Български пощи

Изготвен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за урегулирани поземлени имоти УПИ I-546.461 и УПИ X-546.301 от кв.50 по плана на кв.Острец
15.08.2017
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е№ 1013Априлци, 15.08.2017 г. Община Априлци, област Ловеч съобщава на заинтересуваните лица, че на основание, чл.134, ал.1, т.1,  чл.110, ал.1, т.1,  от ЗУТ и Заповед №262/07.07.2017 г. на Кмета на община Априлци,  е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за урегулирани  поземлени имоти УПИ I-546.461 и УПИ X-546.301 от кв.50 по плана на кв.Острец, гр.Априлци с което:1. УПИ I-546.461, отреден за „Дом за стари хора“  и УПИ X-546.301 с предназначение за  „Жилищно строителство” се урегулират в  самостоятелен  поземлен имот с номер I-461.301, в кв.50 по...

Допуснато изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ за пи 52218.513.45 включен в УПИ XIX и УПИ X от кв. 31 по плана на гр. Априлци, кв. Зла река
18.07.2017
O Б Я В Л Е Н И Е№ 893Априлци, 18.07.2017г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/съобщава, че със Заповед №273/17.07.2017г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП - план за регулация и застрояване за пи 52218.513.45 включен в УПИ XIX и УПИ X от кв. 31 по плана на гр. Априлци, кв. Зла река, с което: 1.от поземлен имот с идентификатор 52218.513.45 по КК на гр. Априлци да се обособи самостоятелен урегулиран поземлен имот X-45, регулационните граници на който да се поставят в съответствие...

Допуснато изработване изменение на ПУП – ПРЗ за урегулирани поземлени имоти УПИ I-546.461 и УПИ X-546.301 от кв.50 по плана на кв.Острец
13.07.2017
  О Б Я В Л Е Н И Е№ 864Априлци, 13.07.2017 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/съобщава, че със Заповед №262/07.07.2017г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване   изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулирани  поземлени имоти УПИ I-546.461 и УПИ X-546.301 от кв.50 по плана на кв.Острец, гр.Априлци с което: УПИ I-546.461, отреден за „Дом за стари хора“  и УПИ X-546.301 с предназначение за  „Жилищно строителство” се урегулират в един самостоятелен  поземлен имот с номер I-461.301, в кв.50 по плана на кв.Острец,гр.Априлци, с...

Допуснато изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 52218.818.340
13.07.2017
О Б Я В Л Е Н И Е№ 862Априлци, 13.07.2017 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/съобщава, че със Заповед №270/12.07.2017г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване   на проект за  подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/ за поземлен  имот с идентификатор 52218.818.340  по кадастралната карта на гр. Априлци, местност „Събевци”, застроен с жилищна сграда, с предназначение „За жилищно строителство”, при спазване на изискванията за устройство и застрояване на територии от разновидност „жилищна устройствена зона с малка височина“ /Жм/  с показатели:  височина – до 10м; плътност...

Открит конкурс за възлагане добив на дървесина в подотдел 124”б” от горските територии, собственост на Община Априлци, извоз до временен склад и транспорт на добитата дървена до обекти публична общинска собственост
07.07.2017
На основание чл.10, ал.1, т.1, чл.15 и чл.16 от  Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и ползването на дървесина и недървесни продукти от тях, чл.27 от Наредба за реда за управление на горските територии – собственост на Община Априлци   и Решение № 339 от Протокол № 28/29.06.2017 г. на Об.С - Априлци със Заповед № 260 от 07.07.2017 г. на Кмета на Община Априлци е стратиран открит конкурс за възлагане добив на дървесина в подотдел 124”б” от горските територии, собственост на Община Априлци, извоз до временен склад и...

Актуализация на Общинска програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците на Община Априлци
07.07.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: Актуализация на Общинска Програма за управление на отпадъците на Община АприлциВъв връзка с предстоящото разглеждане и приемане на актуализирания вариант на Общинска програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците на Община Априлци от Общинският съвет – гр. Априлци.Проектът за актуализация на Програмата е изготвен при спазване принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове в качеството ми на съставител на проекта за актуализация  на Общинска програма Програма за управление на отпадъците на Община Априлци, на 07.07.2017 г. ...

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България заедно