Български пощи
FastPay
Обява 00016-2020-0002ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

"Строителен надзор по смисъла на ЗУТ обект реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, реализирана с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020"

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки - Публикуванo на 03.02.2020 г.
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - Публикувана на 03.02.2020 г.

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Строителен надзор по смисъла на ЗУТ обект реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, реализирана с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, реализирана с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020" - Публикувана на 13.01.2020 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП - Публикувана на 13.01.2020 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ в процедура за участие в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - Публикувана на 13.01.2020 г.
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИРАНЕТО НА ОФЕРТИ:
Техническа спецификация - Приложение № 1;
Проект на Договор - Приложение № 2;
Техническо предложениеПриложение № 3;
Ценово предложениеПриложение № 4;

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ - (от 1 до 4)
Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата – Образец №1;
Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – Oбразец № 2;
Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните   от  тях лица и техните действителни собственици Образец № 3;
Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари Образец № 4

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
 
Част Геодезия Обяснителна запискаЛист № 1Лист № 2Лист № 3Лист № 4Лист № 5Лист № 6Лист № 7Лист № 8Лист № 9Лист № 10;
Част Пътна ОЗ - 1; ОЗ - 2Лист № 1Лист № 2Лист №  3; Лист №  4Лист № 5Лист № 6Лист № 7Лист №  8Лист №  9Лист № 10Лист № 11Лист № 12Лист № 13Лист № 14Лист № 15Лист № 16Лист № 17Лист № 18; Лист № 19Лист № 19a;
Част Организация на движението - Временна организация и безопастност на движението - Обяснителна запискаЛист № 1Лист № 2Лист №  3Лист №  4Лист № 5Лист № 6Лист № 7Лист № 8Лист № 9;Лист № 10;
Част План за безопастност и здраве - 
Обяснителна запискаЛист № 1Лист № 2Лист №  3Лист №  4Лист № 5Лист № 6Лист № 7;
Част Пожарна безопастност - Обяснителна записка; Лист № 1Лист № 2

Разяснения по документация за участие;
НЯМА
Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет “Строителен надзор по смисъла на ЗУТ обект реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, реализирана с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, реализирана с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 - Публикуван на 10.03.2020 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за осъществяване на Строителен надзор по смисъла на ЗУТ - Публикуван на 12.06.2020 г.
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;

Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"