Български пощи
Новини и съобщения

24-ти май
19.05.2017

Допуснато изработване изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.546.178
18.05.2017
О Б Я В Л Е Н И Е № 595Априлци, 18.05.2017 г. Община Априлци, област Ловеч на основание чл.124б,ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/съобщава, че със Заповед №199/17.05.2017г.на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване изменение на подробен устройствен план – план за регулация и изработване на план за застрояване /ПУП-ПРЗ/  за  ПИ 52218.546.178, попадащ в  УПИ VI, кв.13, с предназначение „За почивни станции” и улична регулация  от о.т. 37 през о.т. 36, 35, 34, 55, 56, 57 до о.т. 58  кв.13, по плана на гр. Априлци, кв. Острец с което1.Да се измени уличната регулация между о.т. 37...

Допуснато ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПР И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 52218.541.311, УПИ XV-440 и IV-439, кв.74 и улична регулация от О.Т.283 през О.Т.285 до О.Т.285А, кв. Острец
18.05.2017
О Б Я В Л Е Н И Е№ 593Априлци, 18.05.2017 г. Община Априлци, област Ловеч на основание чл.124б,ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/съобщава, че със Заповед №198/17.05.2017г. на Кмета на Община Априлци е допуснато ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 52218.541.311, УПИ  XV-440 и  IV-439, кв.74 и улична регулация от О.Т.283 през О.Т.285 до О.Т.285А, кв. Острец, гр.Априлци, с което се предвижда:1.Обособяването на два самостоятелни урегулирани поземлени имота от ПИ с идентификатор 52218.541.311, като регулационната граница между тях се запази по действуващата регулационна граница между парцел  XV-440 и  IV-439,...

Въведена временна забрана за движение на път Априлци - Севлиево в периода от 8:00 до 13:00 ч. на 13.05.2017 г.
11.05.2017
Във връзка с тържественото отбелязване на 141 годишнина от Априлското въстание Ви уведомяваме, че на 13.05.2017 г. от 8:00 до 13:00 ч. на общински път GAB1165 /III-404, Севлиево - Градница/ - Сенник – Душево – Столът – Боазът - мах.Лумпари - Градница общ. Севлиево – Троян - Априлци със Заповед № 0402/04.05.2017 г. на кмета на община Севлиево ще бъде въведена временна забрана за движение. Движението на пътни превозни средства ще се осъществи по обходен маршрут общински път GAB3170, Стар Кръвеник-Кръвеник и общински път с. Столът (м. Кантона)-Млечево-Гумощник.

Публичен търг за отдаване под наем на две отделни клетки за поставяне на автомати за топли и студени безалкохолни напитки
10.05.2017
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2, и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.70, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 314/27.04.2017 г. на Общинския съвет - Априлци Ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на две отделни клетки за поставяне на автомати за топли и студени безалкохолни напитки, с обща площ по 1 /един/ кв.м. за всяка клетка- № 1 и № 2, във фоайето до централния вход на сграда с...

Публичен търг с явно наддаване на 18.05.2017 г., за отдаване под наем за срок от 10 години на 15 кв.м. от ПИ с идентификатор 52218.546.113
10.05.2017
Със Заповед № 190 от 05.05.2017 г. на Кмета на Община Априлци, на основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.19, ал.1 ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ на Общински съвет Априлци, Решение № 570/30.04.2015 г. на Общинския съвет Априлци  е открита следната процедура: публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на 15 кв.м. от ПИ с идентификатор 52218.546.113 с ТПТ “Урбанизирана”, с НТП „Комплексно застрояване”, с площ 5591 кв.м., по КККР на град Априлци, кв.Острец, одобрени със Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителният директор на АГКК,...

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България заедно