Български пощи

Изготвен проект за изменение на подробен устройствен план –план за регулация и застрояване за ПИ 52218.530.444
19.06.2018
О Б Я В Л Е Н И Е№ 786Априлци 19.06.2018 г. Община Априлци, област Ловеч съобщава на заинтересуваните лица, че на основание, чл.134, ал.1, ал.2, т.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и Заповед №199/14.06.2018 г. на Кмета на община Априлци, е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план –план за регулация и застрояване за ПИ 52218.530.444,  по кадастралната карта на гр.Априлци/, обособен в УПИ VI, с предназначение „За универсална зала” от кв.23, по плана на гр. Априлци, с който от ПИ с идентификатор 52218.530.444  се обособява един урегулиран поземлен имот с предназначение „за парк“ като вътрешните регулационни линии се...

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци
25.05.2018
Община Априлци предтсавя на Вашето внимание нов Проект на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, считано от 25.05.2018 г. до 25.06.2018 г. включително, за предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци на адрес: гр.Априлци, ул.”Васил Левски” № 109, Общински център за информация и услуги на гражданите или на e-mail: os_aprilci@abv.bgТУК можете да се запознаете със самите мотиви...

Поздравителен адрес от Президента на Република България
24.05.2018
Президентът на Република България изпрати до ръководството на Община Априлци поздравителен адрес по случай празника на Априлци и Деня на българската просвета и култута и славянската писменостТук вижте поздравителният адрес

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Априлци за 2017 г.
02.05.2018
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АПРИЛЦИ 5641гр.Априлци,обл. Ловеч, ул. „Васил Левски” № 109, E-mail:os_aprilci@abv.bg  Изх.№ 698/30.04.2018г.  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ  ЗА 2017 ГОДИНА   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващи три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Априлци ПОКАНВАМ Всички граждани и заинтересовани лица на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Априлци...

Допуснато изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за поземлен имот с идентификатор 52218.513.137, обособен в УПИ XVI, XVII и XVIII от кв.38 по РП на гр. Априлци кв.Видима
02.05.2018
О Б Я В Л Е Н И Е№ 553Априлци, 02.05.2018 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед № 150/30.04.2018г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за  поземлен  имот с идентификатор  52218.513.137, обособен в УПИ XVI, XVII и XVIII от кв.38 по регулационния  план на гр. Априлци кв. Видима, който да се изработи в следните съставни части:1. Изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 52218.513.137, включен в УПИ XVI с предназначение „за...

Допуснато изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот идентификатор 52218.262.124
27.04.2018
О Б Я В Л Е Н И Е№ 539Априлци 27.04.2018 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №144/24.04.2018г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за  подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/ за поземлен  имот идентификатор 52218.262.124 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв. Видима, област Ловеч, с който за поземлен имот с идентификатор 52218.262.124 да се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот - УПИ III-262.124 с конкретно предназначение „За жилищно застрояване” при спазване на изискванията за устройство и застрояване...

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"