Български пощи
FastPay
Обява 00016-2018-3

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
"СМР за ремонт на общински пътища и улици в Община Априлци 2018 г."


ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "СМР за ремонт на общински пътища и улици в Община Априлци 2018 г.“ - Публикувана на 30.05.2018 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП - Публикувана на 30.05.2018 г.
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки - Публикуванo на 15.06.2018 г.
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - Публикувана на 15.06.2018 г.   
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
Образец № 1 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ;
Образец № 2 - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ;
Образец № 3 - ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие като подизпълнител;
Образец № 4 - Количествено - стойностна сметка

Техническа спецификация
Проект на договор за извършване на строително-монтажни работи - Публикуван на 30.05.2018 г.

Разяснения за участие;
НЯМА
Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет “СМР за ремонт на общински пътища и улици в Община Априлци 2018 г.” - Публикуван на 25.06.2018 г.
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;

НЯМА
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР  - Публикуван на ......2018 г.
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА на предвидените строително - ремонтни работи
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;
Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"