Български пощи
FastPay
Новини и съобщения

Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение
03.06.2020
Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение: „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.530.654 - гр. Априлци, кв. „Център”, обл. Ловеч с възложител Ицо Христов Беличовски в качеството си на пълномощник на ”ЕКО-АГРО ИНВЕСТ” ЕООД – гр. Кнежа, ул. „Опълченска” № 50.  Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение и информация по чл.4, ал.3 от Наредбата по ОВОС - ТУК

Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение
03.06.2020
Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение: „Основен ремонт и модернизация на сгради за отглеждане на ЕПЖ”, ПИ 52218.56.196, кв. „Зла река”, землището на гр. Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч с възложител „БМ-ДЕЛФИН 2008” ООД – гр. Априлци, кв. „Ново село”, м. „Черни връх” № 52, с управител Бончо Стефанов Бонев.  Обява до заинтересованите лица и общественост и Уведомление по чл.4 ал.1 от Наредбата за ОВОС - ТУК

ЗАПОВЕД №212 от 29.05.2020 г. на кмета на Община Априлци, във връзка промяна разписанието на обществения транспорт, считано от 1 юни 2020 г.
29.05.2020
На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местно самоуправление и местна администрация/ЗМСМА/, чл.65, ал.1, т.3 от Закон за защита при бедствия   НАРЕЖДАМ:   Изменям, считано от 01.06.2020 г. Заповед №171/27.05.2020 г., както следва: „Превозвачът на обществен транспорт на пътници, който има сключен договор с Община Априлци по маршрутната линия Априлци - Троян да редуцира транспортните връзки както следва: От понеделник до петък включително: Априлци - Троян: 7:00 ч.; 11:00 ч.; 16:00 ч. Троян - Априлци: 8:00 ч.; 13:10 ч.; 17:10 ч. Събота и неделя: Априлци - Троян: 7:00 ч.; 18:00 ч. Троян - Априлци: 8:00 ч.; 19:00 ч.    Копие от настоящата заповед да бъде връчена срещу подпис...

ОБЯВЛЕНИЕ № 797/27.05.2020 г. за допуснато изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 52218.899.6, кв. Острец, гр Априлци
27.05.2020
Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №200/21.05.2020г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на проект за  изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.899.6, кв. Острец, гр. Априлци, с който: 1.1. От поземлен имот с идентификатор 52218.899.6 да се обособят два урегулирани поземлени имота - УПИ I-899.6 и УПИ II-899.6 съгласно приложената скица-проект към предварителния договор за доброволна делба. За двата новообразувани урегулирани поземлени имоти да се запази предназначението по действащ ПУП-ПРЗ за „ниско жилищно застрояване“ при спазване на...

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. В СУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ГР. АПРИЛЦИ
20.05.2020
ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. В СУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ГР. АПРИЛЦИ

З А П О В Е Д № 194/19.04.2020 г. на кмета на община Априлци, относно възобновяваване  посещенията на деца в ДГ“Априлце“ от 26 май 2020 г.
19.05.2020
На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местно самоуправление и местна администрация/ЗМСМА/, чл.65, ал.1, т.3 от Закон за защита при бедствия и чл. 63, ал. 4 и 6 от Закон за здравето, във връзка с Решение №235/14.05.2020 г.  на Министерски съвет, Заповед № РД-01-270/15.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването и прилежащите към нея Указания за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца   Н А Р Е Ж Д А М : На територията на община Априлци:   Възобновяват се посещенията на децата в ДГ“Априлце“ от 26 май 2020 г. при спазване на...

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"