Български пощи
Конкурси за работа
/assets/Pictures/LogoApriltsi.png
ОБЯВА
На основание чл. 90, ал. 1 и 2 и чл. 91 от Кодекса на труда

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността:  Старши специалист „Образование, социални програми и проекти и кохезионни политики”
в дирекция „Устройство на територията, общинска собственост и евроинтеграция”
1. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
Образование: висше.
 • Образователно – квалификационна степен – бакалавър/магистър.
 • Специалност:  „Социални дейности”, „Управление на социалните дейности“, „Социален мениджмънт ”, „Управление на проекти”.
2. Допълнителни условия, носещи предимство на кандидатите:
 • Трудов стаж  в сферата на социалните дейности;
 • Компютърна грамотност;
 • Умения за работа в екип.
3. Място на работа: Общинска администрация - Априлци
4. Характер на работата:
 • разработва и организира изпълнението на програми и проекти, отразяващи общинската социална политика; изпълнява дейности по управление и изпълнение  на проекти, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в областта на социалните проекти и програмите по заетост; осъществява контрол и извършва отчитане на социалните проекти;
 • съдейства за дейността на общинските училища, извънучилищните звена и  детските градини при организиране на учебно – възпитателния процес; съдейства за осъществяването на социалните програми, изготвя план за развитие на социалните услуги на територията на община Априлци, съгласно ЗСП.
5. Необходими документи за участие в конкурса:
 • Заявление за участие (по образец)
 • Копие от документ за самоличност
 • Автобиография с адрес и имейл за контакт
 • Мотивационно писмо
 • Диплома за завършено висше образование и допълнителна квалификация – ксерокопия.
 • Документи за удостоверяване на трудов стаж - ксерокопия на трудова, служебна или осигурителна книжка и др.
 • Свидетелство за съдимост.
 • Сертификат за компютърна грамотност. /ако има/
6. Краен срок и място за подаване на документите:
гр. Априлци, обл. Ловеч, п.к. 5641, ул. „Васил Левски” № 109,Община Априлци, Общински център за информация и услуги на гражданите
Телефон за справки - 06958/22-22
Краен срок за подаване на документите – 15.08.2016г.
Документите се подават лично или чрез пълномощник.
Представят се оригиналните документи за сверка.
Ксерокопията на документите се заверяват от кандидата.
7. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците и всички съобщения във връзка с конкурса - Таблото за обяви и съобщения в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Априлци и на сайта на общината - www.obshtina-apriltsi.com
8. Място, където кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика, вътрешни нормативни документи на Общината и други необходими за конкурсната процедура документи - Информационен център в сградата на Община Априлци – всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.
9. Начин на провеждане на конкурса:
9.1. Провеждането на конкурса се реализира чрез провеждане на интервю.
9.2. Разглеждането на представените от кандидатите документи  се извършва в сградата на Община Априлци от конкурсна комисия, назначена от кмета.
9.3.Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати и др. съобщения от конкурса ще бъдат обявени на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите и на сайта на Община Априлци.
9.4. Комисията съобщава писмено или по имейл на недопуснатите до конкурса кандидати и съображенията за отказа.
9.5. Комисията съобщава писмено или по имейл на допуснатите до конкурса кандидати и датата на интервюто, часа и мястото на провеждане.
9.6. Датата, часът и мястото на провеждане на интервюто ще бъдат публикувани на сайта на Община Априлци - www.obshtina-apriltsi.com
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"