Български пощи
Проекти на документи

/assets/Pictures/LogoApriltsi.png

                                                                    Обявление                                    ПРОЕКТ!

              На основание чл.26, ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Общински съвет- Априлци представя на Вашето внимание
          Проект на Наредба за изменение на Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационните елементи на територията на община Априлци .
      На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, считано от 26.06.2017г. до 26.07.2017г. включително, за предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение на Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационните елементи на територията на община Априлци на адрес: гр.Априлци, ул.”Васил Левски” № 109, Общински център за информация и услуги на гражданите или на e-mail: os_aprilci@abv.bg


                                                                       МОТИВИ
                                                                  Към Проекта
                                                     На Наредба за изменение на
НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ И РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИТЕ                                                      ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ

I. Причини, които налагат изменението на Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационните елементи на територията на община Априлци
Предложените промени в Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационните елементи на територията на община Априлци, са продиктувани от значително изменените обществени отношения в различни аспекти, предмет на уредба от този подзаконов нормативен акт.
По обхвата на правно регулиране промените са продиктувани от следните съображения:
1. Протест № 3171/2017г. на Окръжна прокуратура-гр.Ловеч, оспорван текст Глава IV, Чл. 28, т.3, предл.2 от Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационните елементи на територията на община Априлци
2. Разпореждане от 15.06.2017г. на Административен съд –Ловеч по административно дело № 215/2017г.


II. Целите, които се поставят с предложения Проект за Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационните елементи на територията на община Априлци
Общински съвет-Априлци трябва да спазва законността и административния процес като предприема действия, като споделя изложените мотиви в Протеста на Окръжна прокуратура-гр.Ловеч, като предлага:1. Отменя в Глава IV, Чл. 28, т.3, предл.2
„-заявителят е неизправен при изпълнения на други задължения по договори с Община Априлци”

III. Финансови и други средства, необходими за изпълнение на Наредбата за изменение на Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационните елементи на територията на община Априлци
Предлаганото изменение на Наредбата не предполага използването на допълнителни финансови средства относно нейното прилагане.

IV.Oчаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива
Синхронизиране на подзаконовите нормативни актове на Общински съвет-Априлци и действащите закони.

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския Съюз
Предлаганото изменение на Наредбата не противоречи на българското и европейското законодателство и е в съответствие с демократичните европейски норми и правила за повишаване качеството на услугите./assets/Pictures/LogoApriltsi.png
                                                          Обявление                                        ПРОЕКТ!

          На основание чл.26, ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Общински съвет - Априлци представя на Вашето внимание
Проект на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
    На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, считано от 26.06.2017г. до 26.07.2017г. включително, за предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци на адрес: гр.Априлци, ул.”Васил Левски” № 109, Общински център за информация и услуги на гражданите или на e-mail: os_aprilci@abv.bg


                                                                               МОТИВИ
                                                                          Към Проекта
                                                              На Наредба за изменение на
                                                                          НАРЕДБА №16
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ


I. Причини, които налагат изменението на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци
Предложените промени в Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци, са продиктувани от значително изменените обществени отношения, в различни аспекти, предмет на уредба от този подзаконов нормативен акт.
По обхвата на правно регулиране промените са продиктувани от следните съображения:
1. Протест №1118/2017г. на Окръжна прокуратура-гр.Ловеч, оспорван текст Чл. 2, ал.1, т.4 и Чл.4, ал.1, т.4 и т.5 от Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
2. Разпореждане от 12.04.2017г. на Административен съд –Ловеч по административно дело №139/2017г.

II. Целите, които се поставят с предложения Проект за Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Общински съвет-Априлци трябва да спазва законността и административния процес като предприема действия, като споделя изложените мотиви в Протеста на Окръжна прокуратура-гр.Ловеч, като предлага:

1. Отменя в Раздел I, Чл.2,ал.1,т.4
„4.за добив на кариерни материали”

2. Отменя в Раздел I, Чл.4,ал.1,т.4
„4.ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги;”

3. Отменя в Раздел I, Чл.4,ал.1,т.5
„5.насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в Наредбата услуги.”


III. Финансови и други средства, необходими за изпълнение на Наредбата за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Предлаганото изменение на Наредбата не предполага използването на допълнителни финансови средства относно нейното прилагане.

IV.Oчаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива
Синхронизиране на подзаконовите нормативни актове на Общински съвет-Априлци и действащите закони.

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския Съюз
Предлаганото изменение на Наредбата не противоречи на българското и европейското законодателство и е в съответствие с демократичните европейски норми и правила за повишаване качеството на услугите.
/assets/Pictures/LogoApriltsi.png

Обявление

На основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 28 от Закона за нормативните актове, Кметът на Община Априлци е представил на вниманието  на ОбС - Априлци - Проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Априлци.
Предоставя Ви се 14 – дневен срок, считано от 15.06.2017 г. до 16.07.2017 г. включително, за предложения и становища по Проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Априлци, на адрес: гр. Априлци, ул. Васил Левски № 109, Общински центъра за информация и услуги на гражданите или e-mail: os_aprilci@abv.bg.

Мотиви

Причини, които налагат приемането: Съгласно разпоредбите на чл. 68, ал.1 от ЗПУО, в детските градини във всяка община се организират почасови, съботно-неделни и сезонни дейности.
Цели, които се поставят: С приемане на Наредбата ще се постигне систематизиране на информацията за общинските детски градини относно осигуряване на по-гъвкава организация на предоставените услуги от детската градина на територията на община Априлци.
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба: Няма необходимост от допълнителни финансови и други средства за прилагането на новата Наредба.
Приемането изисква допълнение към Наредба № 16 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Априлци за определяне на размер на такса за заплащане на допълнителните услуги по отглеждане на децата в общинските детски градини.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:
    Да бъде създаден и приет от Общински съвет Априлци подзаконов нормативен акт, в съответствие с действащото законодателство на Република България в областта на образованието;
    Да се регламентират условията и реда за организиране почасови, съботно-неделни и сезонни дейности в детската градина на територията на Община Априлци.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Априлци  не противоречи на нормите на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Априлци е публикуван в официалната интернет страница на Община Априлци –www.obshtina-apriltsi.com  и обявен на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите, като по този начин е дадена възможност на всички заинтересовани лица да се запознаят и да изразят становище в законоустановения едномесечен срок от публикуването.

ТУК можете да се запознаете с пълният текст на Проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Априлци


Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България заедно