Български пощи
Новини и съобщения

ПОКАНА за консултиране с местната общност по Проект "Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци"
09.07.2018
ПОКАНА за консултиране с местната общност по Проект "Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци" подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,През юли 2018 г. Община Априлци ще кандидатства с Проект "Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на ПРСР 2014-2020 година, в тази връзка Община Априлци кани всички заинтересованите страни, да...

Конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на селскостопанска сграда с идентификатор 52218.984.1.4 и 52218.984.1.6
26.06.2018
ОБЯВА Община Априлци ще проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем  за срок от 10 /десет/ години на:1.1    1 /едно/ етажна паянтова селскостопанска сграда, построена през 1978 г. /едно девет седем осем/, със ЗП 245 кв.м., с идентификатор 52218.984.1.4 /пет две две едно осем точка девет осем четири точка едно точка четири/, в местността „Горен чукар” /Тъжа/, актувана с АЧОС № 219/14.03.2011 г. – ОБЕКТ № 11.2    1 /едно/ етажна паянтова селскостопанска сграда, построена през 1978 г., със ЗП 307 кв.м., с идентификатор 52218.984.1.6  /пет две две едно осем точка девет осем четири точка едно точка шест/, в местността „Горен...

Изготвен проект за изменение на подробен устройствен план –план за регулация и застрояване за ПИ 52218.530.444
19.06.2018
О Б Я В Л Е Н И Е№ 786Априлци 19.06.2018 г. Община Априлци, област Ловеч съобщава на заинтересуваните лица, че на основание, чл.134, ал.1, ал.2, т.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и Заповед №199/14.06.2018 г. на Кмета на община Априлци, е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план –план за регулация и застрояване за ПИ 52218.530.444,  по кадастралната карта на гр.Априлци/, обособен в УПИ VI, с предназначение „За универсална зала” от кв.23, по плана на гр. Априлци, с който от ПИ с идентификатор 52218.530.444  се обособява един урегулиран поземлен имот с предназначение „за парк“ като вътрешните регулационни линии се...

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци
25.05.2018
Община Априлци предтсавя на Вашето внимание нов Проект на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, считано от 25.05.2018 г. до 25.06.2018 г. включително, за предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци на адрес: гр.Априлци, ул.”Васил Левски” № 109, Общински център за информация и услуги на гражданите или на e-mail: os_aprilci@abv.bgТУК можете да се запознаете със самите мотиви...

Поздравителен адрес от Президента на Република България
24.05.2018
Президентът на Република България изпрати до ръководството на Община Априлци поздравителен адрес по случай празника на Априлци и Деня на българската просвета и култута и славянската писменостТук вижте поздравителният адрес

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Априлци за 2017 г.
02.05.2018
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АПРИЛЦИ 5641гр.Априлци,обл. Ловеч, ул. „Васил Левски” № 109, E-mail:os_aprilci@abv.bg  Изх.№ 698/30.04.2018г.  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ  ЗА 2017 ГОДИНА   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващи три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Априлци ПОКАНВАМ Всички граждани и заинтересовани лица на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Априлци...

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"