Български пощи
FastPay
00016-2020-0001Пряко договаряне
по реда на чл.182, ал.1 във вр. с чл.79, ал.1, т.4 от ЗОП

"Избор на изпълнител за доработка на инвестиционен проект във фаза "Работен проект" за обект: Средно училище "Васил Левски“, гр. Априлци с идентификатор ПИ 52218.530.231, УПИ I, кв. 16, по РП на гр. Априлци и за осъществяване на задължителен авторски надзор, съгласно ЗУТ”"

1. Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за откриване на процедура - Публикувано на 03.02.2020 г.

Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ от договаряне с "Плот Арх" ЕООД - Публикуван на 02.03.2020 г.
ДОКЛАД от договаряне с "Плот Арх" ЕООД - Публикуван на 02.03.2020 г.


Решение № 72 от 02.03.2020 г. за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за извършване на допълнителни СМР за ремонт на улична мрежа в Община Априлци и Приложения;
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;
Информация за дата и основание за приключване или за прекратяване на договори;
Информация за изпълнението на договор Извършване на допълнителни СМР за основен ремонт на Общински път LOV3009, LOV 3016 и LOV 2003
Информация за изпълнението на договор за извършване допълнителни СМР на ул. "Габровница" - гр. Априлци - кв."Видима; ул."Старо Скандало"; ул. "Лъката" - с. Скандало и улица с идентификатор 52218.513.142 по кад.карта на гр.Априлци
Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg,
Други документи и информация, определени с вътрешните правила на Възложителя по чл. 22г от Закона за обществените поръчки:
Информация за сключени договори за допълнителни СМР за ремонт на улична мрежа и общински пътища в Община Априлци - Публикуван на 16.09.2015 г.

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"