Български пощи
Новини и съобщения

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Априлци за 2017 г.
02.05.2018
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АПРИЛЦИ 5641гр.Априлци,обл. Ловеч, ул. „Васил Левски” № 109, E-mail:os_aprilci@abv.bg  Изх.№ 698/30.04.2018г.  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ  ЗА 2017 ГОДИНА   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващи три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Априлци ПОКАНВАМ Всички граждани и заинтересовани лица на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Априлци...

Допуснато изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за поземлен имот с идентификатор 52218.513.137, обособен в УПИ XVI, XVII и XVIII от кв.38 по РП на гр. Априлци кв.Видима
02.05.2018
О Б Я В Л Е Н И Е№ 553Априлци, 02.05.2018 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед № 150/30.04.2018г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за  поземлен  имот с идентификатор  52218.513.137, обособен в УПИ XVI, XVII и XVIII от кв.38 по регулационния  план на гр. Априлци кв. Видима, който да се изработи в следните съставни части:1. Изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 52218.513.137, включен в УПИ XVI с предназначение „за...

Допуснато изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот идентификатор 52218.262.124
27.04.2018
О Б Я В Л Е Н И Е№ 539Априлци 27.04.2018 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №144/24.04.2018г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за  подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/ за поземлен  имот идентификатор 52218.262.124 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв. Видима, област Ловеч, с който за поземлен имот с идентификатор 52218.262.124 да се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот - УПИ III-262.124 с конкретно предназначение „За жилищно застрояване” при спазване на изискванията за устройство и застрояване...

Допуснато изработване на проект на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 52218.585.43
27.04.2018
О Б Я В Л Е Н И Е№ 541Априлци 27.04. 2018 г. 1. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №110/28.03.2018г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за  подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/ за част от поземлен имот с идентификатор 52218.585.43, по кадастралната карта на  гр. Априлци, кв. Център, област Ловеч, с който за част от поземления имот с проектен идентификатор 52218.585.46 в размер на 500 кв.м да се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот - УПИ  I-585.46, с конкретно...

Допуснато изработване на проект за ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 52218.530.723
27.04.2018
О Б Я В Л Е Н И Е№ 540Априлци, 27.04.2018 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №111/28.03.2018г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за  подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/ за част от поземлен имот с идентификатор 52218.530.723 по кадастралната карта на  гр. Априлци, кв. Център, област Ловеч, с който за част от поземления имот с проектен идентификатор 52218.530.739 в размер на 670.39 кв.м да се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот - УПИ  I-530.739, с конкретно предназначение ...

Допуснато изработване на проект за ПУП - ПРЗ за част от поземлен имот идентификатор 52218.585.42
27.04.2018
О Б Я В Л Е Н И Е№ 542Априлци 27.04.2018 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №112/28.03.2018г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за  подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/  / за част от поземлен  имот идентификатор 52218.585.42, по кадастралната карта на гр. Априлци, кв. Център, област Ловеч, с който за част от поземления имот с проектен идентификатор 52218.585.44 в размер на 500 кв.м да се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот - УПИ I-585.44, с конкретно предназначение...

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"