Български пощи
Проекти на документи

/assets/Pictures/LogoApriltsi.png

Обявление

На основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 28 от Закона за нормативните актове, и  писмо с Изх. № 1605/ 2017г. на Окръжна прокуратура - Ловеч, Кметът на Община Априлци е представил на внимание  на ОбС - Априлци - Проект на Наредба за  условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие в регистър в Община Априлци на територията на Община Априлци.
Предоставя Ви се 14 – дневен срок, считано от 24.03.2017 г. до 07.04.2017 г. включително, за предложения и становища по Проект на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие в регистър в Община Априлци на територията на Община Априлци, на адрес: гр. Априлци, ул. Васил Левски № 109, Общински центъра за информация и услуги на гражданите или e-mail: os_aprilci@abv.bg.

Мотиви

  1. Съгласно разпоредбите на чл. 346 от ЗПУО, във всяка община се създава и води регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие, в който служебно се вписват общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, въз основа на заповедта за тяхното откриване, преобразуване, промяна и закриване. Обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра, както и редът за вписване, се определят с Наредба на Общинския съвет.
  2. С приемане на Наредбата ще се постигне систематизиране на информацията за общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие и ще се осигури публичност на информацията за общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие.

    ТУК можете да се запознаете с пълният текст на Проектът на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие

Обявление

На основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 28 от Закона за нормативните актове и  писмо с Изх. № 1392 / 2017г. на Окръжна прокуратура Ловеч, Кметът на Община Априлци е представил на внимание  на ОбС - Априлци - Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Априлци. Предоставя Ви се 14 – дневен срок, считано от 24.03.2017 г. до 07.04.2017 г. включително, за предложения и становища по Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Априлци , на адрес: гр. Априлци, ул. Васил Левски № 109, Общински центъра за информация и услуги на гражданите или e-mail: os_aprilci@abv.bg

Мотиви

1.Съгласно разпоредбите на чл. 59, ал. 1 от ЗПУО, във всяка община се създава Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, в която се определят условията за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини. Редът и условията за записване, отписване  и преместване се определят с Наредба на Общинския съвет.
2. С приемане на Наредбата ще се постигне систематизиране на информацията за общинските детски градини и ще се осигури публичност на информацията за общинските детски градини.

ТУК можете да се запознаете с пълният текст на Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Априлци


Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България заедно