Български пощи
FastPay
Обява 00016-2016-4

/assets/Pictures/LogoApriltsi.png
ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
„Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2015/2016 г.”

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти  - Публикувана на 19.10.2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОППубликувана на 11.10.2016 г.
ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2016/2017 г.“ - Публикувана на 11.10.2016 г.
Образци на документи за участие;
Образец № 1
- Списък на документите, съдържащи се в офертата
Образец № 2 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК
Образец № 3 - ДЕКЛАРАЦИЯ за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП
Образец № 4 - ДЕКЛАРАЦИЯ за участие/неучастие на подизпълнител
Образец № 5 - ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие като подизпълнител
Образец № 6 - ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
Образец № 7 - СПИСЪК НА МПС ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Образец № 8 - ДЕКЛАРАЦИЯ – СПИСЪК на водачите на МПС, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка
Образец № 9 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Образец № 10 - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Разяснения за участие;
НЯМА
Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ от разглеждане, оценка и класиране на оферти за възлагане на обществената поръчка - Публикуван на 27.10.2016 г.
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за зимно поддържане и снегопочистване ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – “Снегопочистване на улична мрежа в кв.Ново село 1” - Публикуван на 14.11.2016 г.
ДОГОВОР за зимно поддържане и снегопочистване ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – “Снегопочистване на улична мрежа в кв.Ново село 2” - Публикуван на 18.11.2016 г.
ДОГОВОР за зимно поддържане и снегопочистване ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – “Снегопочистване на улична мрежа в кв.Видима” - Публикуван на 31.10.2016 г.
ДОГОВОР за зимно поддържане и снегопочистване ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – “Снегопочистване на улична мрежа в села в община Априлци” - Публикуван на 14.11.2016 г.

Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;
Изплатени суми на ЕТ "Надежда-Илия Кънев" по договор № от 18.11.2016 г.
Изплатени суми на Ичко Коев Христов по договор № от 14.11.2016 г.
Изплатени суми на Нина Цветанова Миньова по договор № от 14.11.2016 г.

Изплатени суми на "Пътприбор" ООД по договор № от 15.12.2016 г.

Покана до определено лице на основание чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП

Покана до определено лице на основание чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП, за сключване договор за доставка на материал за опесъчаване - Публикуванa на 14.12.2016 г.
ДОГОВОР за доставка на опесъчителен материал - Публикуван на 15.12.2016 г.

Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg,


Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"