Български пощи
FastPay
Новини и съобщения

Съобщение за открита процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води
12.11.2019
Съобщение за открита процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез каптиран извор „КИ Глогът – ВиК Ловеч – Априлци”, с цел – Обществено питейно-битово водоснабдяване.    В Община Априлци е постъпило Съобщение  по чл. 62а, ал.2  от Закон за водите,  от  Басейнова дирекция за управление на водите в „Дунавски район” - гр. Плевен,  относно подадено Заявление с вх. № РР-02-301/02.08.2019г. от  „ВиК” АД – гр. Ловеч и започнала процедура  по издаване на разрешително за водовземане от подземно водно тяло „Карстови води в Централен Балкан” с код  BG1G0000TJK045, чрез каптиран извор „КИ Глогът – ВиК...

Обява за инвестиционно предложение: „Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на животни и торохранилище в поземлен имот 52218.414.18
23.10.2019
Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение: „Изграждане на  селскостопанска сграда за отглеждане на животни и торохранилище на основание чл.2, ал. 2 от Наредба № 19 за застрояване в земеделски земи без промяна на предназначението им” в  поземлен имот 52218.414.18, находящ се в гр. Априлци, общ. Априлци, кв. „Център”, с възложител Стилиян Тодоров Петров – регистриран земеделски производител от гр. Априлци, кв.  „Център”, ул. „ Йонко Карагьозов” № 13.Пълният текст на Обявата можете да видите ТУК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ
16.10.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ   Във връзка с Указ № 163 на Президента на Република България за насрочване на избори  за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.(Обн., Дв, бр. 56 от 16.07.2019 г.) на 23.10.2019 г. (сряда)  от 13.00 часа в  заседателната зала   на Община  Априлци ще се проведе обучение на членовете на Секционните Избирателни Комисии на територията на Община Априлци.     ОБЩИНА АПРИЛЦИ  

Заповед отностно избирателна Секция № 002
16.10.2019
З А П О В Е Д   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и във връзка с насрочените за 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и за кметове   О П Р Е Д Е Л Я М:   Една от избирателните секции на територията на община Априлци - Секция № 002 – кв. Острец, ул. „Цанко Дюстабанов” № 12 оборудвана със специална рампа, да бъде за гласуване на хора със затруднение в предвижването и увредено зрение. Заявки за помощ при транспортиране до секцията в изборния ден, може да се направи всеки работен ден  до...

Заповед за места за провеждане на информационно - разяснителната кампания
16.10.2019
З А П О В Е Д   На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, насрочени с Решение 1029-МИ от 10.09.2019г. на Централна избирателна комисия, Указ № 163/16.07.2019 г. (Обн., ДВ, бр. 56 от 16.07.2019 г.) на Президента на Република България избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и във връзка със започващата информационно-разяснителна кампания   ОПРЕДЕЛЯМ: 1.Места за провеждане на информационно - разяснителната кампания за насрочените на 26 октомври 2019 година избори за общински съветници и за...

Заповед за места за поставяне на агитационни материали
16.10.2019
       З А П О В Е Д   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с насрочените с Указ № 163/16.07.2019 г. (Обн., ДВ, бр. 56 от 16.07.2019 г.) на Президента на Република България избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.    ОПРЕДЕЛЯМ:   1.Места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Априлци, както следва: Гр. Априлци, кв.Център: в градинката пред читалището Гр. Априлци, кв.Острец в градинката пред читалището. Гр. Априлци, кв.Видима: в градинката пред читалището. Гр. Априлци, кв.Зла река: -  в градинката пред читалището. с. Скандалото:       -табла до...

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"