Български пощи
Проекти на документиОбявление

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, чл.26 , ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл. 77 от АПК, Общинска администрация Априлци представя на Вашето внимание
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30 - дневен срок, считано от 22.10.2018 г. до 22.11.2018 г. включително, за предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци на адрес: гр.Априлци, ул.Васил Левски № 109, Общински център за информация и услуги на гражданите или e-mail: apriltsi1976@abv.bg

МОТИВИ
Към Проекта
на Наредба за изменение и допълнение
на Н А Р Е Д Б А № 1 6
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община АПРИЛЦИ

I. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Представям на Вашето внимание Проект на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Причините, налагащи изменение на Наредба № 16 за определянето и адиминстрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци, са настъпили промени в нормативните актове и възникнал Протест на Окръжна прокуратура – гр. Ловеч под № 1925/2018 г., оспорван текст в чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 в частта им „постоянна част – 10 лв.”, „постоянна част – 5 лв.”, „постоянна част – 2,50 лв.”, чл. 22, ал. 6 частта й „над 10 лв.” и Разпореждане от 12.09.2018 г. на Административен съд – Ловеч по административно дело № 271 по описа за 2018 г.
Адм. д. №271/2018 г. на ЛАС е образувано по протест на прокурор Светла Иванова при ОП – Ловеч срещу чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 в часттта им съответно им „постоянна част – 10 лв.”, „постоянна част – 5 лв.”, „постоянна част – 2,50 лв.”, чл. 22, ал. 6 частта й „над 10 лв.” от Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Априлци.
До настоящия момент месечната такса за ползване на детски градини се формира сумарно от постоянна част – за разходи по издръжка на групите и пророрционална част – за всеки присъствен ден от месеца /за разходи за хранене/. Втората, пропорционална част от таксата зависи от броя присъствени дни на детето. Първата, постоянна част от таксата не зависи от присъствието на детето и е безусловно дължима.
Основанието за приемане на текстовете на протестираната от ЛОП Наредба № 16 и чл. 6, ал. 1 „в” – (доп.ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. – ДВ, бр. 105 от 2008 г. в сила от 01.01.2009 г.) за подзване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги от ЗМДТ, съгласно кояторазпоредба общините събират местна такса за ползване на детски градини, като с Наредбата по чл. 9 от ЗМДТ ОбС определя реда, по който лицата, неползващи услугата през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса. Таксата представлява публично задължение за плащане на предоставени и получени услуги, за разлика от данъща, който е безвъзмездно плащане в полза на държавния /общинския бюджет и срещу него не се престира насрещна услуга. Предоставянето на възможност да се посешава детска градина е вид административна/социална услуга, която се извършва от общината, поради което за ползването й се дължи такса, която е възмездно плащане. При отсъствие на децата от детска градина дължимостта на постоянния размер на таксата е законосъобразна, тъй като в тези дни не се предоставя и ползва никаква услуга.
Подзаконовия нормативен акт трябва да съответства и да не противоречи на нормативен акт от по-висок ранг /чл. 15 от Закона за нормативните актове/ – в случая на чл. 6, „в” от ЗМДТ, т.е. наредбата не може да предвижда такса за непредоставена услуга, а само за ползвана такава, като се спазят правилата за определяне размера на таксата по чл. 8 от ЗМДТ.

II. Целите, които се поставят с предложения Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Основната цел е създаването на законосъобразен подзаконов нормативен акт, по ред и начин определен в чл.26 и чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, уреждащ местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци, спазвайки изискването на чл. 6, ал. 7, ал. 1 и чл. 8,ал. 1 от ЗМДТ.
Прецизиране на различни по вид социални и административни услуги, предоставяни от община Априлци и заплащането им от гражданите, като всяка една от тях е съобразена с действащия закон, който я урежда и нейното въвеждане е улеснение за гражданите при реализиране на техните измерения.
Постигане на по-голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на таксите и цените на услугите, предоставяни в общината.
Прецизиране на текстовете от Наредбата и съобразяването им с действащата нормативна уредба.
Определяне на ясна формулировка на наименованията на административните услуги, за които се събират такси и цени, съобразени със Списъка на унифицираните наименования на административните услуги, утвърден от Министерски съвет.
Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.

III. Финансови и други средства, необходими за изпълнение Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Към проекта на Наредбата са приложени подробни финансови обосновки за размера на променените такси и цените за всяка една коригирана услуга предоставяна от община Априлци. Местните такси са определени въз основа необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата и на принципите застъпени в чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ, като при някои услуги размерът на таксата не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, но е условие за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.
При определянето на местните такси и цени на услугите и ползванията, общината е следва политика за постигане на по-голяма справедливост при определянето и заплащането им съгласно чл. 8, ал. 1, т. 3 от ЗМДТ.
Цените и типа на услугите предполагат достъпност за хора със среден доход, като при формирането им са съобразени статусите на представители от различни социални групи.
При определянето на цените на услугите е следвана целта те да са достъпни за максимално широка целева група потребители.
За прилагането на новия нормативен акт няма да са необходими допълнително оборудване и разкриване на нови работни места в общината, а ще се извършва с наличното до сега техническо оборудване и от същия брой административен персонал.

IV.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива
С приемането на промените в наредбата ще се постигне прецизиране на различните по вид административни и социални услуги, предоставяни от общината на гражданите
С изменението и допълнението на Наредбата ще бъде приета необходимата нормативна рамка за въвеждането на комплексно административно обслужване.
Ще бъде регламентирана административно-наказателната отговорност, както на физически и юридически лица, ползватели на услуги предлагани от община Априлци, така и на длъжностни лица от самата администрация.
Всяка една услуга да бъде съобразена с действащия по отношение на нея законов текст.
Да се постигне по-голяма яснота, коректност и съобразяване със социалния статус на потребителите на услугите.
Приложената публичност при обсъждане и формулиране на видовете услуги, размерите на таксите и цените за тях ще допринесе за справедливото им решаване, а следователно и за мотивирането на по-висока активност от гражданите при ползването им и разплащането.
Всичко това ще допринесе за своевременно осигуряване на постъпленията в общинския бюджет, акумулирането на средства за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество съгласно чл.8, ал.1, т.2 от ЗМДТ.

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския Съюз
Предложеният проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци е разработен на основание чл. 8 и чл. 9 от ЗМДТ, и е в съответствие с Европейското законодателство и разпоредбите на Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999.
Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящия проект има за предмет приемане на нов подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА от Общинския съвет, като орган на местно самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление.
Проектът на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1 и във връзка с т.2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.
Проектът е съобразен и с действащият към момента Закон за местните данъци и такси.

На основание чл. 21, ал. 1, т.7 от ЗМСМА и с чл. 81, чл. 6, ал.1, чл.8 от ЗМДТ Общински съвет – Априлци одобрява Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци:

§ 1. Чл. 22.(1), се изменя, както следва:
Чл. 22. (1). За ползване на детски градини родителите или настойниците дължат месечна такса. Размерът на месечната такса се изчислява, като броят на присъствените дни в рамките на месеца се умножи по размера на дължимата такса за един присъствен ден или за част от него.
т.1. Децата на възраст от 10 месеца до започване на учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5 –годишна възраст на детето, заплащат такса за ползване на детска градина в размер на:
- При целодневна организация на предучилищното образование /в рамките на 12 астрономически часа на ден/ - такса за ползване на детска градина в размер 2,28 лв. на присъствен ден /1,80 лв. разходи за хранене, отглеждане, възпитание, социализация и обучение и + 0,48 лв. режийни разноски/.
- При полудневна организация на предучилищното образование /в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд/ - такса за ползване на детска градина в размер на 2,00лв. на присъствен ден, при включени две закуски /8,30 ч. и 10,00 ч./ и обяд.
- При почасова организация на предучилищното образование /в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден/ - такса за ползване на детска градина в размер 1,70 лв. с включени закуска /10,00ч./ и обяд.
т.2. Децата в подготвителните групи към детските градини, считано от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето до постъпването в първи клас, заплащат такса за ползване на детска градина в размер на:
- При целодневна организация на предучилищното образование /в рамките на 12 последователни астрономически часа на ден/ - такса за ползване на детска градина в размер на 1,80 лв. на присъствен ден /разходи за хранене, отглеждане, възпитание, социализация и обучение, без такса за режийни разноски на основание чл. 3б от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование/.
- При полудневна организация на предучилищното образование / в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд/ - такса за ползване на детска градина в размер на 1,50лв. на присъствен ден с включени две закуски /8,30 ч. и 10,00 ч./ и обяд.
- При почасова организация на предучилищното образование / в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден/ - такса за ползване на детска градина в размер 1,20 лв. с включени закуска /10,00ч./ и обяд.
т.3. При съботно – неделни допълнителни дейности / в рамките на 4 последователни астрономически часа на ден/ - такса в размер 12.00 лева на ден, която включва междинна закуска в 10.00ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.26, ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Общински съвет - Априлци представя на Вашето внимание Проект на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, считано от 24.09.2018г. до 24.10.2018г. включително, за предложения и становища по Проекта на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци на адрес: гр.Априлци, ул.”Васил Левски” № 109, Общински център за информация и услуги на гражданите или на e-mail: os_aprilci@abv.bg

МОТИВИ
Към Проекта
На Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на  услуги на територията на община Априлци.   

 I. Причини, които налагат изменението на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци. 
Предложените промени в Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци са продиктувани от значително изменените обществени отношения, в различни аспекти, предмет на уредба от този подзаконов нормативен акт.
По обхвата на правно регулиране промените са продиктувани от следните съображения:
Протест №1925/2018г. на Окръжна прокуратура – Ловеч, оспорван текст в чл.22, ал.1, т.1, т.2, т.3 в частта им „постоянна част – 10лв.”, „постоянна част – 5лв.”, „постоянна част – 2.50лв.”; чл.22, ал.6 частта й „над 10лв.” от Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Разпореждане от 12.09.2018г. на Административен съд - Ловеч по административно дело №271 по описа за 2018г.
Подзаконовият нормативен акт трябва да съответства и да не противоречи на нормативен акт от по-висок ранг /чл. 15 от Закона за нормативните актове/- в случая на чл. 6,  „в“ от ЗМДТ, т.е. наредбата не може да предвижда такса за непредоставена услуга, а само за ползвана такава, като се спазят правилата за определяне размера на таксата по чл. 8 от ЗМДТ.
II.    Целите, които се поставят с предложения Проект за Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.  
Общински съвет-Априлци трябва да спазва законността и административния процес като предприема действия, като споделя изложените мотиви в Протеста на Окръжна прокуратура – Ловеч, като предлага:
Отменя в Раздел III, Чл.22, ал.1, т.1
„1. При целодневна организация и предучилищното образование /в рамките на 12 астрономически часа на ден/ се дължи месечна такса с максимален размер 51.40лв., която се формира сумарно от:  в частта й „постоянна част – 10лв.,,

Отменя в Раздел III, Чл.22, ал.1, т.2
„2. При полудневна организация на предучилищното образование /в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд/ се дължи месечна такса с максимален размер 39.50лв., която се формира сумарно от:  в частта й „постоянна част – 5лв,,
Отменя в Раздел III, Чл.22, ал.1, т.3
„3. При почасова организация на предучилищно образование /в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден/ се дължи месечна такса с максимален размер 30.10лв., която се формира сумарно от:  в частта й „постоянна част – 2.50лв.,,
Отменя в Раздел III, Чл.22, ал.6
„При отсъствие на децата таксата над 10,00 лева не    се заплаща за времето, през което те ще отсъстват, при условие, че родителите предварително са уведомили писмено директора на детското заведени: в частта й „над 10лв.,,
III. Финансови и други средства, необходими за изпълнение на Наредбата за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.      Предлаганото изменение на Наредбата предполага използването на допълнителни финансови средства относно нейното прилагане.
IV. Oчаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.
Синхронизиране на подзаконовите нормативни актове на Общински съвет-Априлци и действащите закони.
V. Анализ на съответствие с правото на Европейския Съюз.
Предлаганото изменение на Наредбата не противоречи на българското и европейското законодателство и е в съответствие с демократичните европейски норми и правила за повишаване качеството на услугите. 


ОБЯВЛЕНИЕ

ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. АПРИЛЦИ

На основание чл.26, ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, представя на Вашето внимание: Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци.
На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, считано от 25.06.2018г. до 25.07.2018г. включително, за предложения и становища по Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци на адрес: гр.Априлци, ул.”Васил Левски” № 109, Общински център за информация и услуги на гражданите или на e-mail: os_aprilci@abv.bg

 МОТИВИ
Към Проект
за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци

Причини, които налагат изменението на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци
Предложените промени в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци, са продиктувани от промяната на Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) в Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

1. Целите, които се поставят с предложения Проект на изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци
Общински съвет-Априлци трябва да спазва законността и административния процес като предприема действия
Изменя текста в Глава седма,
Чл.46, ал.3, т.3 - „Комисия за установяване на конфликт на интереси на общински съветници и кметове”
Чл.46, ал.3, т.3 (НОВ) „Комисия за противодействие на корупцията”
III.Финансови и други средства, необходими за изпълнение на изменението на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци
Предложените промени на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци не предполага използването на допълнителни финансови средства относно нейното прилагане.
IV.Oчаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива
Синхронизиране на подзаконовите нормативни актове на Общински съвет-Априлци и действащите закони.
Анализ на съответствие с правото на Европейския Съюз
Предложената промяна на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци не противоречи на българското и европейското законодателство и е в съответствие с демократичните европейски норми и правила за повишаване качеството на услугите.ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет Априлци, неговите комисии  и взаимодействието му с общинска администрация за периода януари 2018г. – юни 2018г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Общински съвет е орган на местното самоуправление на територията на община Априлци, осъществяващ своите правомощия въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
При извършване на дейността си през отчетния период Общински съвет прие различни по видове и правна същност актове-наредби и решения, класифицирани по своята правна същност на административни актове, нормативни актове.
Класификация би могла да бъде извършена и според сферите на дейност, които регулират актовете на Общински съвет, съгласно разпоредбата на чл.17 от ЗМСМА.
На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, внасям за разглеждане настоящият отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите постоянни комисии.
В своята дейност Общински съвет Априлци се ръководи от следните принципи: законност, колегиалност, самостоятелност по отношение на държавни органи при вземане на решения, гарантиране и закриляне интересите на жителите на общината, взаимодействие с държавните органи, публичност при вземане на решения и тяхното изпълнение.
През периода  януари 2018г. - юни 2018г. Общински съвет Априлци проведе 6 /шест/ редовни и 3 /три/ извънредни заседания. Бяха приети 78 броя решения. Нито едно от проведените заседания не е отложено поради липса на кворум или други причини.
Значителна работа преди провеждането на редовните заседания се извършваше в постоянните комисии, където се разглеждаха и обсъждаха предложените проекти за решения. На тези заседания на постоянните комисии присъстваха кмета на общината, секретаря на общината и  представители  от администрацията.
Разглеждането на проектите за решения в съответните комисии подпомогна общинските съветници при гласуването им на заседанията на Общински съвет.
Постоянните комисии към Общински съвет провеждаха редовно своите заседания, всяка комисия, както следва:
Комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки – 6 заседания.
Комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 6 заседания.
Комисия за установяване конфликт на интереси за общински съветници и кмет – 1 проведено заседание.
През отчетния период беше проведено съвместно заседание на Комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки и Комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност – 1 заседание.

Месеци

Редовно заседание

Извънредно заседание

Комисия БФ

Комисия ТСУ

Съвместни комисии

Комисия КУКИ

Януари

1

1

1

1

1

 

Февруари

1

1

1

1

 

 

Март

1

 

1

1

 

1

Април

1

1

1

1

 

 

Май

1

 

1

1

 

 

Юни

1

 

1

1

 

 

 

Дейността на постоянните комисии през отчетния период се осъществяваше на основание чл.49 и чл.50 от ЗМСМА и в съответствие с Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
През отчетния период Общински съвет и неговите постоянни комисии работиха отговорно по решаване на обществените проблеми на жителите на общината, спазвайки законите на Република България. Една от основните дейности на Общински съвет е свързана с приемане на нормативни актове, регламентиращи обществени отношения от местно значение.
С оглед динамичното ни законодателство, с особено внимание се следеше за съответствието на общинските наредби с по-висшите по степен нормативни актове.
Приети изменения, допълнения и нови наредби, програми, стратегии, правилници, отчети и планове – 9 броя.
1. „План за противодействието на тероризма” - Решение №396.
2. Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода юли - декември 2017г. - Решение №421.
3. Годишен отчет дейността на МКБППМН през 2017г.- Решение №423.
4. Общинска програма за опазване на околната среда и програма за управление на отпадъците - Решение №429.
5. Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци - Решение №462.
6. Одобряване на годишен доклад за 2017г. за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020г. - Решение №463.
7. План за развитие на социалните услуги за 2019г.- Решение №464.
8. Отмяна на член от ПОДОС. - Решение №420.
9. Изменение и допълнение на членове от ПОДОС - Решение №438

 Приети решения на Общински съвет Априлци по предложения на Кмета.

1.    Решение №392 - Промени в структурата на Общинска администрация.
2.    Решение №393 – Определяне на основното месечно трудово възнаграждение на Кмета на общината и Кмет на кметство.
3.    Решение №394 – Определяне числеността на персонала за местни дейности по бюджета за 2018г.
4.    Решение №395 – Учредяване безвъзмездно право на строеж.
5.    Решение №396 – Приемане на план за противодействие на тероризма.
6.    Решение №397 – Определяне позицията и мандата на представителя на Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК.
7.    Решение №399 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
8.    Решение №400 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
9.    Решение №401 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
10.    Решение №402 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
11.    Решение №403 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
12.    Решение №404 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
13.    Решение №405 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
14.    Решение №406 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
15.    Решение №407 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
16.    Решение №408 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
17.    Решение №409 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
18.    Решение №410 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
19.    Решение №411 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
20.    Решение №412 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
21.    Решение №413 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
22.    Решение №414 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
23.    Решение №415 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г.
24.    Решение №416 – Приемане на бюджет на община Априлци за 2018г. общо с всички точки по предложението от т.1 до т.18 включително.
25.    Решение №418 – Предоставяне за безвъзмездно управление на сграда.
26.    Решение №419 – Удобряване на подробен устройствен план.
27.    Решение №422 – Отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане на даровити и изявени деца.
28.    Решение №423 – Организиране дейността на МКБППМН.
29.    Решение №424 – Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
30.    Решение №425 – Разпореждане с общинска собственост.
31.    Решение №426 – Определяне позицията и мандата на представителя на Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК.
32.    Решение №427 – Осигуряване на заем на Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин”.
33.    Решение №428 – Отдаване под наем чрез публичен търг с ясно наддаване на имот - ЧОС.
34.    Решение №429 – Общинска програма за опазване на околната среда и програма за управление на отпадъците.
35.    Решение №430 – Промяна характера на собствеността на поземлен имот.
36.    Решение №431 – Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд.
37.    Решение №432 – Продажба на сграда – ЧОС.
38.    Решение №433 – Възлагане за добиване на стояща дървесина.
39.    Решение №434 – Процедура по допускане изработване на ПУП.
40.    Решение №435 – Разпореждане с общинска собственост.
41.    Решение №436 – Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
42.    Решение №437 – Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
43.    Решение №439 – Издаване на запис на заповед.
44.    Решение №442 – Продажба на недвижим поземлен имот – ЧОС.
45.    Решение №443 – Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд.
46.    Решение №445 – Актуализация състава на Обществения съвет по социално подпомагане.
47.    Решение №446 - Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено.
48.    Решение №447 – Отдаване под наем на кабинети от сграда на общинска поликлиника.
49.    Решение №448 – Възмездно отдаване под наем чрез публичен конкурс ЧОС.
50.    Решение №449 – Отдаване под наем чрез публичен търг на ЧОС.
51.    Решение №450 - Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд.
52.    Решение №451 - Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд.
53.    Решение №452 - Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд.
54.    Решение №453 - Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд.
55.    Решение №454 - Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд.
56.    Решение №455 - Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд.
57.    Решение №456 – Продажба на недвижим поземлен имот – ЧОС.
58.    Решение №457 - Предложение за кандидатстване на община Априлци за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
59.    Решение №458 - Предложение за кандидатстване на община Априлци за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
60.    Решение №459 - Предложение за кандидатстване на община Априлци за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
61.    Решение №460 – Разпореждане с ПОС - Учредяване на безвъзмездно право на ползване на прилежащо пространство около храм „Св. Параскева”.
62.    Решение №461 – Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено.
63.    Решение №463 – Одобряване на годишен доклад за 2017г. за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020г.
64.    Решение №464 – План за развитие на социалните услуги за 2019г.
65.    Решение №465 – Предоставяне за безвъзмездно право на управление – ПОС.
66.    Решение №466 – Процедура по приемане и одобряване изменение на ПУП.
67.    Решение №467 – Приемане на списък за средищните детски градини.
68.    Решение №468 – Приемане на списък на защитените детски градини.
69.    Решение №469 – Приемане на списък на защитените училища.
70.    Решение №470 – Приемане на списък на средищните училища.

   Приети решения на Общински съвет Априлци по предложения на общински съветници.

1.    Решение №398 – Допълнение на поименния списък на капиталови разходи.
2.    Решение №420 – Отмяна на член от ПОДОС.
3.    Решение №421 – Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода юли - декември 2017г.
4.    Решение №438 – Изменение и допълнение на ПОДОС.
5.    Решение №440 – Приемане на предложение след изпълнение на решение.
6.    Решение №444 – Решение за изпълнение от Кмета – относно строително монтажни дейности.
7.    Решение №462 – Изменение на Наредба №16.

  Други предложения от външни организации.

  1. Решение №417 – Справка относно дейността на участък град Априлци към РУ Троян през 2017г.

  Неприети предложения за решение от Общински съвет Априлци

  1. ДП-269/13.04.2018г. относно Процедура по допускане и изработване на ПУП.
  2. ДП-268/13.04.2018г. относно Одобряване на извършената от „ВиК” АД град Ловеч през 2017г инвестиция в активи публична общинска собственост.
  3. ДП – 272/08.05.2018г. относно Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Априлци за 2017г.

 Решенията,  приети от Общински съвет Априлци, за отчетния период в големия си процент са по предложение на Кмета на Общината – 70 броя решения, 7  броя от общински съветници и 1 брой от  външен вносител. Неприети предложения за решения – 3 броя. В тази връзка е необходимо да се повиши инициативността на общинските съветници за внасянето на предложения по проблеми, касаещи развитието на Общината.
В деловодството са внесени заповеди и договори издадени от Кмета съгласно изискванията на чл.44, т.18 от ЗМСМА.
Има постъпили питания в писмена форма към Кмета на заседания на Общински съвет:
Питане на Паулин Чорбаджийски на редовно заседание на 22.02.2017г. отразено в протокол №38. Същият е получил отговор в писмена форма в определения срок от Кмета.
Има подадени 3 броя Жалби за отчетния период от граждани, които са препратени по компетентност до Кмета. Същите са били предоставени за информация пред Общински съвет.
Приетите решения и протокол от заседание се изпращат в седемдневен срок до Областен управител ,  Районна прокуратура – Троян и  Кмета на общината. Решенията на Общински съвет, протоколите от заседанията и протоколите от постоянните комисии се публикуват на сайта на общината и информационното табло на общината.
До Общински съвет са пристигнали писма с изискване за предоставяне на пълната информация по приемането на подзаконови нормативни актове от Окръжна прокуратура – Ловеч и Районна прокуратура – Троян.
Образувани преписки, протести и дела за периода:
1.    Преписка с вх. №290/2018г. от Постановление на Районна прокуратура – град Троян от 14.03.2018г. относно извършване на проверка за законност на подзаконови нормативни актове, приети от общински съвет при съществено нарушение на административно – производтсвените правила.
2.    Подаден Протест №719/2018 г. от Окръжна прокуратура Ловеч срещу текст от Наредба № 16 за определянето и  администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на  община Априлци. Оспорван текст от наредбата чл.37а, ал.2, т.6.
3.    Заведено е административно дело №10/2018 година по описа на Административен съд гр.Ловеч. Административното дело е образувано във връзка с подаден протест от Светла Иванова – прокурор от Окръжна прокуратура Ловеч срещу чл. 17, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Априлци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при община Априлци, мандат 2015-2019г. с искане Административен съд Ловеч да постанови решение, с което да отмени като незаконосъобразен този текст.
4.    Заведено е административно дело №153/2018 година по описа на Административен съд гр.Ловеч. Административното дело е образувано по Протест №719 от 26.04.2018г. на Окръжна прокуратура Ловеч, подаден против чл.37а, ал.2, т.6 от Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на  община Априлци.
В изпълнение на правомощията си по чл.32, ал.2 от Закона за администрацията във връзка с чл.45, ал.4 от ЗМСМА,чл.305 от ЗПУО и чл.6,ал.1 от ЗОС , през разглеждания период Областен управител- гр.Ловеч не е връщал за нова преразглеждане решение на Общински съвет Априлци.

Уважаеми общински съветници,
чрез съвместната ни работа с Кмета на общината, общинската администрация, гражданите на община Априлци, организации и институции, се надяваме да постигаме само добри резултати за бъдещото развитие на общината.
Очаквам този отчет да бъде допълнен в заседанията на постоянните комисии, заседанието на Общински съвет и заедно с тези допълнения ще бъде разгласен на населението чрез интернет – страницата на Общината и на информационното табло на общината.

Инж. Димитър Кокошаров
Председател на Общински съвет Априлци

Списък на присъствията на общинските съветници за периода от 01.2018г. до 06.2018г.

Месец/ОбС

Димитър

Кокошаров

Бранимир

Беров

Камен

Славов

Мартин

Пенков

Младен

Колев

Начо

Начев

Паулин

Чорбаджийски

Пепа

Колева

Стелиян

Нунев

Тихомир

Колев

Тотю

Ненов

Януари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 РЗ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 ИЗ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

1 КБФ

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

1 КТСУ

X

X

 

 

X

X

 

 

 

X

 

1 КБФ+КТСУ

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

 

Февруари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 РЗ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 ИЗ

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

1 КБФ

X

 

X

X

 

X

X

 

X

 

 

1КТСУ

X

 

 

 

X

X

 

 

 

X

X

Март

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 РЗ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 КБФ

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

1КТСУ

X

X

 

 

X

X

 

 

 

X

 

1 КУКИ

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

Април

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ИЗ

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

1 РЗ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

1 КБФ

X

X

X

 

 

X

X

 

X

 

 

1 КТСУ

X

X

 

 

X

X

 

 

 

X

X

Май

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 РЗ

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

1 КБФ

X

X

X

 

 

X

X

 

X

 

 

1 КТСУ

X

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

Юни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 РЗ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 КБФ

X

X

 

X

 

 

X

 

X

 

 

1 КТСУ

X

X

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 Обявление

На основание чл.26, ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Общински съвет - Априлци представя на Вашето внимание Проект на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, считано от 25.05.2018 г. до 25.06.2018 г. включително, за предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци на адрес: гр.Априлци, ул.”Васил Левски” № 109, Общински център за информация и услуги на гражданите или на e-mail: os_aprilci@abv.bg
МОТИВИ
Към Проекта на Наредба за изменение на НАРЕДБА № 16 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ
I.    Причини, които налагат изменението на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.  Предложените промени в Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци, са продиктувани от значително изменените обществени отношения, в различни аспекти, предмет на уредба от този подзаконов нормативен акт.
По обхвата на правно регулиране промените са продиктувани от следните съображения:
1.    Протест №719/2018г. на Окръжна прокуратура-гр.Ловеч, оспорван текст Чл. 37, ал.2, т.6 от Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
2.    Разпореждане от 09.05.2018г. на Административен съд –Ловеч по административно дело №153/2018г.
3.    Текстът на чл. 37а, ал.2, т.6 от Наредбата противоречи на чл.116, ал.2 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл.175, ал.2 от Закона за ветеринарно медицинската дейност.
II.    Целите, които се поставят с предложения Проект за Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Общински съвет-Априлци трябва да спазва законността и административния процес като предприема действия, като споделя изложените мотиви в Протеста на Окръжна прокуратура-гр.Ловеч, като предлага:
1.    Изменя текста в Раздел  VIII, Чл.37а, ал.2, т.6, както следва:
Чл. 37а, ал. 2, т.6
„6. Ловни кучета, собственост на ловци, регистрирани съгласно Закона за лова и опазване на дивеча”
Чл. 37а, ал. 2, т. 6(нов)
„6. Кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.”
2.    Финансови и други средства, необходими за изпълнение на Наредбата за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Предлаганото изменение на Наредбата не предполага използването на допълнителни финансови средства относно нейното прилагане.
IV. Oчаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива
Синхронизиране на подзаконовите нормативни актове на Общински съвет-Априлци и действащите закони.
V.  Анализ на съответствие с правото на Европейския Съюз
Предлаганото изменение на Наредбата не противоречи на българското и европейското законодателство и е в съответствие с демократичните европейски норми и правила за повишаване качеството на услугите.


ОБЯВЛЕНИЕ
ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. АПРИЛЦИ
На основание чл.26, ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, представя на Вашето внимание: Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци.
На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, считано от 23.03.2018г. до 24.04.2018г. включително, за предложения и становища по Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци на адрес: гр.Априлци, ул.”Васил Левски” № 109, Общински център за информация и услуги на гражданите или на e-mail: os_aprilci@abv.bg
МОТИВИ
Към Проект
за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци
I.    Причини, които налагат изменението и допълнението на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци
Предложените промени в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци, са продиктувани от промяната в Закона за местното самоуправление и местната администрация.
 По обхвата на правно регулиране промените са продиктувани от следните съображения:

Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация
(обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г., бр. 15 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 32 от 2011 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 57 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. бр. 15 от 15.02.2013 г., бр. 1, 19 и 53 от 2014 г., бр. 39, 43 и 51 от 2016 г., бр. 9, 99 и 103 от 2017 г. и  бр. 7 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 24 се създават ал. 5, 6 и 7:
„(5) Председател на общински съвет, който преди избирането му за председател на общинския съвет е работил в държавно или в общинско учреждение или предприятие, в търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или в бюджетна организация, има право след прекратяване на правомощията му като председател на общинския съвет да заеме предишната си длъжност, а в случаите, когато тя е закрита – друга равностойна длъжност в същото или, с негово съгласие, в друго държавно или общинско учреждение или предприятие, или в търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или в бюджетна организация.
(6) Когато предишната длъжност по ал. 5 е заета от друго лице, правоотношението с това лице се прекратява без предизвестие.
(7) Разпоредбите на ал. 5 и 6 не се прилагат, когато председателят на общинския съвет е  заемал друга изборна или мандатна длъжност преди избирането му за председател на съвета.“
§ 2. Член  29а се изменя така:
„Чл. 29а. (1) В структурата на общинската администрация се създава самостоятелно звено, което подпомага работата на общинския съвет и на неговите комисии  и осъществява организационно-техническото и административно обслужване на тяхната дейност. Звеното е на пряко подчинение на председателя на общинския съвет.
(2) Числеността на служителите в звеното се включва в общата численост на общинската администрация и заедно с щатното му разписание се утвърждава по реда на чл. 21, ал. 1, т. 2 по предложение на председателя на общинския съвет.
(3) Служителите в звеното подпомагат дейността на председателя на общинския съвет при осъществяване на правомощията му по подготовката, свикването и провеждането на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии.
(4) Председателят на общинския съвет утвърждава длъжностните характеристики, ръководи и  контролира дейността на служителите в звеното. Оценяването на изпълнението на длъжността на служителите в звеното се извършва от председателя на общинския съвет.
 (5) Организацията на дейността и функциите на звеното се определят в правилника по чл. 21, ал. 3.
 (6) Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет. Кметът на общината не може да назначава или да освобождава служители в звеното, за които не е направено писмено предложение от председателя на общинския съвет.“


II.Целите, които се поставят с предложения Проект на изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци

Общински съвет-Априлци трябва да спазва законността и административния процес като предприема действия
        1. В чл.14  се създават  ал. 5,6 и 7
Чл. 14 (5) Председател на общински съвет, който преди избирането му за председател на общинския съвет е работил в държавно или в общинско учреждение или предприятие, в търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или в бюджетна организация, има право след прекратяване на правомощията му като председател на общинския съвет да заеме предишната си длъжност, а в случаите, когато тя е закрита – друга равностойна длъжност в същото или, с негово съгласие, в друго държавно или общинско учреждение или предприятие, или в търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или в бюджетна организация.
(6) Когато предишната длъжност по ал. 5 е заета от друго лице, правоотношението с това лице се прекратява без предизвестие.
(7) Разпоредбите на ал. 5 и 6 не се прилагат, когато председателят на общинския съвет е  заемал друга изборна или мандатна длъжност преди избирането му за председател на съвета.“

2. Чл. 25, ал.1 се изменят т. 9,10 и нова т. 11
Чл. 25, ал.1 Общинският съветник не може:
9. да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие;
10. да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава - членка на Европейския съюз;
11. да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия.

3. Чл. 134 се изменя с нов текст,съгласно чл. 29а(1) от ЗМСМА
 (1) В структурата на общинската администрация се създава самостоятелно звено, което подпомага работата на общинския съвет и на неговите комисии  и осъществява организационно-техническото и административно обслужване на тяхната дейност. Звеното е на пряко подчинение на председателя на общинския съвет.
(2) Числеността на служителите в звеното се включва в общата численост на общинската администрация и заедно с щатното му разписание се утвърждава по реда на чл. 21, ал. 1, т. 2 по предложение на председателя на общинския съвет.
(3) Служителите в звеното подпомагат дейността на председателя на общинския съвет при осъществяване на правомощията му по подготовката, свикването и провеждането на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии.
(4) Председателят на общинския съвет утвърждава длъжностните характеристики, ръководи и  контролира дейността на служителите в звеното. Оценяването на изпълнението на длъжността на служителите в звеното се извършва от председателя на общинския съвет.
 (5) Организацията на дейността и функциите на звеното се определят в правилника по чл. 21, ал. 3.
 (6) Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет. Кметът на общината не може да назначава или да освобождава служители в звеното, за които не е направено писмено предложение от председателя на общинския съвет.“

III.Финансови и други средства, необходими за изпълнение на изменението и допълнението на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци
  Предложените промени на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци  предполага използването на допълнителни финансови средства относно нейното прилагане.

     IV.Oчаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива
      Синхронизиране на подзаконовите нормативни актове на Общински съвет-Априлци и действащите закони.

     V.  Анализ на съответствие с правото на Европейския Съюз
      Предложената промяна на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци не противоречи на българското и европейското законодателство и е в съответствие с демократичните европейски норми и правила за повишаване качеството на услугите.


Обявление
На основание чл.26, ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Общински съвет - Априлци представя на Вашето внимание Проект за отмяна на  чл. 17, ал..1, т.8  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци.
На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, считано от 22.01.2018 г. до 22.02.2018 г. включително, за предложения и становища по Проекта за отмяна на  чл. 17, ал..1, т.8  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци на адрес: гр.Априлци, ул.”Васил Левски” № 109, Общински център за информация и услуги на гражданите или на e-mail: os_aprilci@abv.bg
МОТИВИ
Към Проект за отмяна на член от  Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци
I.    Причини, които налагат отмяната на чл. 17, ал..1, т.8  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци
Предложените промени в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци, са продиктувани от значително изменените обществени отношения, в различни аспекти, предмет на уредба от този подзаконов нормативен акт.
По обхвата на правно регулиране промените са продиктувани от следните съображения:
1. Протест №5207/2017 г. на Окръжна прокуратура-Ловеч, срещу чл. 17, ал..1, т.8  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци
2. Разпореждане от 11.01.2018 г. на Административен съд Ловеч по административно дело №10/2018 г.
II.Целите, които се поставят с предложения Проект за Отменя чл. 17, ал..1, т.8  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци
Общински съвет-Априлци трябва да спазва законността и административния процес като предприема действия, като споделя изложените мотиви в Протеста на Окръжна прокуратура - Ловеч:
1.    Отменя чл. 17, ал..1, т.8  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци
Чл.17, ал.(1):  „Председателят на Общинския съвет”:
„т. 8: упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет.”
III.Финансови и други средства, необходими за изпълнение за Отменя чл. 17, ал..1, т.8  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци
Предложената отмяна на член от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци не предполага използването на допълнителни финансови средства относно нейното прилагане.
IV.Oчаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива
Синхронизиране на подзаконовите нормативни актове на Общински съвет-Априлци и действащите закони.
V.  Анализ на съответствие с правото на Европейския Съюз
Предложената отмяна на член от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци не противоречи на българското и европейското законодателство и е в съответствие с демократичните европейски норми и правила за повишаване качеството на услугите.


Обявление
На основание  чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, чл.26 , ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи, Общинска администрация Априлци представя на Вашето внимание Проект на Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначение на земеделска земя от общинския поземлен фонд на Община Априлци за неземеделски нужди.
На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30 - дневен срок, считано от 13.10.2017 г. до 14.11.2017 г. включително, за предложения и становища по Проекта на Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначение на земеделска земя от общинския поземлен фонд на Община Априлци за неземеделски нужди на адрес: гр.Априлци, ул.Васил Левски № 109, Общински център за информация и услуги на гражданите или e-mail: apriltsi1976@abv.bg
МОТИВИ
На основание чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи  Общински съвет Априлци следва да определи с Тарифа такси, които се заплащат при промяна предназначение на земеделска земя от общинския поземлен фонд, включително в случаите по чл.29, ал.3 и 4 за неземеделски нужди.
Правни основания за създаване на Тарифата:
-    чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА
-    чл.30, ал.2 от ЗОЗЗ
-    Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи, приета с ПМС №112 от 31.05.2002г., изм.и доп. ДВ.бр.35 от 8 май 2012 г.
-    Заповед № РД – 02-14 – 2021 от 14.08.2012 г. за категоризацията на общините и населените места в Република България, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство, обн., ДВ,бр.66 от 28.08.2012 г., в сила от 28.08.2012 г., изм. и доп., бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.
-    Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение, приета с ПМС №261 на МС от 17.10.1996г. обн.ДВ, бр.90 от 24.10.1996 г. изм., бр.50 от 11.07.2011 г., бр. 55 от 07.07.2017 г., в сила от 07.07.2017 г.

До изменението на чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи всички такси при промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, се внасяха по бюджета на Министерството на земеделието и храните, включително и тези от общинския поземлен фонд. Приемането на Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначение на земеделска земя от общинския поземлен фонд на Община Априлци за неземеделски нужди, поражда правно основание таксите да бъдат внасяни по банкова сметка на Община Априлци.


Тук можете да се запознаете с пълният текста на Проектa на Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначение на земеделска земя от общинския поземлен фонд на Община Априлци за неземеделски нужди.


Обявление
На основание  чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, чл.26 , ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл. 77 от АПК, Общинска администрация Априлци представя на Вашето внимание Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30 - дневен срок, считано от 15.09.2017 г. до 16.10.2017 г. включително, за предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци на адрес: гр.Априлци, ул.Васил Левски № 109, Общински център за информация и услуги на гражданите или e-mail: apriltsi1976@abv.bg

МОТИВИ
Към Проекта
на Наредба за изменение и допълнение
на Н А Р Е Д Б А №  1 6
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община АПРИЛЦИ
I. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Предложените промени в Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци, са продиктувани от значително изменените обществени отношения, в различни аспекти, предмет на уредба от този подзаконов нормативен акт. Ето защо общинска администрация следва темповете на развитие на тези обществените отношения и в тази насока е необходимостта от наредба пряко адекватна на законодателните и практически приложните промени, повишаване качеството на предлаганите услугите от община Априлци, включително синхронизиране и комулиране на някои видове услуги, както и повишаване събираемостта на такси от някои услуги, неизползвани от гражданите поради непрактичност и финансова недостъпност. По обхвата на правно регулиране промените са продиктувани от следните съображения:
1. Необходимо е привеждане на такса битови отпадъци в съответствие с нарастването на минималната работна заплата и увеличението на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. Последното завишение размера на такса за битови отпадъци е през 2011 година. От тогава насам таксата остава непроменена. Разходите за труд заемат съществена част от себестойността на услугите свързани със сметосъбирането. Голяма част от работещите, ангажирани с услугата са на минимална работна заплата. В периода от 2012 г. до 2017 г. минималната работна заплата е променена в посока завишаване с около 70% от 270 лв. на 460 лв. За 2018 г. е разчетено тя да стане 510 лв. или с още 11%. Другата съществена промяна, която влияе на разходите, свързани с поддържането на чистота са отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, които за периода 2012 г. – 2017 г. са нараснали от 11 лв./т. на 42,93 лв./т. Средствата, които са необходими за експлоатация на депото за периода 2012 г. – 2017 г. са нараснали от 11,58 лв./т. на 22,51 лв./т.

Тук можете да се запознаете с пълният текста на мотивите.
Тук можете да се запознаете с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци
Тук можете да се запознаете с Проект на Наредба за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци


Обявление
На основание чл.26, ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Общински съвет - Априлци представя на Вашето внимание Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ .
На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, считано от 27.08.2017г. до 27.09.2017г. включително, за предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение на Наредба №1 за ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ  на адрес: гр.Априлци, ул.”Васил Левски” № 109, Общински център за информация и услуги на гражданите или на e-mail: os_aprilci@abv.bg

МОТИВИ
Към Проекта
На Наредба за изменение на НАРЕДБА №1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ
I.    Причини, които налагат изменението на Наредба №1 за ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ
Предложените промени в Наредба №1 за ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ, са продиктувани от значително изменените обществени отношения, в различни аспекти, предмет на уредба от този подзаконов нормативен акт.
По обхвата на правно регулиране промените са продиктувани от следните съображения:
1.    Наредбите посветени на обществения ред се издават от общинските съвети на основание чл.8 ЗНА, връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА за уреждане съобразно нормативните актове от по-висока степен на неуредени от тях обществени отношения с местно значение, продиктувани от Закона за защита от шума в околната среда /ЗЗШОС/.
2.    Предложение от Районна прокуратура гр.Троян с Изх. № 686/2017г.
II.    Целите, които се поставят с предложения Проект за Наредба за изменение на Наредба №1 за ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ.
Съгласно чл.1, ал.1 от ЗЗШОС/Закона за защита от шума в околната среда/, касаеща оценката, управлението и контрола на шума в околната среда/, причинен от автомобилния, железопътния, въздушния и водния транспорт, както и от промишлените инсталации и съоражения, включително за категориите промишлени дейности по приложение №4 към чл.117,ал.1 от Закона за опазване на околната среда, и от локални източници на шум се уреждат именно от ЗЗШОС.
Общински съвет-Априлци трябва да спазва законността и административния процес като предприема действия, като споделя изложените мотиви Предложението на Районна прокуратура гр.Троян с Изх. № 686/2017г., като предлага:
1.    Отменя в Раздел II, Чл.3,т.2
„2. Шумното товарене или разтоварване на превозни средства.”
2.    Изменя в Раздел II , Чл.3,т.3
„3. Викане, пеене, свирене, пускане на силна музика и всякакви други действия, нарушаващи нощната тишина в жилищните сгради.”
3.    Отменя в Раздел II , Чл.3, т.4
„4. Употребата на клаксони, форсиране на двигатели, продължителното включване на автомобилни алармени устройства.”
4.    Отменя в Раздел II , Чл.3, т.5
„5.Озвучаване , пречещо на спокойствието на гражданите в заведения за хранене и развлечения в населените места.”
III.    Финансови и други средства, необходими за изпълнение на Наредбата за изменение на Наредба №1 за ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ.
Предлаганото изменение на Наредбата не предполага използването на допълнителни финансови средства относно нейното прилагане.
IV.Oчаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива
Синхронизиране на подзаконовите нормативни актове на Общински съвет-Априлци и действащите закони.
V.  Анализ на съответствие с правото на Европейския Съюз
Предлаганото изменение на Наредбата не противоречи на българското и европейското законодателство и е в съответствие с демократичните европейски норми и правила за повишаване качеството на услугите.


Обявление
Кметът на Община Априлци е представил на вниманието  на ОбС - Априлци проект на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Априлци за 2017 г.- 2021 г. Предоставя Ви се 14 – дневен срок, считано от 15.08.2017 г. до 29.08.2017 г. включително, за предложения и становища по Проект на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Априлци за 2017 г.- 2021 г., на адрес: гр. Априлци, ул. Васил Левски № 109, Общински центъра за информация и услуги на гражданите или e-mail: os_aprilci@abv.bg.
Мотиви
Причини, които налагат приемането: Настоящата общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Априлци (2017-2021 г.), е разработена в изпълнение на чл. 19 от Закона за социално подпомагане /ЗСП/ и чл. 36 а от Правилника за прилагането на закона за социално подпомагане /ППЗСП/.
В рамките на тази инициатива се стартира цялостен модел на планиране, развиване и предоставяне на социални услуги на общинско ниво, насочен към подобряване на достъпа до качествени социални услуги, повишаване на ефективността и на системата за социални услуги и използването структурните фондове на Европейския съюз.
Социалната политика е един от основните приоритети както на национално, така и на местно равнища, защото тя е насочена към най – уязвимите обществени групи, като за целта настоящата стратегия цели да даде по – пълна представа за факторите, които пораждат риск сред населението, формират рискови групи и наличните ресурси за тяхната подкрепа, а стратегията е документ,  който има за цел да представи визията, за това какво трябва да получават хората, които имат нужда от подкрепа на територията на общината и какъв следва да бъде механизмът за предоставяне на тази подкрепа.
Създаването на стратегията, бе съобразено изцяло с утвърдената Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Ловеч /2016-2020 г./ и осъществено на база Анализ на потребностите от социални услуги.

ТУК можете да се запознаете с пълният текст на Проект на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Априлци за 2017 г.- 2021 г.
/assets/Pictures/LogoApriltsi.png
Обявление
На основание чл.26, ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Общински съвет- Априлци представя на Вашето внимание Проект на Наредба за изменение на Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационните елементи на територията на община Априлци .
На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, считано от 26.06.2017г. до 26.07.2017г. включително, за предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение на Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационните елементи на територията на община Априлци на адрес: гр.Априлци, ул.”Васил Левски” № 109, Общински център за информация и услуги на гражданите или на e-mail: os_aprilci@abv.bg
МОТИВИ
Към Проекта
На Наредба за изменение на НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ И РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ

I. Причини, които налагат изменението на Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационните елементи на територията на община Априлци
Предложените промени в Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационните елементи на територията на община Априлци, са продиктувани от значително изменените обществени отношения в различни аспекти, предмет на уредба от този подзаконов нормативен акт.
По обхвата на правно регулиране промените са продиктувани от следните съображения:
1. Протест № 3171/2017г. на Окръжна прокуратура-гр.Ловеч, оспорван текст Глава IV, Чл. 28, т.3, предл.2 от Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационните елементи на територията на община Априлци
2. Разпореждане от 15.06.2017г. на Административен съд –Ловеч по административно дело № 215/2017г.

II. Целите, които се поставят с предложения Проект за Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационните елементи на територията на община Априлци
Общински съвет-Априлци трябва да спазва законността и административния процес като предприема действия, като споделя изложените мотиви в Протеста на Окръжна прокуратура-гр.Ловеч, като предлага:

1. Отменя в Глава IV, Чл. 28, т.3, предл.2
„-заявителят е неизправен при изпълнения на други задължения по договори с Община Априлци”

III. Финансови и други средства, необходими за изпълнение на Наредбата за изменение на Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационните елементи на територията на община Априлци
Предлаганото изменение на Наредбата не предполага използването на допълнителни финансови средства относно нейното прилагане.

IV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива
Синхронизиране на подзаконовите нормативни актове на Общински съвет-Априлци и действащите закони.

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския Съюз
Предлаганото изменение на Наредбата не противоречи на българското и европейското законодателство и е в съответствие с демократичните европейски норми и правила за повишаване качеството на услугите.

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"