Български пощи
FastPay
Пазарни консултации 00016-2018-0004


ПОКАНА
ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
ЧРЕЗ ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА ЧЛ.44 ОТ ЗОП
Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище "Васил Левски, гр. Априлци


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с предстоящо кандидатстване на община Априлци с проектно предложение за „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище "Васил Левски, гр. Априлци" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и на основание раздел 14. 2. „Условия за допустимост на разходите“, т. 8 и т. 10 от Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от преходните и заключителните разпоредби на закона за предучилищното образование“, във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), моля да предоставите индикативни оферти за изпълнение на СМР за реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище "Васил Левски“, гр. Априлци, съгласно техническа спецификация, неразделна част от настоящата покана.

Условия, на които следва да отговарят оферентите:
1.    Оферентите, които са местни лица следва да са вписани в търговския регистър
2.    Оферентите, които са чуждестранни лица следва да представят документ за правоспособност съгласно местното им законодателство
3.    Оферентите местни и чуждестранни лица, следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи или отделни строителни и монтажни работи от съответната категория, съгласно изискванията на чл.3, ал.2 от закона за Камарата на строителите.
Изисквания към офертите:
1.    Офертата следва да е изготвена на български език;
2.    Офертата следва да е представена в един оригинален екземпляр на адрес:
гр. Априлци, ул.”Васил Левски” № 109
Офертата следва да е представена на официална бланка на оферента;
3.    Съдържание на офертата:
-    наименование на оферента;
-    адрес на оферента;
-    ЕИК на оферента;
-    срок на валидност на офертата (не по-малко от 120 дни)
-    дата на издаване на офертата;
-    подпис и печат на оферента;
-    техническо предложение;
-    ценово предложение в лева с посочено ДДС

Срок за подаване на офертите:
Оферти могат да бъдат подавани в срок до 5 (пет) работни дни, считано от деня следващ публикуването на настоящата покана в рубриката „Профил на купувача“ на електронната страница на община Априлци http://www.obshtina-apriltsi.com/home.html   

Начин на подаване на офертите:
Офертите се подават от оферента или надлежно упълномощен представител лично или чрез пощата или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: гр. Априлци, ул.”Васил Левски” № 109.
Офертите се представят в непрозрачни запечатани пликове с посочване: наименованието на оферента, адрес за кореспонденция, телефон, факс и текста „Оферта за участие в пазарни консултации по реда на чл.44 от закона за обществените поръчки за изпълнение на СМР за реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище "Васил Левски“, гр. Априлци.

Приложения:
1. Приложение № 1: Техническа спецификация и КС за „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище "Васил Левски, гр. Априлци;

МЛАДЕН ПЕЛОВ ……/П/……
КМЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ
Подписите са заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2,ал.2 от ЗЗЛД


РЕШЕНИЕ за определяне на стойността на разхода за СМР за “Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище "Васил Левски, гр. Априлци

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"