Български пощи
Новини и съобщения

Актуализация на общинска „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива” за периода: 2019 – 2021г.
19.11.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОТНОСНО: Актуализация на общинска „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива” за периода: 2019 – 2021г.Проектът на актуализирана Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода: 2019 – 2021 г. е изготвен при спазване принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.Във връзка с предстоящото разглеждане и приемане на актуализираната „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива” за периода: 2019 – 2021 г. от Общинският съвет – гр. Априлци, на основание чл. 26, ал. 2 от Закона...

Допуснато изработване на проект за ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 52218.638.11, гр.Априлци, кв.Център, строителен полигон „Паздерите”
14.11.2018
О Б Я В Л Е Н И Е№ 1414Априлци, 14.11.2018 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №365/13.11.2018г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за  подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 52218.638.11, по кадастралната карта на  гр.Априлци, кв.Център, строителен полигон „Паздерите”, област Ловеч, който да се обособи в самостоятелен урегулиран поземлен имот по имотни граници с конкретно предназначение  „За ниско жилищно застрояване” при спазване на изискванията за устройство и застрояване на територии от разновидност...

Tърг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за 2018 г.
26.10.2018
О Б Я В А На основание чл.35 от ЗОС, чл.111, чл.112, ал.1, т.1 и чл.115 от Закона за горите, чл.23 от НРУГТ – собственост на Община Априлци Глава ІІІ, чл.46, т.1, чл. 49, ал.1, т.1 и чл.38 от НУРВИДГТ - държавна и общинска собственост и ползването на дървесина и недървесни продукти от тях  и Решение № 486 от Протокол № 48/27.09.2018 г. на Общински съвет Априлци Община Априлци:1. Ще проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по подотдели съгласно Опис - Приложение № 12. Начална тръжна цена на дървесината е описана в колона 25 /двадесет и пет/...

Допуснато изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.548.650, включен в УПИ I и в УПИ III и IV от кв.84 по плана на кв. Видима, гр. Априлци
25.10.2018
О Б Я В Л Е Н И Е№ 1347Априлци, 25.10.2018 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №346/24.10.2018г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за  изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот 52218.548.650, включен в УПИ I, /отреден „За магазини”/ и в УПИ III и IV - с предназначение „За жилищно строителство” от кв.84 по плана на кв. Видима, гр. Априлци с което:От поземлен имот идентификатор 52218.548.650 по кадастралната карта на гр. Априлци, да...

Допуснато изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 52218.531.178 и ПИ 52218.331.179
25.10.2018
О Б Я В Л Е Н И Е№ 1344Априлци, 25.10.2018 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №337/12.10.2018г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект  за изменение на подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори  52218.531.178 и ПИ 52218.331.179 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв. Център, област Ловеч, с който:1.1 От проектни имоти с идентификатори 52218.531.312 и 52218.531.314 и придаваемата част от общинския имот с проектен идентификатор 52218.531.317 се обособи УПИ VII-312,314,317, а от проектни...

Допуснато изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ за ПИ 52218.546. 391 И 52218.546.390 в УПИ IV, кв. 53, гр. Априлци, кв.Острец
25.10.2018
О Б Я В Л Е Н И Е№ 1346Априлци, 25.10.2018 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №345/23.10.2018г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН  ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 52218.546. 391 И 52218.546.390 в УПИ IV,  кв. 53, гр. Априлци, кв. Острец, с който :1. От поземлен имот с идентификатор 52218.546.391 да се обособи самостоятелен урегулиран поземлен имот с номер VI-391 и предназначение „За жилищно строителство”, регулационните граници на който да се...

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"