикуван на ........2020 г.
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;
НЯМА
Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"