Български пощи
FastPay
00016-2014-0003-24.04.2014Информация за сключен договор по обособена позиция № 1 "СМР за изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима"
- Публикувано на 26.08.2014 г.
Информация за сключен договор по обособена позиция № 2 "СМР за създаване на посетителски демонстративен център" - Публикувано на 20.08.2014 г.   
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;
Решение № 252 от 12.08.2014 г. за частично прекратяване на процедурата за възлагане по обособена позиция № 3 "СМР за изграждане на хеликоптерна площадка на територията на Община Априлци за предотвратяване на пожари в общински горски фонд" -
Публикувано на 13.08.2014 г.
Решение № 226 от 22.07.2014 г. за обявяване класирането участниците и определяне на изпълнители

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
Отговори № 2 на зададени въпроси в обществена поръчка № 00016-2014-0003 - Публикувани на 26.05.2014 г.
Отговори № 1 на зададени въпроси в обществена поръчка № 00016-2014-0003 - Публикувани на 26.05.2014 г.
Решение за стартиране процедура за възлагане на обществена поръчка - Публикувано на 24.04.2014 г.
Решение за промяна на обявление - Публикувано на 07.05.2014 г.
Решение за удължаване срока за подаване на оферти и дата на тяхното отваряне - Публикувано на 29.05.2014 г.
Обявление за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура при опростени правила - Публикувано на 24.04.2014 г.
Документация за участие в открита процедура - Публикувана на 24.04.2014 г.
Образец № 1 - СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
Образец №2 - АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
Образец № 3а и Образец № 3б - Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП
Образец № 4 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2 от ЗОП
Образец № 5 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП
Образец № 6 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
Образец № 7 - Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП
Образец № 8 - Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП
Образец № 9 - БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Образец № 10 - Справка за общия оборот за последните 3 /три/ години – 2011, 2012, 2013г.
Oбразец № 11 - Списък на основните договори
Образец № 12 - Списък на инженерно-техническия състав
Образец № 13 - Автобиография
Образец № 14 - Списък на собствена и/или наета строителна техника
Образец № 15 - БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Образец № 16 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Образец № 16.1 - Подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на поръчката
Образец № 17 - СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Oбразец № 18 - ЦЕНОВA ОФЕРТА
Приложение към ценовата оферта за обособена позиция № 1
Приложение към ценовата оферта за обособена позиция № 2
Приложение към ценовата оферта за обособена позиция № 3
Проект на договор за обособена позиция № 1
Проект на договор за обособена позиция № 2
Проект на договор за обособена позиция № 3

Технически проект част "Геодезия" за изграждане на колоездачна пътека от кв.Острец до кв.Видима
Технически проект част "ПУП - Парцеларен план" за изграждане на колоездачна пътека от кв.Острец до кв.Видима
Технически проект част "Пътна" за изграждане на колоездачна пътека от кв.Острец до кв.Видима
Надлъжни профили на колоездачна пътека
Технически проект част "Пожарна безопасност" за изграждане на колоездачна пътека от кв.Острец до кв.Видима
Технически проект част "ПБЗ" за изграждане на колоездачна пътека от кв.Острец до кв.Видима
Технически проект за създаване на посетителси демонстрационен център
Технически проект част "Архитектурна" за изграждане на хеликоптерна площадка
Технически проект част "Конструктивна" за изграждане на хеликоптерна площадка

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"