Български пощи
Проекти на документи


Обявление
На основание чл.26, ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Общински съвет - Априлци представя на Вашето внимание Проект за отмяна на  чл. 17, ал..1, т.8  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци.
На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, считано от 22.01.2018 г. до 22.02.2018 г. включително, за предложения и становища по Проекта за отмяна на  чл. 17, ал..1, т.8  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци на адрес: гр.Априлци, ул.”Васил Левски” № 109, Общински център за информация и услуги на гражданите или на e-mail: os_aprilci@abv.bg
МОТИВИ
Към Проект за отмяна на член от  Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци
I.    Причини, които налагат отмяната на чл. 17, ал..1, т.8  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци
Предложените промени в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци, са продиктувани от значително изменените обществени отношения, в различни аспекти, предмет на уредба от този подзаконов нормативен акт.
По обхвата на правно регулиране промените са продиктувани от следните съображения:
1. Протест №5207/2017 г. на Окръжна прокуратура-Ловеч, срещу чл. 17, ал..1, т.8  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци
2. Разпореждане от 11.01.2018 г. на Административен съд Ловеч по административно дело №10/2018 г.
II.Целите, които се поставят с предложения Проект за Отменя чл. 17, ал..1, т.8  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци
Общински съвет-Априлци трябва да спазва законността и административния процес като предприема действия, като споделя изложените мотиви в Протеста на Окръжна прокуратура - Ловеч:
1.    Отменя чл. 17, ал..1, т.8  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци
Чл.17, ал.(1):  „Председателят на Общинския съвет”:
„т. 8: упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет.”
III.Финансови и други средства, необходими за изпълнение за Отменя чл. 17, ал..1, т.8  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци
Предложената отмяна на член от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци не предполага използването на допълнителни финансови средства относно нейното прилагане.
IV.Oчаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива
Синхронизиране на подзаконовите нормативни актове на Общински съвет-Априлци и действащите закони.
V.  Анализ на съответствие с правото на Европейския Съюз
Предложената отмяна на член от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци не противоречи на българското и европейското законодателство и е в съответствие с демократичните европейски норми и правила за повишаване качеството на услугите.


Обявление
На основание  чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, чл.26 , ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи, Общинска администрация Априлци представя на Вашето внимание Проект на Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначение на земеделска земя от общинския поземлен фонд на Община Априлци за неземеделски нужди.
На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30 - дневен срок, считано от 13.10.2017 г. до 14.11.2017 г. включително, за предложения и становища по Проекта на Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначение на земеделска земя от общинския поземлен фонд на Община Априлци за неземеделски нужди на адрес: гр.Априлци, ул.Васил Левски № 109, Общински център за информация и услуги на гражданите или e-mail: apriltsi1976@abv.bg
МОТИВИ
На основание чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи  Общински съвет Априлци следва да определи с Тарифа такси, които се заплащат при промяна предназначение на земеделска земя от общинския поземлен фонд, включително в случаите по чл.29, ал.3 и 4 за неземеделски нужди.
Правни основания за създаване на Тарифата:
-    чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА
-    чл.30, ал.2 от ЗОЗЗ
-    Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи, приета с ПМС №112 от 31.05.2002г., изм.и доп. ДВ.бр.35 от 8 май 2012 г.
-    Заповед № РД – 02-14 – 2021 от 14.08.2012 г. за категоризацията на общините и населените места в Република България, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство, обн., ДВ,бр.66 от 28.08.2012 г., в сила от 28.08.2012 г., изм. и доп., бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.
-    Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение, приета с ПМС №261 на МС от 17.10.1996г. обн.ДВ, бр.90 от 24.10.1996 г. изм., бр.50 от 11.07.2011 г., бр. 55 от 07.07.2017 г., в сила от 07.07.2017 г.

До изменението на чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи всички такси при промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, се внасяха по бюджета на Министерството на земеделието и храните, включително и тези от общинския поземлен фонд. Приемането на Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначение на земеделска земя от общинския поземлен фонд на Община Априлци за неземеделски нужди, поражда правно основание таксите да бъдат внасяни по банкова сметка на Община Априлци.


Тук можете да се запознаете с пълният текста на Проектa на Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначение на земеделска земя от общинския поземлен фонд на Община Априлци за неземеделски нужди.


Обявление
На основание  чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, чл.26 , ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл. 77 от АПК, Общинска администрация Априлци представя на Вашето внимание Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30 - дневен срок, считано от 15.09.2017 г. до 16.10.2017 г. включително, за предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци на адрес: гр.Априлци, ул.Васил Левски № 109, Общински център за информация и услуги на гражданите или e-mail: apriltsi1976@abv.bg

МОТИВИ
Към Проекта
на Наредба за изменение и допълнение
на Н А Р Е Д Б А №  1 6
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община АПРИЛЦИ
I. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Предложените промени в Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци, са продиктувани от значително изменените обществени отношения, в различни аспекти, предмет на уредба от този подзаконов нормативен акт. Ето защо общинска администрация следва темповете на развитие на тези обществените отношения и в тази насока е необходимостта от наредба пряко адекватна на законодателните и практически приложните промени, повишаване качеството на предлаганите услугите от община Априлци, включително синхронизиране и комулиране на някои видове услуги, както и повишаване събираемостта на такси от някои услуги, неизползвани от гражданите поради непрактичност и финансова недостъпност. По обхвата на правно регулиране промените са продиктувани от следните съображения:
1. Необходимо е привеждане на такса битови отпадъци в съответствие с нарастването на минималната работна заплата и увеличението на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. Последното завишение размера на такса за битови отпадъци е през 2011 година. От тогава насам таксата остава непроменена. Разходите за труд заемат съществена част от себестойността на услугите свързани със сметосъбирането. Голяма част от работещите, ангажирани с услугата са на минимална работна заплата. В периода от 2012 г. до 2017 г. минималната работна заплата е променена в посока завишаване с около 70% от 270 лв. на 460 лв. За 2018 г. е разчетено тя да стане 510 лв. или с още 11%. Другата съществена промяна, която влияе на разходите, свързани с поддържането на чистота са отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, които за периода 2012 г. – 2017 г. са нараснали от 11 лв./т. на 42,93 лв./т. Средствата, които са необходими за експлоатация на депото за периода 2012 г. – 2017 г. са нараснали от 11,58 лв./т. на 22,51 лв./т.

Тук можете да се запознаете с пълният текста на мотивите.
Тук можете да се запознаете с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци
Тук можете да се запознаете с Проект на Наредба за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци


Обявление
На основание чл.26, ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Общински съвет - Априлци представя на Вашето внимание Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ .
На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, считано от 27.08.2017г. до 27.09.2017г. включително, за предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение на Наредба №1 за ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ  на адрес: гр.Априлци, ул.”Васил Левски” № 109, Общински център за информация и услуги на гражданите или на e-mail: os_aprilci@abv.bg

МОТИВИ
Към Проекта
На Наредба за изменение на НАРЕДБА №1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ
I.    Причини, които налагат изменението на Наредба №1 за ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ
Предложените промени в Наредба №1 за ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ, са продиктувани от значително изменените обществени отношения, в различни аспекти, предмет на уредба от този подзаконов нормативен акт.
По обхвата на правно регулиране промените са продиктувани от следните съображения:
1.    Наредбите посветени на обществения ред се издават от общинските съвети на основание чл.8 ЗНА, връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА за уреждане съобразно нормативните актове от по-висока степен на неуредени от тях обществени отношения с местно значение, продиктувани от Закона за защита от шума в околната среда /ЗЗШОС/.
2.    Предложение от Районна прокуратура гр.Троян с Изх. № 686/2017г.
II.    Целите, които се поставят с предложения Проект за Наредба за изменение на Наредба №1 за ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ.
Съгласно чл.1, ал.1 от ЗЗШОС/Закона за защита от шума в околната среда/, касаеща оценката, управлението и контрола на шума в околната среда/, причинен от автомобилния, железопътния, въздушния и водния транспорт, както и от промишлените инсталации и съоражения, включително за категориите промишлени дейности по приложение №4 към чл.117,ал.1 от Закона за опазване на околната среда, и от локални източници на шум се уреждат именно от ЗЗШОС.
Общински съвет-Априлци трябва да спазва законността и административния процес като предприема действия, като споделя изложените мотиви Предложението на Районна прокуратура гр.Троян с Изх. № 686/2017г., като предлага:
1.    Отменя в Раздел II, Чл.3,т.2
„2. Шумното товарене или разтоварване на превозни средства.”
2.    Изменя в Раздел II , Чл.3,т.3
„3. Викане, пеене, свирене, пускане на силна музика и всякакви други действия, нарушаващи нощната тишина в жилищните сгради.”
3.    Отменя в Раздел II , Чл.3, т.4
„4. Употребата на клаксони, форсиране на двигатели, продължителното включване на автомобилни алармени устройства.”
4.    Отменя в Раздел II , Чл.3, т.5
„5.Озвучаване , пречещо на спокойствието на гражданите в заведения за хранене и развлечения в населените места.”
III.    Финансови и други средства, необходими за изпълнение на Наредбата за изменение на Наредба №1 за ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ.
Предлаганото изменение на Наредбата не предполага използването на допълнителни финансови средства относно нейното прилагане.
IV.Oчаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива
Синхронизиране на подзаконовите нормативни актове на Общински съвет-Априлци и действащите закони.
V.  Анализ на съответствие с правото на Европейския Съюз
Предлаганото изменение на Наредбата не противоречи на българското и европейското законодателство и е в съответствие с демократичните европейски норми и правила за повишаване качеството на услугите.


Обявление
Кметът на Община Априлци е представил на вниманието  на ОбС - Априлци проект на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Априлци за 2017 г.- 2021 г. Предоставя Ви се 14 – дневен срок, считано от 15.08.2017 г. до 29.08.2017 г. включително, за предложения и становища по Проект на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Априлци за 2017 г.- 2021 г., на адрес: гр. Априлци, ул. Васил Левски № 109, Общински центъра за информация и услуги на гражданите или e-mail: os_aprilci@abv.bg.
Мотиви
Причини, които налагат приемането: Настоящата общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Априлци (2017-2021 г.), е разработена в изпълнение на чл. 19 от Закона за социално подпомагане /ЗСП/ и чл. 36 а от Правилника за прилагането на закона за социално подпомагане /ППЗСП/.
В рамките на тази инициатива се стартира цялостен модел на планиране, развиване и предоставяне на социални услуги на общинско ниво, насочен към подобряване на достъпа до качествени социални услуги, повишаване на ефективността и на системата за социални услуги и използването структурните фондове на Европейския съюз.
Социалната политика е един от основните приоритети както на национално, така и на местно равнища, защото тя е насочена към най – уязвимите обществени групи, като за целта настоящата стратегия цели да даде по – пълна представа за факторите, които пораждат риск сред населението, формират рискови групи и наличните ресурси за тяхната подкрепа, а стратегията е документ,  който има за цел да представи визията, за това какво трябва да получават хората, които имат нужда от подкрепа на територията на общината и какъв следва да бъде механизмът за предоставяне на тази подкрепа.
Създаването на стратегията, бе съобразено изцяло с утвърдената Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Ловеч /2016-2020 г./ и осъществено на база Анализ на потребностите от социални услуги.

ТУК можете да се запознаете с пълният текст на Проект на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Априлци за 2017 г.- 2021 г.
/assets/Pictures/LogoApriltsi.png
Обявление
На основание чл.26, ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Общински съвет- Априлци представя на Вашето внимание Проект на Наредба за изменение на Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационните елементи на територията на община Априлци .
На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, считано от 26.06.2017г. до 26.07.2017г. включително, за предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение на Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационните елементи на територията на община Априлци на адрес: гр.Априлци, ул.”Васил Левски” № 109, Общински център за информация и услуги на гражданите или на e-mail: os_aprilci@abv.bg
МОТИВИ
Към Проекта
На Наредба за изменение на НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ И РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ

I. Причини, които налагат изменението на Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационните елементи на територията на община Априлци
Предложените промени в Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационните елементи на територията на община Априлци, са продиктувани от значително изменените обществени отношения в различни аспекти, предмет на уредба от този подзаконов нормативен акт.
По обхвата на правно регулиране промените са продиктувани от следните съображения:
1. Протест № 3171/2017г. на Окръжна прокуратура-гр.Ловеч, оспорван текст Глава IV, Чл. 28, т.3, предл.2 от Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационните елементи на територията на община Априлци
2. Разпореждане от 15.06.2017г. на Административен съд –Ловеч по административно дело № 215/2017г.

II. Целите, които се поставят с предложения Проект за Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационните елементи на територията на община Априлци
Общински съвет-Априлци трябва да спазва законността и административния процес като предприема действия, като споделя изложените мотиви в Протеста на Окръжна прокуратура-гр.Ловеч, като предлага:

1. Отменя в Глава IV, Чл. 28, т.3, предл.2
„-заявителят е неизправен при изпълнения на други задължения по договори с Община Априлци”

III. Финансови и други средства, необходими за изпълнение на Наредбата за изменение на Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационните елементи на територията на община Априлци
Предлаганото изменение на Наредбата не предполага използването на допълнителни финансови средства относно нейното прилагане.

IV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива
Синхронизиране на подзаконовите нормативни актове на Общински съвет-Априлци и действащите закони.

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския Съюз
Предлаганото изменение на Наредбата не противоречи на българското и европейското законодателство и е в съответствие с демократичните европейски норми и правила за повишаване качеството на услугите.

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"