Български пощи
Подпомагане по мярка 313
МИНИСТЕРСТВО НАЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТРОЯН И АПРИЛЦИ

 

 

О Б Я В А

за приемане на заявления за подпомагане помярка313 „Насърчаване на туристическите дейности ” от Стратегията за местно развитие на територията на Троян иАприлци за периода 2011 – 2013 година (СМР)

 

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 се реализира с финансовата подкрепа наЕвропейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селскитерайони.

 

I) Финансова помощ е предназначена за:

1.    Общини Троян и Априлци;

2.   Юридически лица с нестопанска цел(ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, коитоимат седалище на територията на община Троян и Априлци.

 

Допълнителни изисквания  към кандидатите:

1.       Да нямат изискуемизадължения към Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ);

2.       Да не са в откритопроизводство по несъстоятелност или да не са обявени в несъстоятелност сизключение на общините;

3.       Да не са впроизводство по ликвидация с изключение на общините;

4.       Да нямат изискуемипублични задължения към държавата с изключение на общините.

 

 

II) Минималният размер на общите допустими разходи за един проект за един кандидат е 20 000 лева, а максималният размер е 100000 лева.

 

Общ публичен принос за настоящатаобява:  50 000 леваплюс остатъка от 2012-та година.

 

III) Финансовиусловия:

Финансовата помощ е до100 % от одобрените разходи за проекти на общини.

Финансовата помощ е до100 % от общата стойност на допустимите разходи за проекти, негенериращиприходи в обществен интерес, подадени от ЮЛНЦ.

Финансовата помощ е вразмер до 70 % от общата стойност на допустимите разходи, за останалитепроекти.

 

IV) Допустими дейности:

Финансова помощ се предоставя за инвестиции,извършващи се на територията на МИГ Троян и Априлци в следните дейности:

1. Изграждане или обновяване на туристическаинфраструктура, съоръжения и/или атракции за посетителите:

а) атракции за посетителите и места за отдих иразвлечения: посетителски центрове за представяне и експониране на местнотоприродно и културно наследство; изграждане на малки по размер атракции наоткрито и закрито; малки по размер центрове за изкуство и занаяти, както ицентрове за временни изложения с туристическа цел;

б) съоръжения и места за спорт и отдих:туристически и колоездачни пътеки;

инфраструктура и съоръжения за рафтинг, пешеходентуризъм, планински туризъм и други спортове;

в) съоръжения за обществената инфраструктура -информационни пунктове, информационни табла и пътепоказатели за туристическитеместа и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.;

2. Разработване и маркетинг на туристическипродукти:

а) разработване на туристически маркетинговистратегии на местно ниво и информационни материали;

б) разработване на електронни системи на местнониво за резервации в селските райони.

         V) Допустимиразходи:

Допустими за финансовоподпомагане са следните разходи, предназначени за постигане целите на проекта:

1. Изграждане, реконструкцияи/или ремонт на сгради, съоръжения, помещения и/или друга недвижимасобственост:

а) разходи, свързани с прякотоизпълнение на строително-ремонтните и строително-монтажните дейности;

б) непредвидени разходи в размердо 5 процента от стойността на одобрените разходи по буква "а";

2. Закупуване на машини,съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализиранатехника (до пазарната им стойност);

 3. Общи разходи:

а) свързани с консултации,хонорари за правни услуги, архитекти, инженери и за други дейности и услуги,необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта;

б) свързани с маркетинг натуристически продукти на местно ниво, разработване и разпространение намаркетингови стратегии, рекламни и информационни материали, разработване наелектронни системи, придобиване на патентни права и лицензи, необходими заизготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.

 

VI)  Недопустими разходи:

Не се предоставя финансова помощ за следнитедейности:

1. изграждане и/или обновяване на инфраструктура изакупуване на оборудване за лов, скално катерене и голф;

2. обновяване на паметници на културата отнационално и световно значение, включени в класификацията на Националнияинститут за паметници на културата (НИПК);

3. изграждане или обновяване на атракции исъоръжения за посетители, които генерират доходи и които не са общинска и/илидържавна собственост.

Не се предоставя финансова помощ за проекти, коитовключват единствено  разработване имаркетинг на туристически продукти.

Недопустими за финансово подпомагане са разходиза:

1.       закупуванена машини, съоръжения и оборудване втора употреба;

2.       закупуванеили наем на земя и сгради;

3.       лизинг;

4.       оперативниразходи, вкл. разходи за поддръжка (текущ ремонт), наеми,застраховка;

5.       банковитакси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;

6.       приносв натура;

7.       обезщетенияза отчуждаване на имоти, както и обезщетения по чл. 209 и 210 ЗУТ;

8.       данъкдобавена стойност (ДДС) с изключение на невъзстановим ДДС;

9.       инвестицииза обикновена подмяна;

10.    плащане в брой.

 

VII) Критерии за избор напроекти

Решение за одобрение илиотхвърляне на проект се взема въз основа на съответствието на заявлението заподпомагане със:

1. Задължителнитекритерии за допустимост - целите, дейностите и изискванията, определени в тазимярка – 50 точки.

2. Допълнителнитекритерии за оценка:

-      Проекти, които отговарят на приоритетите, заложенив  Общинския план за развитие на дветеобщини – 20 точки;

-      Проекти, представени от кандидати, които саюридически лица с нестопанска цел – 10 точки;

-      Проекти представени от кандидати, които никога досега не са били подпомагани от Европейския съюз за изпълнението на подобенпроект - 10 точки;

-      Проекти за развитие на интегриран селски туризъм -10 точки.

 

VІІI) Началният срок за подаване на заявленияза подпомагане е 01 март 2013 г. от 8.30часа.

 

 IX) Крайният срок за подаване на заявленияза подпомагане е 30 април  2013 г.,включително до 16.00 часа.

 

Консултации на заинтересованите лица сепредоставят:

-  всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на МИГ в гр. Троян, ул.„Г.С. Раковски” № 55, ет. 5,  и

- всяка сряда и петък от 13.00 до 17.00часа в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109.

Въпроси на заинтересованите лица могат да се задаватна е-mail-адреса на МИГ migta@abv.bg.

 

Лица за контакт:

-  Таня Петкова – тел. 0888 93 47 12;

-  Петрина Дамянова – тел. 0878 27 96 43.

 

Документите за кандидатстване - заявлениеза подпомагане по образец, могатда бъдат получени от Местната инициативна група :

-  всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на МИГ в гр. Троян, ул.„Г.С. Раковски” № 55, ет. 5

  и

- всяка сряда и петък от 13.00 до 17.00часа в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109.

 

Заявлениетоза подпомагане по образец по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”  е публикувано на електронната страница на МИГ Троян и Априлци на адрес www.migta.еu

 

 

Условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ по Мярка313 „Насърчаване на туристическите дейности” сапубликувани на електронната страница на МИГ Троян и Априлци www.migta.eu

 

Документите за кандидатстване се подават :

-  всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на МИГ в гр. Троян, ул.„Г.С. Раковски” № 55, ет. 5 

и

- всяка сряда и петък от 13.00 до 17.00часа в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109.

 

Документи за кандидатстване могат да бъдат изпратени и по пощата наадрес: гр. Троян 5600, ул. „Г.С. Раковски” № 55, ет. 5 и визнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "ВасилЛевски" № 109.

 

В случай на изпратени попощата проекти за дата и час на подаване ще се счита датата и  часа на пристигане на пощенската пратка вединия от офисите на МИГ Троян и Априлци.

 


Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България заедно