Български пощи
Обява 00016-2016-4

/assets/Pictures/LogoApriltsi.png„Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2015/2016 г.”

 
Информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти  - Публикувана на 19.10.2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОППубликувана на 11.10.2016 г.
ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2016/2017 г.“ - Публикувана на 11.10.2016 г.
Образци на документи за участие;
Образец № 1;

Образец № 2;
Образец № 3;
Образец № 4;
Образец № 5;
Образец № 6;
Образец № 7;
Образец № 8;
Образец № 9;
Образец № 10 - ;
Разяснения за участие;
НЯМА
Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ от разглеждане, оценка и класиране на оферти за възлагане на обществената поръчка - Публикуван на 09.11.2015 г.
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за зимно поддържане и снегопочистване ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – “Снегопочистване улична и пътна мрежа в кв.Острец” - Публикуван на 19.11.2015 г.
ДОГОВОР за зимно поддържане и снегопочистване ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – “Снегопочистване на улична мрежа в кв.Ново село 1” - Публикуван на 14.11.2016 г.
ДОГОВОР за зимно поддържане и снегопочистване ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – “Снегопочистване на улична мрежа в кв.Ново село 2” - Публикуван на 18.11.2016 г.
ДОГОВОР за зимно поддържане и снегопочистване ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – “Снегопочистване на улична мрежа в кв.Видима” - Публикуван на 31.10.2016 г.
ДОГОВОР за зимно поддържане и снегопочистване ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – “Снегопочистване на улична мрежа в села в община Априлци” - Публикуван на 10.11.2015 г.

Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;ДОГОВОР за доставка на опесъчителен материал - Публикуван на 15.12.2016 г.

Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg,


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
      
ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2016/2017 г.“

             
Образец № 1;   Образец № 2;            Образец № 3;   Образец № 4;
Образец № 5;   Образец № 6;   Образец № 7;   Образец № 8;
  Образец № 9;       Образец № 10;  
             

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"