Български пощи
FastPay
Обява 00016-2017-1

/assets/Pictures/LogoApriltsi.png

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Доставка на автомобилни горива (бензин - А-95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за нуждите на общинска администрация Априлци през 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ.193 ОТ ЗОП - Публикувано на 09.02.2017 г.
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки - Публикувано на 18.01.2017 г.
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - Публикувана на 18.01.2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП - Публикувана на 11.01.2017 г.
ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Доставка на автомобилни горива (бензин - А-95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за нуждите на общинска администрация Априлци през 2017 г.“ - Публикувана на 11.01.2017 г.
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИРАНЕТО НА ОФЕРТИ:
Списък на документите, съдържащи се в офертата - Образец № 1;
Представяне на участника - Образец № 2;
Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП - Образец № 3;
Декларация за участие/неучастие на подизпълнители – Образец № 4;
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 5;
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 6;
Списък на търговски обекти - Образец № 7;
Техническо предложение – Образец № 8;
Ценово предложение – Образец № 9
ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ
Проект на договор за доставка на горива
Разяснения за участие;
НЯМА
Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет “Доставка на автомобилни горива (бензин - А-95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за нуждите на общинска администрация Априлци през 2017 г.” - Публикуван на 28.09.2017 г.
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;
НЯМА
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
НЯМА
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;

Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg


Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"