Български пощи
FastPay
00016-2018-0001

 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул.„Свинова поляна“, гр.Априлци, община Априлци”

Решение № 295 от 31.08.2018 г. на Кмета на Община Априлци за класиране на участниците процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул.„Свинова поляна“, гр.Априлци, община Априлци - Публикувано на 04.09.2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕЛОЖЕНИЯ - Публикувано на 21.08.2018 г.
1. Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
Протокол 1 - от заседание на комисията, назначена със Заповед № 259/ 01.08.2018 г. на Кмета на Община Априлци, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул. „Свинова поляна“, гр. Априлци, община Априлци“, изготвен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП - Публикуван на 10.08.2018 г.

Протокол 2 от заседание на комисията, назначена със Заповед № 259/ 01.08.2018 г. на Кмета на Община Априлци, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул. „Свинова поляна“, гр. Априлци, община Априлци“ - 04.09.2018 г.
Протокол 3 от заседание на комисията, назначена със Заповед № 259/ 01.08.2018 г. на Кмета на Община Априлци, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул. „Свинова поляна“, гр. Априлци, община Априлци“ -  04.09.2018 г.
2. Предварително обявление;
НЕ
3. Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за откриване на процедура (ЗОП) - Публикувано на 29.06.2018 г.
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - Публикувано на 29.06.2018 г.
4. Документация за участие в процедура;
Документация за участие - Публикуванa на 29.06.2018 г.
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ - Публикуванa на 29.06.2018 г.
Техническа спецификация - 29.06.2018 г.
Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Образец № 1;
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 2;
Техническо предложение – Образец № 3;

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Образец № 4
5. ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ
Проект на договор за текущ ремонт на асфалтова настилка на ул.„Свинова поляна“, гр.Априлци, община Априлци - Публикуван на 29.06.2018 г.

6. Решение за промяна и променена документация за участие;
НЯМА
7. Разяснения по документация за участие;
Отговор на зададени въпроси 1
8. Информация за сключен договор;
Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 21.09.2018 г.
9. Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за СМР "Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул.„Свинова поляна“, гр.Априлци, община Априлци“ - Публикуван на 21.09.2018 г.
10. Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
11. Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;
НЯМА
12. Друга полезна обща информация:

Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"