Български пощи
Новини и съобщения

ОБЯВЛЕНИЕ за допуснато изработване на проект за изменение на ПУП – /ПЗР/ за поземлен имот 52218.513.304
13.06.2017
О Б Я В Л Е Н И Е№ 707.Априлци, 13.06.2017 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/съобщава, че със Заповед №218/30.05.2017г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване  изменение на подробен устройствен план– план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за  поземлен  имот с идентификатор 52218.513.304 по кадастралната карта на гр. Априлци, обособен в УПИ XV от кв.39 по регулационния  план на гр. Априлци кв. Видима, който да се изработи в следните съставни части:1.Изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор  52218.513.304,  по кадастралната карта...

ОБЯВЛЕНИЕ за допуснато изработване на проект за изработване на ПУП – ПЗР за поземлен имот 52218.540.25
13.06.2017
О Б Я В Л Е Н И Е№ 706Априлци, 13.06.2017 г. Община Априлци, област Ловеч на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/съобщава, че със Заповед №229/12.06.2017г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на  подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за  поземлен  имот с идентификатор  52218.540.25 - незастроен, по кадастралната карта на  гр.Априлци, кв.Ново село, строителен полигон „Татарлиите”, област Ловеч, с което:1 От поземлен имот с  идентификатор  52218.540.25,  да се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот - УПИ  I-540.25, с предназначение  „За ниско жилищно застрояване”, при спазване на изискванията за устройство и застрояване...

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Априлци за 2016 г.
06.06.2017
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2016 ГОДИНА   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващи три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Априлци ПОКАНВАМ Всички граждани и заинтересовани лица на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Априлци за 2016 г., което ще се проведе на 13.06.2017 г./вторник/ от...

Открит конкурс за възлагане добив на дървесина в подотдел 210”т” от горските територии, собственост на Община Априлци
29.05.2017
Със ЗАПОВЕД № 212 от 29.05.2017 г. на Кмета на Община Априлци, на основание чл.10, ал.1, т.1, чл.15 и чл.16 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и ползването на дървесина и недървесни продукти от тях, чл.27 от Наредба за реда за управление на горските територии – собственост на Община Априлци и Решение № 322 от Протокол № 27/25.05.2017 г. на Об.С - Априлци е стартирано провеждане на открит конкурс за възлагане добив на дървесина в подотдел 210”т” от горските територии, собственост на Община Априлци, извоз до временен...

Съобщение
26.05.2017
НА 30.05.2017 Г. ОТ 19:00 Ч.  В НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БЪДЕЩЕ” – КВ. ОСТРЕЦ ЩЕ БЪДЕ ПРОВЕДЕНА СРЕЩА – РАЗГОВОР НА КМЕТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ С ЖИТЕЛИТЕ НА КВ. ОСТРЕЦ.

Допуснато изменение на ПУП - ПРЗ за ПИ 52218.530.141, ПИ 52218.530.140 и ПИ 52218.530.142, УПИ III, IV и V, кв.10, кв. Център
19.05.2017
 О Б Я В Л Е Н И Е№ 606Априлци, 19.05.2017 г. Община Априлци, област Ловеч на основание чл.124б,ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/съобщава, че със Заповед № 201/18.05.2017г. на Кмета на Община Априлци е допуснато ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 52218.530.141, ПИ 52218.530.140 и ПИ 52218.530.142, УПИ III, IV и V, кв.10, кв. Център, гр. АПРИЛЦИ с което:1. Поземлени имоти с идентификатори ПИ 52218.530.141, 52218.530.140  и ПИ 52218.530.142 да се обособят в самостоятелни урегулирани поземлени имоти, регулационните граници на които да се поставят в съответствие с имотните им граници и се предвиди...

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България заедно