Български пощи
FastPay
00016-2015-0003

 
Периодични доставки по предварителни заявки на хранителни продукти по обособени позиции до детски и социални заведенията на територията на община Априлци през 2015 – 2016 г.

1. Предварително обявление;
Предварително обявление в страницата на Община Априлци
Предварително обявление в страницата на Агенция по обществени поръчки
2. Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за откриване на открита процедура - Публикуван на 30.04.2015 г.
Обявление за обществена поръчка - Публикуван на 30.04.2015 г.
3. Документация за участие в процедура;
Указания към участниците за участие в откритата процедура - Публикуван на 30.04.2015 г.
Образци към документацията за участие
Образeц на приложениeтo към ценовата оферта
Проект на договор
Техническа спецификация към обществената поръчка
Уведомление до медиите
4. Решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променена документация за участие;
НЯМА
5. Разяснения по документация за участие;
НЯМА
7. Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ № 1 - Публикуван на  03.06.2015 г.
ПРОТОКОЛ № 2 от 01.06.2015 г.
ПРОТОКОЛ № 3 от 12.06.2015 г.
8. Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедура;
Решение № 231 от 03.07.2015 г. за класиране и определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка - Публикуван на 06.07.2015 г.
9. Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;

10. Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР ......
11. Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
13. Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
14. Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;

15. Информация за дата и основание за приключване или за прекратяване на договори;
Информация за изпълнението на договор ......
16. Информация за дати и основание за освобождаване, усвояване или задържане на гаранции за изпълнение на всеки договор;
Информация - Публикувана на ...... .2015
17. Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg,
23. Други документи и информация, определени с вътрешните правила на Възложителя по чл. 22г от Закона за обществените поръчки:
Информация за сключен договор
ОП № 1 - Публикуван на 23.07.2015 г.
Информация за сключен договор ОП № 2, 3, 4 и 5 - Публикуван на 12.08.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ -
Публикуван на 09.06.2015 г.

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"