Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, АДМИНИСТРАТИВНО, ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ в Община Априлци
14.10.2020

Община Априлци, гр. Априлци, ул. Васил Левски 109 на основание 10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредба за провеждане за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 423/14.10.2020 г. на Кмета на Община Априлци

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, АДМИНИСТРАТИВНО, ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ в Община Априлци

Длъжностно ниво: 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: Ръководно ниво 6Б

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • Образование – висше икономическо;
 • Минимална образователна степен - магистър;
 • Професионален опит- 4 години
 • Минимален ранг за заемане на длъжността - III младши.

 

 1. Допълнителни изисквания, носещи предимство на кандидатите:
 • Компютърни умения, интернет и други специализирани програми;
 • Познаване на нормативната уредба, свързана с устройството на администрацията, държавните служители и дейността на Общинска администрация- Априлци.

 

 1. Условия за назначаване на кандидатите:
 • Да са български граждани, граждани на друга страна-членка на Европейския съюз на друга държава- страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 • Да са пълнолетни;
 • Да не са поставени под запрещение;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
 • Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат съответната длъжност;
 • Да притежават завършено висше образование в направление „икономика“;
 • Да имат придобит професионален опит в областта на икономиката, минимум четири години.

 

 1. Начин на провеждане на конкурса:
 • Решаване на тест върху въпроси, свързани с устройството и функциониране на администрацията и с професионалната област на длъжността;
 • Провеждане на интервю.

 

 1. Необходими документи, които следва да предоставят кандидатите за участие в конкурса съгласно Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители:
 • Заявление за участие в конкурса приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКПМДСл) /по образец:
 • Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл /по образец/;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документите, които удостоверяват продължителността и областта на професионалния опит и /или придобит ранг ( копия на трудова книжка и/или, служебна книжка и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина и други);
 • Копие от сертификат за компютърна грамотност;
 • Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

 1. Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите ще се приемат: в 11- дневен (единадесет дневен) срок от публикуване на обявата за конкурса.

 • Документите следва да бъдат предоставени в срок до 26.10.2020 г. включително по един от следните начини: лично или чрез пълномощник, в „Общински център за информация и услуги на гражданите“, намиращ се на I-ви етаж в сградата на Община Априлци, гр. Априлци, ул. „Васил Левски“ № 109 от 08:00 до 17:00 часа или по електронен път на електронна поща info@obstina-apriltsi.com, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 • При подаване на документите лично или чрез пълномощник, кандидатите да се запознават на място с длъжностната характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. В случай че заявлението за участие в конкурса е подадено по електронен път, информация аз пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.
 • Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Община Априлци, на информационното табло, намиращо се на I-ви етаж в сградата на Общинска администрация- гр. Априлци, ул. „Васил Левски“ № 109 и на страницата на Община Априлци- obstina-apriltsi.com..

 

 1. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

Ръководи организационно и методически дейността на дирекцията. Планира, организира, координира и контролира изпълнението на дейностите на дирекцията, отчита постигането на целите и дейността й. Организира, координира и контролира изготвянето на анализи и предложения за изменение и допълнение на действащите общински наредби.   Съгласува и изготвя проекти на административни актове. Координира съвместната дейност на общината с други организации в областите си на дейност.

 

 1. Минималният размер на основната заплата за конкурсната длъжност е от 680 лв., като при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съобразно квалификацията и професионалния опит на служителя и съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

 1. Оповестяването на конкурса ще се извърши с: публикуване на обявление в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт за търсене на работа, на интернет страницата на Община Априлци- obstina-apriltsi.com  и на информационното табло, намиращо се на I-ви етаж в сградата на Общинска администрация- гр. Априлци, ул. „Васил Левски“ № 109.

   

  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
  ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"